simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܕܝܢ ܡܢܘܐܝܠ ܟܕ ܫܡܥ ܒܐܝܠܝܢ ·X ܕܗܘܝ̈ ܃ ܐܬܢܢܡܬ ܡܠܟܐ ܕܚܝܠܘܬܗ̈ ܘܩܢܝܢܗ ܆ ܘܗܦܘܟܝܗ ܒܝܫܐ ܠܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬܐ ܀
EliaNis:Chron ܂ ܘܦܩ̣ܕ ܡܢ ܩܕܡ ܡܘܬܗ ܕܐܚܘܗܝ ܐܒܘܐܠܦܕܠ ܓܥܦܪ ܢܗܘܐ ܡܠܟܐ ܂ ܝXܘܢܝX ܒܪ ܂ ܢܝܐ Xܒܘܝܥܦܪ XܢXܢܒ ܝ ܂ ܒܗ̇ ܡܝ̣ܬ ܡܘܟܬܦܝ
EliaNis:Chron ܕܢܬܬܣܝܡ ܦܪܘܩܠܘܣ ܡܢ ܩܕܡ ܕܢܬܩܒܪ ܡܟܣܝܡܘܣ ܫܢܬ ܡܠܟܐ ܬܪܥܣܪ ܒܢܝܣܢ ܕܩܕܡ ܥܐܕܐ ܕܩܝܡܬܐ ܘܦܩ̣ܕ ܬ ܐܕܘܣܝܣ
Ps-Dion:ChronZuq ܘܢܬܒ ܥܠ ܟܘܪܣܝܗ ܕܕܘܝܕ̣ ܂ ܐܠܐ ܡܠܟܐ ܒܪ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܡܐܘܬܐ̈ ܂ ܘܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܝܘܝܕܥ ܟܗܢܐ ܃ ܠܡܢܘ ܙܕܩ ܕܢܗܘܐ
sugOurLord&Synag ܕܐܬܐ ܡܢ ܪܘܡܐ . ܘܒܝܕ ܚܝܠܟ ܐܫܬܘܙܒ ܡܢ ܨܢܥܬܗ̈ ܕܢܟܝܠܐ ܡܠܟܐ ܡܢ ܒܝܫܐ ܕܒܫܡܟ ܚܝܐ ܐܬܦܪܩܬ ܛܪܘܕ ܡܢܝ ܒܝܫܐ ܕܡܩܪܒ ܥܡܝ
P:Sam [AB] : ܐܝܟܘ ܒܪ ܡܪܟ . ܐܡܪ ܠܗ ܨܝܒܐ : ܗܐ ܝܬܒ ܒܐܘܪܫܠܡ : ܘܐܡܪ : ܡܠܟܐ : ܘܚܡܪܐ ܕܢܫܬܘܢ ܐܝܠܝܢ ܕܡܛܪܦܝܢ ܒܡܕܒܪܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ
IsaacAnt:memHom : ܘܫܠܝܚܐ ܐܝܟ ܪܒܚܝܠܐ . ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܫܠܝܐ ܦܩܕ : ܘܫܓܘܫܝܐ ܡܠܟܐ ܕܩܕܡܘܗܝ : ܗܢܘܢ ܪܕܝܢ ܠܡܪܘܕܐ̈ ܀ ܡܫܝܚܐ ܒܥܕܬܗ ܐܝܟ
EliaNis:Chron ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܐܬܪܘܬܐ̈ 1ܕܣܘܪܐ ܘܕܩܝܠܝܩܝܐ ܘܕܩܦܘܕܩܝܐ ܡܠܟܐ ܘܫܒܥܝܢ ܂ ܝXܢܘܐ ·ܫܢܝܐ̈ Xܘܣܒܣ ܂ ܒܗ̇ ܚܪܒ ܫܒܘܪ
P:Esd [AB] . ܐܝܟܢܐ ܕܐܢ ܡܬܚܙܐ ܠܟ . ܢܣܬܥܪ ܒܟܬܒܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܡܢ ܐܒܗܐ̈ ܡܠܟܐ ܡܣܒܪܝܢܢ ܕܠܐ ܢܬܬܗܡܐ ܒܕܐܝܟ ܗܕܐ . ܐܠܐ ܠܡܐܡܪ ܠܘܬ ܡܪܢ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܫܢX ܢܝܝXܫܝXܐX ܘܥܣܪܝܢ ܘܬܠܬ ܂ ܝXܢܘܐ ܡܠܟܐ ܂ ܙܒܐ̈ 1ܕܝXܠܥܐ ܕܬXܘܢ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܐܢܛܘܢܝܢܘܣ ܩܪܩܠܘܣ
