simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Isa [AB] ܘܫܡܥ ܥܠ ܬܪܗܩ ܡܠܟܐ ܕܟܘܫ : ܕܢܦܩ
IšoMerv:ComOT ܫܡ̣ܥ ܥܠ ܬܪܗܩ ܡܠܟܐ ܕܟܘܫ ܕܠܓܘ ܡܢ
IšoMerv:ComOT ܝܘܡܝܢ̈ ܥܠ ܬܪܥ ܡܠܟܐ ܇ ܘܟܕ ܒܝܬܗ
Eph:madUnleavBread ܠܟ ܡܪܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ ܕܒܕܡܟ ܐܬܦܪܩܬ
Eph:madCrucifix ܠܟ ܡܪܝ ܬܫܒܘܚܬܐ ܡܠܟܐ ܡܫܝܚܐ X ܕܒܕܡܟ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐ ܬܫܡܥ ܡܠܟܐ ܕܒܝܫܐ : ܕܠܐ
ActsMarBenh&Sar ‏ ‏ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܪܫܝܥܐ ܐܬܡܠܝ ܚܡܬܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܘܟܕ ܡܠܟܐ ܒܐܪܥܐ ܠܝܬܝܟ :
ActsMarMaʿIn ‏ ‏ܥܢܐ ܡܠܟܐ ܘܐܡܪ ܠܗ .
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܦܪܨܘܦ ܡܠܟܐ ܘܡܣܟܢܐ : ܒܫܥܐ
IsaacAnt:memHom . ‏ ‏ܫܡ ܡܠܟܐ ܫܡ ܫܘܠܛܢܐ ܗܘ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܓܠܬ ܡܪܝ ‏‎‎‏ ܡܠܟܐ . ܐܡܪ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܡܪܝܐ ܕܐܢܬ ⁴ ܡܠܟܐ ܥܠ ܐܕܘܡ .
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܕܦܘܠܝܛܝܐ ܐܦ ⁴X⁰ܗܘ ܡܠܟܐ ܩܥܘ ܫܘܝܐܝܬ :
CaveTreas ܐܦ ܣ̇ܗܕ ⁴ܐܒܓܪ ܡܠܟܐ ܕܐܘܪܗܝ . (
IšoMerv:ComOT X]ܝ [XXX1|ܗܐ ⁴ܒܙܕܝܩܘܬܐ ܡܠܟܐ . ܗܢܘ .
CaveTreas ܘܟܕ ³ܥܒ̣ܝܕ ⁴ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܙܘܪܒܒܠ . ⁵ܘܟܗܢܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܗܝܕܝܢ X ⁴ܫܩܠ ܡܠܟܐ ⁵ܥܙܩܬܗ ܘܣܝܦܗ ܘܫܒܛܗ⁶
BarEbr:CandSanc X -- ⁴⁴ܕܗ̇ܘ ܡܠܟܐ X -- ⁴³ܒܡܠܬܐ
CaveTreas X . ⁵ܕܗ̇ܢܘ ܡܠܟܐ ܕܢܚܬ̣ ܡ̣ܢ ܫܡܝܐ