simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܂ ܘܒܬܪܗ ܐܡܠܟ ܕܪܝXX ܐܚܪܢܐ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܘ· ܂ ܘܒܫܢܬ ·ܒ· ܡܠܟܐ ܡܠܟܘܬܐ ܕܡܨܪܝܢ ܀ ܘܒܫܢܬ ·ܣܚ· ܕܫܒܝX ܝX ܡܝܬ ܩܡܒܘܣܝܣ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܒܦܣܝܩܬܐ̈ ܐܝܟ ܡܐ ܕܐܬܡܨܝܢܢ ܪܫܡܢܢ . ܢܐܬܐ ܠܢ ܕܝܢ ܡܠܟܐ ܣܓܝܐܐ̈ . ܥܠ ܚܪܒܐ ܗܟܝܠ ܕܗܘܬ ܒܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܝܘܡܝ̈ ܫܒܘܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܕܦܪܣܝܐ̈ ܠܡܥܩܘ ܠܥܡܐ ܕܟܪܝܣܛܝܢܐ̈ ܘܠܡܐܠܨ ܘܠܡܪܕܦ ܡܠܟܐ . ܡܚܕܐ ܓܝܪ ܕܢܨܝܚܐ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܥܢܕ ܫܪܝ ܗܘܐ ܫܒܘܪ
Ps-Dion:ChronZuq ܥܠܝܗܘܢ ܚܝܠܐ ܪܒܐ ܂ ܝ ܘܫܒ̣ܐ ܘܒ̣ܙ ܘܐܣܪ ܐܢܘܢ ܃ ܘܟܢ̇ܫ ܡܠܟܐ ܗܕܐ ܥܒܕܘ 3ܘܐܦ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ ܗ̇ܝ ܩܡܬ ܡܢ ܐܝܕܐ ܡܢܗܘܢ ܃ ܫܕܪ
Ps-MaruMayph:MartBarṢab ܐܡܪ ܠܗ ܥܡܝ ܡܠܠ ܫܡܥܘܢ ܕܡܪܟ ܐܝܬܝ ܘܐܪܦܐ ܟܢܘܬܟ̈ . ܠܘ ܡܠܟܐ ܠܘ ܕܝܢ ܕܢܐܠܘܨ ܠܡܛܪܦܐ̈‏ ‎ ‏ 39 ‏‎‎‏ ܟܕ ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܫܡܥ
P:Kings [AB] ܡܠܘܗܝ̈ ܕܢܒܝܗ ܕܐܠܗܐ : ܕܩܪܐ ܥܠ ܡܕܒܚܐ ܕܒܒܝܬ ܐܝܠ : ܡܠܟܐ . ܗܐ ܡܕܒܚܐ ܡܨܛܪܐ : ܘܡܬܐܫܕ ܩܛܡܐ ܕܥܠܘܗܝ . ܘܟܕ ܫܡܥ
Ps-Dion:ChronZuq ܕܦܘܪܣܝܐ̈ ܥܠ ܣܘܪܝܐ̣ ܘܫܒܐ ܘܒܙܘ ܂ 2ܘܚܬ ܘܠܪܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܪܕܘܦܝܐ ܥܠ ܥܕܬܐ ܘܠܪܝܢܘܣ ܂ ܀ ܘܒܗ̇ ܒܫܢܬܐ ܣܠܩ ܫܦܘܪ
P:RuthSusEsthJdt [AB] ܥܙܩܬܐ ܡܢ ܐܝܕܗ . ܘܝܗܒ ܠܗܡܢ ܒܪ ܗܡܕܬ ܐܓܓܝܐ ܒܥܠܕܒܒܐ ܡܠܟܐ ܐܬܩܘܠ ܥܠ ܐܝܕܐ ܕܥܒܕܝ̈ ܥܒܕܐ ܠܡܥܠܘ ܠܓܙܐ ܕܡܠܟܐ . ܫܩܠ
EliaNis:Chron ܠܒܪܗ ܐܪܩܕܝܣ ܡܠܟܐ ܒܝܘܡܐ ܕܫܬܬܥܣܪ ܒܟܢܘ̣ܢ ܐܚܪܝ ܂ ܡܠܟܐ ܂ XܝXܠܝܝܣXܢܩܐ ܕܣܘܝXܪXܢܝܣ ܂ ܒܗ̇ ܥܒ̣ܕ ܬܐܕܣܝܘܣ
Chron1234 ܥܡ ܕܠܝܠܐ̇̈ ܂ ܘܐܬ̣ܐ ܐܦܫܝܢ ܒܬܪ ܙܟܘܬܐ ܕܥܒ̣ܕ ܂ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܥܡܗܘܢ ܩܪܒܐ ܂ ܝ ܂ ܘܐܬܬܒܪܘ ܪܘܡܝܐ̈ ܂ ܘܥܪܩ ܬܐܘܦܝܠܐ