ChronMin ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܂ ܕܝܐ ܂ ܒܬܡܘܙ ܘܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝ ܡܪܩܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܗܝܒܐ X ܂ ܙ X ܂ ܩܟܗ ܂ X ܫܢܬ ܂ ܥ̇ܣܐ ܂ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܬܐܕܘܣܝܣ
P:Sam [AB] ܘܝܬܒ ܒܬܪܥܐ . ܘܚܘܝܘ ܠܟܠܗ ܥܡܐ ܘܐܡܪܘ : ܕܗܐ ܡܠܟܐ ܝܬܒ ܡܠܟܐ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܐܬܝ̈ ܥܠܝܟ ܡܢ ܛܠܝܘܬܟ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܘܩܡ
IšoMerv:ComOT . ܠܘ ܟܕ ܠܐ ܝ̇ܕܥ ܐܢܐ ܠܩܫܝܘܬܟX ܝX ܩܠܓܘܡܕܢܘܬܟ . ܡܠܟܐ . ܕܠܗ̇ ܠܗܕܐ ܐܩܝܡܬܟ ܕܐܚܘܐ ܘܕܫܪܟܐ . ܗܢܘ . ܐܩܝܡܬܟ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܬܘܒ ܠܐ ܣܓܕ . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ ܒܐܝܕܐ ܡܚܫܒܬܐ ܒܬܬ ܡܠܟܐ ܗܘ ܣܪܗܒ ܥܠܘܗܝ ܦܘܩܕܢܐ ܘܡܪܗܛܝܢ ܗܘܘ ܠܗ . ܘܟܕ ܥܠ ܩܕܡ
ActsMarBenh&Sar ܪܘܪܒܐܝܬ ܚܕܝ ܒܗܠܝܢ ܕܐܡܪ ܛܘܒܢܐ . ܘܐܦ ܚܘܝܚܐܝܬ ܦܩܕ ܡܠܟܐ ܘܕܒܚܐ̈ ܕܬܘܕܝܬܐ ܠܬܠܝܬܝܘܬܐ ܡܫܒܚܬܐ . ‏ ‏ 71 ܗܘ ܕܝܢ
P:Judg [AB] ܕܡܘܐܒ : ܘܥܓܠܘܢ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ ܗܘܐ ܕܒܪܝܪ ܛܒ . ܘܟܕ ܓܡܪ ܡܠܟܐ ܠܓܘ ܡܢ ܠܒܘܫܗ ܥܠ ܥܛܡܗ ܕܝܡܝܢܐ . ܘܩܪܒ ܩܘܪܒܢܐ ܠܥܓܠܘܢ
BarKepha:CelebNat ܇ ܐܝܟܢܐ ܕܢܛܝܒܘܢ ܗܠܝܢ ܕܠܡܠܟܐ ܠܚܡܢ̈ ܇ ܗܟܢܐ ܐܦ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܕܗܝ ܇ ܐܝܙܓܕܐ̈ ܩܕܡ ܡܫܕܪ ܩܕܡܘܗܝ : ܕܢܟܪܙܘܢ ܕܐܬܐ ܠܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܨܠܡܐ ܐܚܪܢܐ ܠܙܢܝܬܐ ܕܥܡܗ ܂ ܕܫܡܗ̇ ܣܗܠܝܢܐ ܂ ܕܡܢ ܡܠܟܐ ܢܗܪܐ ܗܘ̇ ܕܡܬܩܪܐ ܛܝܒܪܝܘܣ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬܚܢܩ ܒܗ ܛܒܪܝܘܣ
SermHolyWeek ܠܘ ܐܝܟ ܟܠ ܡܠܟܝܢ̈ ܐܠܐ ܚܙܬܐ ܕܬܕܡܘܪܬܐ ܒܐܪܓܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܬܪ ܗܠܝܢ ܬܢ̇ܝܢ ܗܘܘ ܩܡ ܩܝܦܐ XXX ܘܠܝܫܘܥ ܥܒܕܘܗܝ ܡܠܟܐ
P:2Chr [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܥܠ ܒܝܬ ܒܢܝܡܝܢ : ܘܥܠ ܟܠܗ ܐܝܣܪܐܝܠ : ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܫܡܥܝܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ . ܐܡܪ ܠܪܚܒܥܡ ܒܪܗ ܕܫܠܝܡܘܢ