simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܗܡܢ : ܒܥܓܠ ܣܒ ܠܒܘܫܐ : ܘܕܒܪ ܣܘܣܝܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ . ܘܥܒܕ ܡܠܟܐ : ܗܟܢܐ ܢܬܥܒܕ ܠܓܒܪܐ : ܕܡܠܟܐ ܨܒܐ ܒܐܝܩܪܗ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܡܠܟܐ . ܘܣܪܗܒܘܗܝ ܠܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ . ܘܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܣܬܝܪ : ܐܦ ܒܗ ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܕܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ : ܡܢܐ ܗܝ ܡܠܟܐ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܘܗܡܢ ܠܡܫܬܝܐ ܕܥܒܕܬ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ . ܘܐܡܪ ܠܗ̇
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ : ܬܬܝܗܒ ܢܦܫܝ ܒܫܐܠܬܝ : ܘܥܡܝ ܡܠܟܐ ܠܟܝ . ܘܥܢܬ ܐܣܬܝܪ ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ : ܬܬܝܗܒ ܢܦܫܝ ܒܫܐܠܬܝ : ܘܥܡܝ ܒܒܥܘܬܝ . ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܣܬܝܪ ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܝܟ̈ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܘܐܡܪ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܡܢܘ ܗܢܐ : ܐܘ ܐܝܢܘ : ܡܠܟܐ : ܫܬܩܐ ܗܘܝܬ . ܠܐ ܓܝܪ ܫܠܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܢܗܪ ܠܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܡܠܟܬܐ . ܘܡܠܟܐ ܩܡ ܒܚܡܬܗ ܡܢ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ : ܠܡܦܩ ܠܓܢܬ ܡܠܟܐ : ܘܒܥܠܕܒܒܐ ܗܡܢ ܗܘ ܗܢܐ ܒܝܫܐ . ܘܗܡܢ ܐܬܬܙܝܥ ܡܢ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܡܠܟܐ ܗܦܟ ܡܢ ܓܢܬܐ ܕܒܝܬܘܢܐ : ܠܒܝܬ ܡܫܬܝܐ ܕܚܡܪܐ . ܡܠܟܐ ܡܢ ܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܡܛܠ ܕܚܙܐ ܕܓܪܡܬ ܠܗ̇ ܥܠܘܗܝ ܒܝܫܬܐ ܡܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܦ ܠܡܨܥܪܘ ܠܡܠܟܬܐ ܥܡܝ ܒܓܘ ܒܝܬܐ . ܘܡܠܬܐ ܢܦܩܬ ܡܢ ܡܠܟܐ ܕܚܡܪܐ . ܘܗܡܢ ܪܡܐ ܥܠ ܥܪܣܐ : ܘܐܣܬܝܪ ܝܬܒܐ ܥܠܝܗ̇ ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܗܐ ܐܦ ܩܝܣܐ ܬܩܢ ܗܘܐ ܗܡܢ ܠܡܬܠܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠܘܗܝ : ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܥܢܐ ܪܚܒܘܢܐ ܚܕ ܡܢ ܡܗܝܡܢܘܗܝ̈ ܕܡܠܟܐ : ܘܐܡܪ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܩܐܡ ܒܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܪܘܡܗ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ . ܘܐܡܪ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܗܡܢ ܠܡܬܠܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠܘܗܝ : ܥܠ ܕܐܡܪ ܫܦܝܪܬܐ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܬܠܐܘܗܝ ܥܠܘܗܝ . ܘܬܠܐܘܗܝ ܠܗܡܢ ܥܠ ܩܝܣܐ ܕܬܩܢ ܠܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܡܠܟܐ . ܘܩܐܡ ܒܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܪܘܡܗ ܚܡܫܝܢ ܐܡܝܢ̈ . ܘܐܡܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܐܚܫܝܪܫ ܠܐܣܬܝܪ ܡܠܟܬܐ : ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܡܘܪܕܟܝ . ܘܚܡܬܗ ܕܡܠܟܐ ܐܬܬܢܝܚܬ . ܒܝܘܡܐ ܗܘ ܝܗܒ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܡܛܠ ܕܓܠܬ ܐܣܬܝܪ ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܫܩܠ ܡܠܟܐ ܥܙܩܬܐ ܕܫܩܠ ܡܠܟܐ : ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܙܩܬܐ ܕܫܩܠ ܡܢ ܗܡܢ : ܘܝܗܒܗ̇ ܠܡܘܪܕܟܝ . ܘܐܩܝܡܬܗ ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܡܛܠ ܕܓܠܬ ܐܣܬܝܪ ܡܢܐ ܗܘܐ ܠܗ̇ . ܘܫܩܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܢܦܠܬ ܥܠ ܪܓܠܘܗܝ̈ . ܘܒܥܝܐ ܘܡܬܟܫܦܐ ܠܗ : ܕܢܥܒܪ ܡܠܟܐ ܠܡܘܪܕܟܝ ܥܠ ܒܝܬܗ ܕܗܡܢ . ܘܗܦܟܬ ܐܣܬܝܪ ܘܡܠܠܬ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܕܗܡܢ ܐܓܓܝܐ : ܘܡܚܫܒܬܐ ܕܐܬܚܫܒ ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܐܘܫܛ
P:RuthSusEsthJdt [AB] . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܠܐܣܬܝܪ ܫܒܛܐ ܕܕܗܒܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܡܠܟܐ . ܘܩܪܒܬ ܠܗ ܐܣܬܝܪ . ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ
P:RuthSusEsthJdt [AB] : ܘܐܢ ܐܫܟܚܬ ܪܚܡܐ̈ ܒܥܝܢܘܗܝ̈ : ܢܟܬܘܒ ܘܢܗܦܟ ܐܓܪܬܐ̈ ܡܠܟܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ . ܐܢ ܥܠ ܡܠܟܐ ܫܦܝܪ . ܘܫܦܪ ܦܬܓܡܐ ܩܕܡ