simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:Acts ܕܝܢ ܟܕ ܗܠܝܢ ܫܡܥ . ܟܬܒ ܣܩܪܐ ܠܦܛܪܝܪܟܘ̈ . X ܕܢܟܢܫܘܢ ܡܠܟܐ ܢܩܘܘܢ ܗ̇ܢܘܢ . ܕܕܠܡܐ ܒܛܠܝܦܡܘܬܐ ܢܨܛܚܐ ܗܘ ܘܡܠܟܐ .
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܣܡܗ ܬܡܢ ܐܦܣܩܦܐ ܂ ܂ X ܙ Xܝ ܕܢܬܚܝܕ ܥܡܐ̣ ܘܠܐ ܢܬܦܠܓ ܡܠܟܐ ܘܟܬܝܒܬܐ̈ ܕܠܘܚܡܐ ܥܠ ܦܛܪܘܣ ܂ ܕܡܘܕܥܢ ܕܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܪܫܠ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܢܬܐܣܪ ܥܕܡܐ ܠܨܦܪܐ ܡܛܠ ܕܐܡܪ ܕܐܟܒܪ ܡܬܡܠܟ ܘܫܡܥ ܠܢ . ܡܠܟܐ ܫܝܛܐ ܡܛܠ ܕܗܘ ܒܪܝܗܝ ܘܐܬܩܢܗ ܡܢ ܠܐ ܡܕܡ‏ ‏ 26 ܗܝܕܝܢ ܦܩܕ
Eph:memHom ܘܡܬܚܘܐ ⁵ܡܫܝܚܐ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܐܦ ⁸ܒܪܢܫܐ X 45ܘܢܦܠܝܢ ܡܠܟܐ ܟܐܢܐܝܬ X 45ܘܗܝܕܝܢ ⁴ܡܚܕܐ ܡܫܬܩܠܐ ܬܚܦܝܬܐ ܕܒܐܦܝ̈
BarBahl:SyrLex ܕܐܪܡܢܝܐ ܀ </lemmä> ܛܪܛܪܘܣ الهاوية . ܒܪ ܣܪܘ ܡܠܟܐ ܡܬܬܣܝܡ . ܬܘܒ ܡܠܝܪܐ̈ ܛܪܐܛܩܠ ܛܪܛܠܐ ܀ ܛܪܐܛܝܣ ܫܡ
P:Sam [AB] : ܐܘ ܠܡܘܬܐ ܐܘ ܠܚܝܐ̈ : ܐܠܐ ܬܡܢ ܢܗܘܐ ܥܒܕܟ . ܘܐܡܪ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܚܝ ܗܘ ܡܪܝܐ ܘܚܝܐ ܗܝ ܢܦܫܟ ܡܠܟܐ : ܐܠܐ ܒܐܬܪܐ ܕܗܘܐ ܡܪܝ
P:2Chr [AB] : ܘܩܕܡ ܥܡܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܢܣܡܟܘܢ ܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܥܠܝܗܘܢ . ܡܠܟܐ ܥܠ ܩܪܢܬܐ̈ ܕܡܕܒܚܐ . ܘܢܩܪܒܘܢ ܨܦܪܝܐ̈ ܩܕܡ ܡܪܝܐ : ܘܩܕܡ
Chron1234 ܕܦܪܣܝܐ̈ ܐ̇ܬ ܐ ܘܥܐ̇ܠ ܒܟܠ ܬܪܥܝܢ̈ ܂ ܘܥܪܩܝܢ ܂ X · ܂ X ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܂ ܘܢܦܩ ܛܐܒܗܘܢ ܒܟܠ ܐܬܪ ܂ ܦܩ ܕܝܢ ܛܐܒܐ ܒܝܢܬܗܘܢ ܂ ܕܗܐ ܠܡ
IšoMerv:ComPs . ܐܝܬܘܗܝ ܓܝܪ ܗܢܐ ܥܝܕܐ ܒܝܬ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܕܗܟܢܐ ܢܫܪܬܚܘܢ ܡܠܟܐ ܘܣܗܪܐ ܡܨܠܐ ܕܬܬܢܛܪ XX ܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܘܫܠܡܐ ܠܘܬ ܥܡܐ ܘܠܘܬ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܘܒܗ̇ ܗܘܐ ܟܘܪܗܢܐ ܘܫܚܛܐ ܥܫܝܢܐ ܒܡܨܪ ܢ ܡܠܟܐ ·ܬXܘ X ܘܝXܢܘܐ X ܕܫܢܐ̈ ܕXܘܣܒܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܘܠܪܝܢܘܣ
