simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:2Macc [AB] : ܐܬܚܡܬ ܣܓܝ . ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܘܡܪܝܪܐܝܬ ܥܠ ܐܚܘܗܝ̈ : ܐܠܨܗ ܡܠܟܐ ܪܘܓܙܗ ܕܪܡܐ : ܕܐܬܐ ܥܠ ܟܠܗ ܥܡܢ ܟܐܢܐܝܬ . ܘܟܕ ܫܡܥ ܗܠܝܢ
Chron1234 ܕܩܕܡܘܗܝ ܠܡܕܢܚܐ ܂ ܡܛܠ ܬܘܪܨܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܐ ܂ ܝ ܘܡܢܥ ܡܠܟܐ ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܕܪ ܗܢܐ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ ܪܒ ܚܝܠܐ ܡܢ ܝܘܣܛܝܢܝܢܘܣ
Chron1234 ܘܗܦܟ ܠܥܟܘ ܡܕܝܢXܐ ܂ ܘܥܢ̣ܕ ܒXX ܝܝX ܝܪܚܐ ܕܡܘܬܗ ܕܢܘܪ ܡܠܟܐ ܒܐܢܝܐܣ ܘܐܠܨܗ̇ ܂ ܘܐܝܟ ܝ ܂ XܘܩXܢܐ̣ ܕܐܠܗܐ ܐXܟX ܗܘ
Eph:memHom ܕܚܙܘ ܩܛܡܐ ܥܠ ܪܝܫܗ ܒܟܐ ܡܠܟܐ ܠܘܩܒܠ ܟܪܟܐ ܕܒܣܩܐ̈ ܐܘܟܡ ܡܠܟܐ ܕܡ̇ܥ ܕܚܙܐ ܕܐܒܝܠ ܟܪܟܐ ܡܢ ܣܟܗ X X4ܒܟܐ ܟܪܟܐ ܠܘܩܒܠ
Chron1234 ܠܐܢܫ ܫܡܪܝܐ ܕܫܡܗ ܝܘܣܛܐ ܂ ܘܩܛܠ Xܝ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܡܪܕܘ ܥܡܐ ܕܫܡܪܝܐ̈ ܕܒܦܠܐܣܛܝܢܝ ܂ ܘܐܩܝܡܘ ܠܗܘܢ
IsaacAnt:memHom ܘܠܐ ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ‏ ‏ܐܘܡܢܐ ܕܚܫܠ ܬܓܐ : ܠܐ ܡܨܐ ܒܪܫܗ ܣܐܡ ܡܠܟܐ : ܐܢ ܡܫܬܟܚܝܢ ܡܬܩܛܠܝܢ ܀ ܘܡܬܪܒܐ ܒܝܬ ܡܣܟܢܐ̈ : ܗܘ
Eph:madCrucifix 1ܐܚܝ̈ ܥܒܕܐ ܡܚܝܗܝ ܗܘܐ X ¹ܦܟܐ ܠܡܪܐ ܡܚܪܪ ܥܒܕܐ̈ ¹0 ܐܘ ܡܠܟܐ ܠܐ ܥܠ ܓܒܪܐ̈ ܣܢܝܩ ܗܘܐ¹ I ܬܘܒ ܕܥܠ ܙܩܝܦܘܬܐ ܥܠ ܩܠܐ ܕܟܠܬ
P:Sam [AB] ܕܢܕܘܢܢ ܐܝܟ ܟܠܗܘܢ ܥܡܡܐ̈ . ܘܐܬܒܐܫ ܦܬܓܡܐ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܗܐ ܐܢܬ ܣܐܒܬ : ܘܒܢܝܟ̈ ܠܐ ܡܗܠܟܝܢ ܒܐܘܪܚܬܟ̈ : ܗܫܐ ܗܒ ܠܢ
P:Kings [AB] ܕܒܒܠ ܒܓܠܘܬܐ ܠܒܒܠ . ܘܐܡܠܟ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ ܠܡܬܢܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܘܪܗܛܐ̈ ܐܠܦ : ܘܟܠܗܘܢ ܓܒܪܐ̈ ܥܒܕܝ̈ ܩܪܒܐ : ܐܝܬܝ ܐܢܘܢ
Chron1234 ܫܢܝܐ̈ ·ܗ· ܡܝ̣ܬ ܒܫܢܬ ܐܠܦ ܘܬܠܬ X0ܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ ܡܠܟܐ ܥ̇ܡܘܪܐ ܘܝ̣ܨܦ ܕܟܠܗܝܢ ܚܫܚܬܗ̇̈ ܀ ܘܟܕ ܐܡܠܟ ܗܢܐ ܪܘܡܢܣ
