simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܗܐ ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ ܝܗܒܬ ܠܟܝ : ܘܠܗ ܡܠܟܐ ܠܥܡܝ ܘܐܝܟܢܐ ܡܫܟܚܐ ܐܢܐ ܕܐܚܙܐ ܒܐܒܕܢܐ ܕܫܪܒܬܝ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܬܚܬܡ ܒܥܙܩܬܗ ܕܡܠܟܐ ܘܠܐ ܗܦܟ . ܘܐܬܩܪܝܘ ܣܦܪܐ̈ ܡܠܟܐ ܒܫܡܐ ܕܡܠܟܐ ܚܬܘܡܘ ܒܥܙܩܬܐ ܕܡܠܟܐ : ܒܟܬܒܐ ܕܡܬܟܬܒ ܒܫܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ : ܘܐܬܚܬܡܘ ܒܥܙܩܬܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܫܕܪ ܐܓܪܬܐ̈ ܒܝܕ ܡܠܟܐ ܘܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܐܝܟ ܟܬܒܗܘܢ : ܘܐܝܟ ܠܫܢܗܘܢ . ܘܐܬܟܬܒܘ ܒܫܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܕܒܟܠ ܡܕܝܢܬܐ̈ . ܠܡܬܟܢܫܘ : ܘܠܡܩܡ ܡܠܟܐ ܐܣܦܘܟܐ̈ : ܪܟܒܝ̈ ܪܟܫܐ̈ ܒܢܝ̈ ܪܡܟܐ̈ . ܐܓܪܬܐ̈ ܕܟܬܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܒܠܒܘܫܐ ܕܡܠܟܘܬܐ : ܕܬܟܠܬܐ : ܘܕܒܘܨܐ : ܘܒܟܠܝܠܐ ܡܠܟܐ ܘܒܦܘܩܕܢܐ ܕܐܬܦܩܕ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܢܦܩ ܡܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܫܡܗ ܐܙܠ ܗܘܐ ܒܟܠܗܝܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ : ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܡܘܪܕܟܝ ܡܠܟܐ ܕܢܦܠܬ ܕܚܠܬܐ ܕܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܪܒ ܡܘܪܕܟܝ ܠܘܬ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ : ܩܛܠܘ ܝܗܘܕܝܐ̈ : ܡܠܟܐ . ܒܗܘ ܝܘܡܐ ܥܠ ܡܢܝܢܐ ܕܩܛܝܠܐ̈ ܒܫܘܫܢ ܒܝܪܬܐ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܢܥܒܕܘܢ ܗܟܢܐ . ܘܐܬܦܩܕ ܦܘܩܕܢܐ ܒܫܘܫܢ . ܘܠܥܣܪܐ ܡܠܟܐ . ܘܠܥܣܪܐ ܒܢܘܗܝ̈ ܕܗܡܢ ܢܬܠܘܢ ܐܢܘܢ ܥܠ ܩܝܣܐ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܡܪ ܗܘܐ ܣܦܪܐ . ܢܗܦܟܢ̈ ܡܚܫܒܬܐ̈ ܒܝܫܬܐ̈ ܥܠ ܪܝܫܗ ܕܡܢ ܡܠܟܐ . ܘܐܪܡܝ ܦܨܐ̈ ܕܢܚܪܘܒ ܐܢܘܢ . ܘܡܐ ܕܥܐܠܐ ܗܘܬ ܐܣܬܝܪ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܡܠܐ̈ ܕܫܪܪܐ ܘܕܫܠܡܐ . ܕܢܫܪܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܦܘܪܝܐ̈ ܗܠܝܢ ܡܠܟܐ . ܠܡܐܐ ܘܥܣܪܝܢ ܘܫܒܥ ܡܕܝܢܢ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܐܚܫܝܪܫ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܡܕܐܬܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ : ܘܥܠ ܓܙܪܬܐ̈ ܕܝܡܐ . ܘܟܠ ܡܠܟܐ ܐܫܪ ܥܠ ܡܠܐ̈ ܗܠܝܢ ܕܦܘܪܝܐ̈ : ܘܐܬܟܬܒ ܒܣܦܪܐ . ܘܐܪܡܝ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܗܐ ܟܬܝܒ ܒܣܦܪ ܡܠܝ̈ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܡܠܟܝ̈ ܡܕܝ ܘܦܪܣ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܥܘܫܢܗ : ܘܓܢܒܪܘܬܗ : ܘܬܫܒܚܬ ܪܒܘܬܗ ܕܡܘܪܕܟܝ : ܕܐܘܪܒܗ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ : ܕܐܡܠܟ ܒܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܝܬ ܨܚ ܛ ܒܫܢܬ ܬܪܬܥܣܪܐ̈ ܕܡܠܟܘܬܗ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܡܕܝ : ܕܐܡܠܟ ܒܩܦܛܢ . ܘܒܢܐ ܡܓܕܠܐ ܠܩܦܛܢ . ܘܐܚܕܪܗ̇ ܡܠܟܐ : ܕܐܡܠܟ ܒܢܝܢܘܐ ܡܕܝܢܬܐ ܪܒܬܐ : ܒܝܘܡܘܗܝ̈ ܕܐܪܦܟܫܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܥܡ ܐܪܦܟܫܪ ܡܠܟܐ ܒܦܩܥܬܐ . ܗܝ ܗܝ ܦܩܥܬ ܕܘܪܐ . ܘܢܦܩܘ ܡܠܟܐ ܕܚܝܠܗ . ܘܒܝܘܡܬܐ̈ ܗܢܘܢ : ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܦܩܥܬܐ . ܗܝ ܗܝ ܦܩܥܬ ܕܘܪܐ . ܘܢܦܩܘ ܠܩܘܒܠܗ ܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ ܗܢܘܢ : ܥܒܕ ܩܪܒܐ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܥܡ ܐܪܦܟܫܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܥܝܠܡ . ܘܐܬܟܢܫܘ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܟܠܕܝܐ̈ . ܡܠܟܐ ܥܠ ܢܗܪܐ ܦܪܬ : ܘܥܠ ܕܩܠܬ : ܘܥܠ ܐܘܠܝ : ܒܦܩܥܬܐ ܕܐܪܝܘܟ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܕܐܬܘܪ ܥܠ ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܐ̈ ܕܠܒܢܐ : ܘܥܠ ܟܠ ܕܥܡܪܝܢ ܡܠܟܐ ܥܡܡܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܠܡܩܪܒܘ ܥܡ ܟܠܕܝܐ̈ . ܘܫܕܪ ܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܟܠܗܘܢ ܥܡܘܪܝܗ̇̈ ܕܐܪܥܐ . ܘܠܐ ܐܬܘ ܠܩܪܒܐ . ܘܠܐ ܕܚܠܘ ܡܠܟܐ : ܥܕܡܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܟܘܫ . ܘܐܗܦܟܘ ܦܬܓܡܐ ܕܢܒܘܟܕܢܨܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܒܫܢܬ ܫܒܥܣܪܐ̈ . ܘܐܬܥܫܢ ܒܩܪܒܐ . ܘܐܗܦܟ ܠܟܠܗ ܚܝܠܗ ܡܠܟܐ ܠܬܚܘܡܐ ܕܬܪܝܗܘܢ̈ ܝܡܡܐ̈ . ܘܥܬܕ ܚܝܠܗ ܠܘܩܒܠ ܐܪܦܟܫܪ