simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Jer [AB] ܠܥܒܕܡܠܟ ܟܘܫܝܐ : ܘܐܡܪ ܠܗ : ܕܒܪ ܥܡܟ ܡܟܐ ܬܠܬܝܢ ܓܒܪܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܒܓܘܒܐ : ܘܗܐ ܡܐܬ ܠܟܦܢܐ : ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܚܡܐ ܒܩܪܝܬܐ . ܘܦܩܕ
IšoMerv:ComOT ܆ ܘܥܠ ܗܕܐ X ²ܐܬܚܡܬ . ܬܘܒ ܐܟܙܢܐ ܕܠܐ ܨ̇ܒܐ ܗܘܐ ܒܕܒܚܐ̈ ܡܠܟܐ ܘܒܒܢܘܗܝ̈ ܠܐ ܒܥܘ ܡܠܟܐ ܆ ܒܗܢܐ ܙܕܝܩܐ ܠܐ ܪܕܘ ܐܠܐ ܒܥܘ
P:Jer [AB] ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܐܫܬܒܝܬ ܐܘܪܫܠܡ ܒܝܪܚܐ ܚܡܝܫܝܐ . ܘܗܘܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܥܕܡܐ ܕܫܠܡ ܚܕܥܣܪܐ̈ ܫܢܝܢ̈ ܠܨܕܩܝܐ ܒܪ ܝܘܫܝܐ
JacSer:memWomJesusMet ܐܘ ܡܙܥܪ ܠܗ : ܕܢܬܪܐ ܕܓܙܝܟ̈ ܡܢ ܟܠ ܥܡܡܝܢ̈ ܪܒ ܗܘ ܚܝܠܗ ܀ ܡܠܟܐ ܗܘ ܕܬܬܠ ܐܦ ܠܝ ܘܠܗܘܢ ܘܠܣܓܝܐܐ̈ ܀ ܡܢ ܡܘܦܐ ܠܗ ܠܥܘܬܪܟ
JacSer:memElijFireDown ܒܓܘ ܐܦܕܢܗ 225 ܗܘ ܡܣܟܢܐ ܥܠ ܪܝܫ ܛܘܪܐ ܕܠܝܬ ܠܗ ܡܕܡ ܡܠܟܐ ܢܚܙܐ ܗܫܐ ܡܢ ܡܢ ܡܢܘ ܪܒ ܗܘܐ ܘܫܒܝܚ ܒܪ ܬܘܬܒܐ̈ ܐܘ ܗܘ
Ps-Zach:EccHist ܕܠܥܠܡܝܢ ܂ ܫܝܢܐ ܕܡܠܟܘܬܟ ܐܦ ܠܪܚܝܩܐ̈ ܝ ܃ ܡܩܪܒ ܠܕܒܚܐ ܡܠܟܐ ܐܟܠܘ ܩܪܨܝܗܘܢ̈ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܥܘܠܐ̣ ܘܐܡܪܝܢ ܂ ܐܓܘܣܛܘܣ
EliaNis:Chron ܠܒܝܬ ܢܗܪܝܢ̈ ܘܐܠܨ ܠܒܢܝܢܫܐ̈ ܒܬܒܥܬܐ̈ ܡܪܝܪܬ̈ ܐ ܂ ܡܠܟܐ ܂ ܝ ܂ ܚܢܢ ܂ ܫܘܥ ܐܦܝܣܩܘܦܐ · ܕܚܪܬX ܂ ܒܗ̇ ܐܬ̣ܐ ܐܠܡܢܨܘܪ
SynOr ܡܬܥܠܐ : ܠܦܓܪܗ ܕܡܠܟܐ ܡܕܡ ܒܗܕܐ ܠܐ ܐܟܝ . ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܣܛܠ ܡܠܟܐ ܘܢܬܠܚܝܗ̇ : ܐܦܢ ܨܥܪܐ ܕܡܢ ܣܘܥܪܢܐ ܠܐܝܩܪ
Tim1:Epist ܘܫܠܝܛܐ |M716b|ܡܬܩܪܐ ܗܘ̣ܐ ܆ ܐܘ ܕܠܡܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܣܣܢ ܡܠܟܐ ܐܝXܐ ܡ̣ܢ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܪܐ ܒܫܘܡܗܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ²⁹⁵ܕܩܢܘܡܗ :