BarṢal:ComGosp ܗܘܐ ܇ ܕܐܫܠܛܗ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܝܐ̈ ܥܠ ܟܠܗ̇ ·ܗܘܕ ܂ ܘܗܢܐ ܐ ܡܠܟܐ ܐܝܪܘܕܝܣ ܐܚܪܢܐ ܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ ܗ̇ܘ ܕܩ̇ܛܠ ܠܫܒܪܐ̈ ܂ ܘܗ̇ܘ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܡܨܪܝܢ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܐܘܪܘܣ ܫܢܝܐ̈ ܬܠܬܝܢ̈ ܘܬܡܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܦܝܕܘܪܘܣ ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܀ ܀ ܫܢܬ Xܪܒܥܡܐܐ̈ ܘܬܠܬܝܢ̣ ܂ ܡܝܬ
P:Jer [AB] ܕܒܒܠ . ܗܟܢܐ ܐܡܪ ܡܪܝܐ : ܩܘܡܘ ܣܩܘ ܥܠ ܩܕܪ : ܘܒܘܙܘ ܠܒܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܒܪ ܗܕܕ . ܕܥܠ ܩܕܪ ܘܥܠ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܕܚܨܘܪ ܕܩܛܠ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
Chron1234 ܕܠܐ ܚܘܫܒܐ ܕܬܩܢܘܬ ܐ ܂ ܕܢܫܪܝܘܗܝ ܠܡܪܩܝܢܐ ܡܢ ܫܘܠܛܢܐ ܆ ܡܠܟܐ ܡ̣Xܠܐ ܐܪܟܠܐܘܢ ܐܩܩ ܒܥܪܝܪܝܐ ܕܐܫܬܕܪ ܡܢ ܝ ܝܘܣܛܝܢܝܢܐ
P:Sam [AB] : ܕܗܦܟ ܡܢ ܒܬܪܝ : ܘܡܠܝ̈ ܠܐ ܐܩܝܡ . ܘܐܬܒܐܫ ܠܫܡܘܐܝܠ : ܡܠܟܐ ܕܡܪܝܐ ܥܠ ܫܡܘܐܝܠ ܠܡܐܡܪ . ܐܬܬܘܝܬ ܕܐܡܠܟܬ ܠܫܐܘܠ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܝܘܡܐ ܕܚܡܫܬܥܣܪ̈ ܒܐܒ ܂ ̈ · ܫܢܬ ܫܒܥܝXܐX ܡܠܟܐ ܘܢܝXܫ ܂ ܝXܟܬܒܘܬ ܙܒܐ̈ 1ܕܝܩܘܒ Xܘܪܝܐ ܂ ܒܗ̇ ܡܝܬ ܐܢܘܪ ܣ
CaveTreas ܕܐܕܡܐ X . ܘܫܡܘܐܝܠXX ܡܠܟܐ ܕܐܨܒܘܝܡXX . ܘܣ̇ܠܡXX ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܣܕܘܡ . ⁶ܘܒܪܫܒܥX ܡܠܟܐX ܕܥ̇ܡܘ̇XX . ܘܫ̇ܠܝܡXX
ChronMin ܦܩ̣ܕ ܕܟܠܗܘܢ ܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܐܪܬܕܘܟܣܐ̈ ܕܫܘܠܛܢܗ ܢܣܩܘܢ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟܗ ܥܡܗ ܒܫܬܬܥܣܪܐ̈ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܂ ܘܡܢ ܕܗܘ̣ܐ
BarAphton:ActsSev ܐܚܝܕܐ ܩܪܐ ܠܘܬܘ ܠܪܒܐ ܣܐܘܝܪܐ ܆ ܐܝܟ ܡܢ ܕܢܬܚܫܒ ܥܡܗ ܡܛܠ ܡܠܟܐ X X X ܟܫܛ ܘܘܐ . ܟܕ ܗܟܢܐ Xܘܟܝܠ ܣܝܡܝܝܢ ܗܘܘ ܣܘܥܪܢܐ̈ ܆ ܗܘ
Eph:madFaith ܒܫܦܠܐ ܘܠܐ ܥܩܒܘ ܐܘ ⁵ܒܥܘ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܠܐ ܕܪܫ ܬܡܢ ܢܨܚܬ ܡܠܟܐ ܩܕܡܘܗܝ ܘܩܪܒ ܠܗ ܥܒܕܝܟ̈ ܀ 6ܬܘ ܢܬܡܗ ܒܐܢܫܐ̈ ܕܚܙܘ