simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm . ܘܗ̣ܝ ܒܥܬ ܠܡܘܫܐ ܝܚܝܕܝܐ ܕܢܗܘܐ . ܐܦܣܩܘܦܐ ܘܠܐ ܨܒܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܟ ܗ̇ܝ Xܕܡܘܝܐ ܡܡܠܟܐ X ܗܘܬ ܥܠ ܛܝܝ ܒܙܒܢܗ ܕܘܠܢܣ X
Chron1234 ܂ ܘܐܡܠܟ ܣܘܠܝܡܢ ܆ ܬܪܬܝܢ̈ ܫܢܝܢ̈ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܡܠܟܐ ܘܩܡܨܐ ܕܠܐ ܣܟ ܂ ܂ ܝ ܘܒܫܢܬ ܐܠܦܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܬ ܂ ܡܝܬ ܘܠܝܕ
BarBahl:SyrLex ܕܫܒ ܐܝܟ ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ܕܡܨܪܝܢ ملك مصر ܀ ܡܠܟ̈ ܝܪܩܘܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܗܘܬ . ܒܪܡ ܡܛܠ ܕܫܒܒܐܝܢ ܠܟܘܫ ܩ̇ܪܐ ܠܗ̇ ܕܫܒܐ ܀
JulRom . ܘܠܐ ܐܬܬܪܝܡ ܠܒܝ ܒܡܕܒܪܢܘܬܐ   ܕܐܓܥܠܬܘܢ ܒܐܝܕܝ̈ . ܡܠܟܐ ܕܐܬܗܝܡܢܬ ܡܢ ܡܠܟܘܬܟܘܢܼ . ܠܐ ܡܢ ܡܬܘܡ ܐܫܬܒܗܪܬ ܡܪܝ
P:1Macc [AB] ܒܡܐܬܝܬܗܘܢ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܟܠܗܘܢ ܝܬܒܝ̈ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܓܒܪܐ̈ ܚܝܠܬܢܐ̈ ܠܐܢܛܝܟܝܐ : ܘܐܬܘ ܠܘܬ ܡܠܟܐ . ܘܚܕܝ
EliaNis:Chron ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܦܘܠܝܣ ܘܐܬܩܒܪ ܂ ܂ ܂ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܡܝܬ ܡܪܩܝܢܐ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܬܡܢܝܐ ܒܬܫܪܝܢ ܩܕܝܡ ܐ]ܬܬܝܬܝ ܦܓܪܗ ܕܬܐܕܣܝܣ
Babai:BookUnion ܃ ܕܗ̣ܘ ܢܪܥܝܘܗܝ ܠܥܡܝ ܣܪܝܠ ܂ ܘܗ̇ܝ ܕܛܘܒܢܐ ܕܝܐܝܠ ܃ ܡܠܟܐ ܃ ܠܐ ܗܘ ܬܝ ܒܨ ܂ ܪܐ ܒܡܠܟܐ̈ ܕܝܗܘܕܐ ܂ ܡܢܟܝ ܓܝܪ ܢܦܘܩ
P:Dan [AB] ܠܒܝܬܗ ܘܒܬ ܛܘܬ : ܘܡܐܟܘܠܬܐ ܠܐ ܐܥܠܘ ܩܕܡܘܗܝ : ܘܫܢܬܗ ܡܠܟܐ ܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ : ܕܠܐ ܬܫܢܐ ܨܒܘ ܒܕܢܝܐܝܠ . ܗܝܕܝܢ ܐܙܠ
BarṢal:ComLiturg ܡܫܝܚܐ ܠܐ ܡܬܝܗܒ ܠܗܘܢ ܡܕܡ ܡ̣ܢ ܪܐܙܐ̈ 3ܕܡܠܟܘܬ ܐ ܂ ܬܘܒ ܡܠܟܐ ܒܝܕ ܨܥܪܐ̈ ܘܓܘܕܦܐ̈ ܂ ܘܐܚܪܬܐ2 ܡܛܠ ܕܪܓܝ̣ܙ ܥܠܝܗܘܢ
P:Esd [AB] ܘܥܡܐ ܗܘ ܕܡܘܫܛ ܐܝܕܐ ܕܝܠܗ ܠܡܟܠܐ ܐܘ ܠܡܐܒܫܘ ܠܒܝܬܗ ܡܠܟܐ . ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܐܦ ܡܪܝܐ ܗܘ ܕܫܡܐ ܕܝܠܗ ܩܪܐ ܬܡܢ : ܢܣܪܘܚ ܠܟܠ