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܒܫܢܬܐ ܩܕܡܝܬܐ ܕܡܠܟܘܬܗ ܥܢܕ ܐܓܪܝܦܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܘܝXܠܝܝܣXܢܝXܐ ܕܐܘܝܝܒܝܝX ܂ ܝ ܒܗ̇ ܐܡܠܟ ܩܘܡܕܘܣ
Chron1234 ܘܙܢܓܝܠ ܩܘܡܝܣ ܕܛܪܝܦܘܠܝܣ ܘܓܘܣܠܝܢ ܩܘܡܝܘܣ ܕܐܘܪܗܝ ܂ ܡܠܟܐ ܥܠ ܚܠܒ ܝ ܡܕܝܢܬܐ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܐ ܐܬܟܢܫܘ ܦܪܢܓܝܐ̈ ܂ ܒܓܕܘܝܢ
P:Dan [AB] . ܠܒܝܠ ܬܒܪ ܆ ܘܠܬܢܝܢܐ ܗܐ ܩܛܠ . ܘܠܟܘܡܪܐ̈ ܩܛܠ ܐܢܘܢ . ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ . ܘܐܬܗܦܟܘ ܥܠܘܗܝ ܘܐܡܪܝܢ ܚܕ ܠܚܕ ܆ ܝܗܘܕܝܐ ܗܘܐ ܠܗ
Babai:BookUnion ܫܪܟ ܃ ܗܟܢܐ ܘܐܦ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܠܐ ܡܝܘܬܐ ܘܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܒܬܘܠܚܐ ܕܐܪܓܘܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܩܪܒ ܂ ܒܪܡ ܕܝܢ ܨܥܪܐ ܠܘܬ
Eph:madFaith ܪܒܐ ܐܙܥܪ ܘܩܪܝܗܝ ܒܫܡܐ ܥܡ ܥܒܕܐ̈ 7ܡܢܘ ܟܝܬ ܕܣܟܠ ܕܒܢܒܠ ܡܠܟܐ ܠܫܢܗ ܡܨܥܪܢܐ ܕܦܬܚ ܦܘܡܗ ܒܥܪܝܪܐܝܬ ܠܗܘ ܓܝܪ ܕܘܝܕ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܠܥܠܡܝܢ̣ ܂ ܒܫܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ̣ ܐܦ ܠܪܚܝܩܐ̈ ܡܩܪܒ ܐܢܬ ܡܠܟܐ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܡ̇ܠܟܐ ܥܘ̇ܠܐ̣ ܘܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܐܓܘܣܛܘܣ
Tim1:DisputCalMahdi ܆ ܥܠܬܐ ܗܘ̣ ܕܡܘܬܐ̣ 11ܐܝܟ ܕܐܡܪܬܘܢ . 9 , 5ܡܘܬܐ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܐܝܬܘܗܝ ܀ 9 , 4ܚܢܢ ܕܝܢ ܦܢܝܢܢ ܠܗ . 10ܨܠܝܒܐ ܡ̇ܢ ܓܝܪ ܐܘ
Ps-Zach:EccHist ܂ ܘܥܠ ܗܠܝܢ ܐܠܦܗ ܆ ܐܡܪܝ ܠܘܬܗ ܂ ܕܚܢܢ ܡ̇ܢ ܫܕܪܢܟ̣ ܡܠܟܐ ܐܢܝܢ̈ ܂ ܕܠܐ ܐܡܐܢ ܠܩܪܘܝܐ ܂ ܘܟܕ ܗܦܟ Xܝ ܝܘܚܢܢ ܠܘܬ
P:Sam [AB] ܠܓܠܓܠܐ : ܘܥܒܪ ܒܡܗܡ ܥܡܗ . ܘܟܠܗ ܥܡܐ ܕܝܗܘܕܐ ܥܒܪ ܥܡ ܡܠܟܐ ܘܢܫܩܗ ܡܠܟܐ ܠܒܪܙܠܝ : ܘܒܪܟܗ : ܘܗܦܟ ܠܐܬܪܗ . ܨܚ ܠܕ ܘܥܒܪ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܘܐܡܪ : ܡܛܠ ܡܢܐ ܡܬܢܒܐ ܐܢܬ ܘܐܡܪ ܐܢܬ : ܗܟܢܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܒܕܪܬ ܡܛܪܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ . ܕܟܠܝܗܝ ܨܕܩܝܐ