Chron1234 ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ ܡܕܝܢܬܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܫܡܥ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ ܂ ܘܥ̣ܠ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܠܝܣ ܂ ܘ ܬ̣ܒ ܒܦܘܠܛܝܢ ܘܫܡܗ ܗܘ ܠܗ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܘܠܡܢܘ ܩܛܠܬ ܐܡܪ ܠܗ ܓܘܫܬܐܙܕ ܠܢܦܫܝ ܩܛܠܬ ܥܠ ܕܣܓܕܬ ܡܠܟܐ ܪܗܛܐ ܕܗܝܡܢܘܬܝ ܕܡܢ ܛܠܝܘܬܝ ܘܥܕܡܐ ܠܗܫܐ . ܐܡܪ ܠܗ
Chron1234 ܕܐܘܪܫܠܡ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܒܐܬܪܐ ܝ· ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܬܡܕ ܀ ]ܥܠܬܐ ܡܠܟܐ ܥܠ ܒܐܢܝܣ ܘܢܣܒܘܗ̇ ܒܫܝܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܚܝܪ-ܐ ܕܝܠܗ̇ ܠܡ
P:Matt [AB] ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܀ ܘܐܙܕܩܦܘ ܥܡܗ ܂ ܬܪܝܢ̈ ܠܣܛܝܐ̈ . ܚܕ ܡܢ ܡܠܟܐ ܀ ܘܣܡܘ ܠܥܠ ܡܢ ܪܝܫܗ ܥܠܬܐ ܕܡܘܬܗ ܂ ܒܟܬܒܐ . ܗܢܘ ܝܫܘܥ ܁
P:2Chr [AB] ܕܐܬܘܪ . ܘܫܪܐ ܥܠܘܗܝ . ܘܐܠܨܗ ܐܘܠܨܢܐ ܪܒܐ . ܘܫܩܠ ܡܠܟܐ ܡܠܟܐ : ܘܟܕܒ ܟܕܒܘܬܐ ܒܡܪܝܐ ܐܠܗܗ . ܘܐܬܐ ܥܠܘܗܝ ܬܓܠܬܦܠܣܪ
Chron1234 ܘܢܣܒܗ̇ ܠܡܠܝܛܝܢܝ ܡܢ ܛܝܝܐ̈ ܂ ܘܟܕ ܡܝܬ ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܡܠܟܐ ܠܡܦܩ ܘܠܡܬܟܬܫܘ ܥܡ ܛܝܝܐ̈ ܀ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܐܡܠܟ ܂ ܪܘܡܢܘܣ
MiaphysiteDocs ܠܘܬ ܛܘܠܩܐ ܕܣܘܢܗܕܘܣ ܕܒܟܠܩܕܘܢܐ ܂ ܗ̇ܝ ܕܐܦܠܐ ܠܐܢܫ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܕܝܢ ܐܦ ܠܟܬܝܒܬܐ ܡܚܝܕܢܝܬܐ ܕܫܘܐ ܝ ܠܕܘܟܪܢܐ ܙܐܢܘܢ
Eph:memHom ܥܘܠܐ ܐܦ ܓܐܪܘܗܝ̈ ܡܢ ܣܡܠܗ ܘܣ̇ܝܦܐ ܟܠܗ̇ ܡܫܪܝܬܗ XXX ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܡܐ ܘܥܠ ܓܙܪܬܐ̈ XXX ܦ̇ܐܕܐ ܩܫܬܗ ܡܢ ܐܝܕܘܗܝ̈ ܕܐܓܘܢ
Ps-Zach:EccHist ܘܪܘܪܒܢܐ̈ ܕܕܪܐ ܬܬܒܢܐ ܗܘܬ ܡ̇ܕܝܢܬܐ ܂ ܘܒܗܢܐ ܙܒܢܐ ܡܠܟܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܥܡܗ ܗ̣ܘ ܗܢܐ ܩܕܝܫܐ ܬܐܘܡܐ ܂ ܘܫܦܪܬ ܒܥܝܢܝ̈
Tim1:Epist : ܘܡܦܠܓܢܐ X Xܚܝܠܬܢܝܢ̈ XXXܩXX Xܚܝܠܬܢܝܢ XX ܫܡܝܐ̈ : ܡܠܟܐ ܡ̣ܢ ܓܘܕܦܐ ܕܫܐܕܐ̈ . ܘܐܝܟܢܐ ܟܝ ܥܒ̣ܕܐ ܢܗܘܐ̈
sugMonths&Year ܒܝ ܡܬܓܕܠ ܘܚܕܐ ܠܒܐ ܕܦܠܚܐ̈ ܫܒܠ ܚܩܠܐ ܒܝ ܫܘܚܐ ܘܚܠܣܠܣܐ ܡܠܟܐ ܪܓܝܓܐ̈ ܒܝ ܡܬܚܙܝܢ̈ ܘܣܝܩܝ̈ ܪܝܚܐ ܡܬܒܣܡܝܢ . ܘܟܠܝܠ