P:Esd [AB] ܀ ܗܘ ܬܠܝܬܝܐ ܟܬܒ . ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢܝܢ̈ ܢܫܐ̈ . ܝܬܝܪ ܡܢ ܟܠ ܡܠܟܐ ܟܬܒܘ . ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ ܚܡܪܐ ܀ ܐܚܪܢܐ ܟܬܒ . ܝܬܝܪ ܚܝܠܬܢ
GabrShahrz:MartMtBer’Ain ܕܠܥܠܡܝܢ ܓܘܥܠܢܐ ܕܐܬܓܥܠ ܠܟ . ܦܢܐ ܠܡܪܟ . ܐܝܟ ܕܐܬܦܩܕܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ ܘܡܬܟܫܦ ܗܘܐ ܠܗ ܘܐܡܪ . ܕܡܪܝ ܟܗܢܗ ܕܡܫܝܚܐ
BarKoni:Schol ܕܒܒܠ ܠܒܒܠ ܠܗ ܘܠܐܡܗ ܂ ܝ ܂ ܘܐܡܠܟ ܚܠܦܘܗܝ ܠܡܬܝܐ ܕܕܗ ܡܠܟܐ ܐܡܠܟ ܝܘܝܟܝܢ ܒܪܗ ܒܬܪܗ ܂ ܘܠܗܢܐ ܐܘܒܠܗ ܢܒܘܟܕܢܝXܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:Sam [AB] : ܚܝܝ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ ܐܒܝܫܠܘܡ ܠܚܘܫܝ : ܗܕܐ ܗܝ ܪܚܡܘܬܗ ܡܠܟܐ ܕܕܘܝܕ ܠܘܬ ܐܒܝܫܠܘܡ : ܐܡܪ ܠܗ ܚܘܫܝ ܠܐܒܝܫܠܘܡ : ܚܝܝ
BarEbr:Ethic . ܘܨܘܪܐ ܪܡܐ ܐܝܟ ܡܓܕܠܐ . ܘܣܥܪܐ ܐܝܟ ܓܙܪܐ X ܕܥܙܐ̈ . ܡܠܟܐ ³⁰⁸ܐܝܟ ܡܫܟܒܬܐ̈ ܕܒܣܡܐ̈ . ܘܓܕܘܠܐ̈ ܐܝܟ ܐܪܓܘܢܝ̈
Chron1234 ܘܥܡ ܂ ܪܘܪܒ̣ܢܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܂ ܘܝܗܒܘ ܝܡܝܢܐ̣ ܠܚܕܕܐ̈ ܡܠܟܐ ܚܝܠܘXܐ̣̈ ܕܦܪܢܓܝܐ̈ X0ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ Xܬܟܢܫܘ ܥܡ
Chron1234 ܡܢ ܫܝܪܘܝ ܒܪܗ ܂ ܂ ܘܒܫܢܬ ܬܫܥܡܐܐ ܘܐܪܒܥܝܢ̈ ܘܬܪܬܝܢ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܘܬܠܬܝܢ ܘܬܡܢܐ̈ ܂ ܐܫܬܒܝܬ̇ ܐܘܪܗܝ ܂ ܘܐܬܩܛܠ ܟܣܪܘܢ
P:John [AB] ܅ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܡܚܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܥܠ ܦܟܘܗܝ̈ ܀ ܘܢܦܩ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ . ܘܟܣܝܘܗܝ ܢܚܬܐ̈ ܕܐܪܓܘܢܐ . ܘܐܡܪܝܢ ܗܘܘ ܆ ܫܠܡ ܠܟ ܁
Eph:Adden ܕܫܪܐ ܬܓܗ ܕܒܝܫܐ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܢܘܗܪܐ ܕܐܬܐ ܢܢܗܪ ܥܠܡܐ̈ XXX ܡܠܟܐ ܠܐܬܪܢ ܬܐ ܒܫܠܡܐ ܠܘܝܐ ܕܥ̇ܢܐ ܠܕܩܪܝܢ ܠܗ XXX ܬܐ ܒܫܠܡܐ