simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-Dion:ChronZuq ܘܬܡܢܐ̣̈ ܂ ܡܝܬ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ ܂ ܘܐܡܠܟ
P:1Chr [AB] ܩܕܡ ܕܠܐ ܢܡܠܟ ܡܠܟܐ ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ :
Ps-Dion:ChronZuq ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ ܡܠܟܐ ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ
IšoMerv:ComPs . ܡܠܟܐ ܘܒܪ ܡܠܟܐ ܠܗ ܠܫܠܝܡܘܢXܩ̇ܪܐ ܆
Chron1234 ܂ ܘܟܕ ܐܫܬܪܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܢܓܪܝܐ̈ ܥܠ ܗܕܐ
P:1Macc [AB] ܘܫܦܪܬ ܡܠܬܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܘܪܘܪܒܢܘܗܝ̈ . ܘܫܕܪܘ
P:2Chr [AB] ܫܕܪ ܥܠܘܗܝ ܢܒܘܟܕܢܨܪ ܡܠܟܐ : ܘܐܝܬܝܗ ܠܒܒܝܠ
EliaNis:Chron ܘܕܐܢܕܪܘܝܩܘܣ ܂ ܒܠܘܣ ܡܠܟܐ ܩܕܡܝܐ ܂ ·
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܫܡܥܬ ܡܪܝ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܒܕܟ ܕܐܦܢ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܘܩܡܬ ܩܕܡ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܬ .
JulRom . ܕܐܢ ܠܡ ܡܠܟܐ ܕܥܠܡܝܐ ܗܘ ܘܠܐ
ChronMin ܗܘܬ ܓܝܪ ܕܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܂ ܚܬܗ
P:3Macc [AB] ܕܢܫܬܪܘܢ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܫܒܚ ܐܢܘܢ
P:Dan [AB] . ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܕܢܝܐܝܠ :
P:Sam [AB] ܠܡܠܟܐ : ܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܗܕܐ ܣܟܠܘܬܐ
SynOr ܡܢ ܡܠܟܘܬܗ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܒܐܝܩܪܐ ܘܒܙܘܚܐ
P:Kings [AB] ܘܕܐܬܟܬܫ ܥܡ ܐܡܘܨܝܐ ܡܠܟܐ ܕܝܗܘܕܐ : ܗܐ
Chron1234 ܀ ܘܟܕ ܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܒܩܪܒܐ ܕܥܡ ܒܘܠܓܪܐ̈
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܡܠܐܟܐ ܕܡܣܒܪ ܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܐܡܪ Xܡܬܡܠܐ
P:Sam [AB] ܟܠܒܐ ܡܝܬܐ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ : ܐܥܒܪ ܐܣܒܝܘܗܝ