simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memJesus'Tempt ܢܦܩ ܡܪܘܕܐ 180 ܕܗܘ ܢܬܟܬܫ ܥܠ ܕܩܫܐ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܡܢܗ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܚܘܐ ܠܐ ܐܬܐ ܚܘܝܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ ܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ
JacSer:memBirthSavFlesh ܢܫܕܪ ܠܒܪܗ ܢܝܬܒ ܐܪܥܐ ܕܫܒܗ̇ ܒܝܫܐ ܒܣܕܪܐ̈ ܕܨܠܡܐ̈ ܡܠܟܐ ܠܐܕܡ 120 ܘܐܬܬ ܕܬܣܚܐ ܠܡܕܪܐ ܕܐܫܚܬ ܒܚܒܪܬܐ̈ ܨܒܐ ܗܘܐ
JacSer:memElishCapSam ܢܬܡܠܠ ܗܘܐ ܠܡܠܟܐ ܩܪܒܬ ܗܝ ܕܘܝܬܐ ܘܡܠܝܬ ܚܫܐ̈ ܘܗܘ ܡܠܟܐ ܘܗܘܐ ܩܠܐ ܒܝܬ ܬܪܬܝܗܝܢ̈ 357 150 ܥܕܡܐ ܕܢܐܬܐ ܘܩܕܡ
JacSer:memAscenLord ܣܓܝ ܒܥܝܬܗ ܣܠܩ ܠܗ ܠܐܬܪܗ ܘܠܐ ܐܫܟܚܬܗ 211 305 ܒܪܚܡܬܗ ܡܠܟܐ ܛܥܝܬܐ ܐܢܐ ܒܟ ܐܬܟܢܫ ܒܢܬ̈ ܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟܐ ܚܙܐ ܠܟܝܢ ܚܬܢܐ
ChronMin ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂ ܂ ܬ ܂ ܬܐ ܕ ܬܩܒܠ ܡܢ ܟܠܢܫ ܂ ܘܝܗܒ ܒܝܪܘܢܐ ܝ ܡܠܟܐ ܂ ܘܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗ̣ܘ ܕܘܝܐ ܕܠܐ ܡܬܩܒܠ ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ
Eph:memHom ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܘ ܕܢܚܬܐ̈ ܡܥܛܦ ⁴ܗܘܐ XX 1ܐܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ XX9ܠܒܥܝܪܐ ܚܣܠܘ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܢܘ ܕܚܡܪܐ ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ
ComGenExod ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܢܐܠܦ ܘܢܚܙܐ ܠܥܒ̇ܕܗ ܐܢ ܛܒ ܘܐܢ ܒܝܫ . ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ
JacSer:memElijFireDown ܥܝܕܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ ܠܐ ܐܪܦܝ ܗܘܐ ܐܘܪܚܐ ܦܬܝܠܬܐ ܕܪܫܬ݀ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܒܩܨܡܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ ܐܬܪܒܝ ܗܘܐ ܘܕܗܘܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܠ ܗܕܐ ܬܚܘܝ̣ܬܐ ܠܘܬ ܬܪܝܢܝ̈ ܟܝܢܐ̈ ܗ̇ܟܢ ܂ ܂ ܐܡ̇ܪ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܦܪܣܦܢܛܝܩܘܢ ܐܘܟܝܬ ܕܥܘ̣ܗܕܢܐ ܕܠܘܬ ܬܐܘܕܣܝܘܣ
PhiloxMab:ComMattLuke ܥܠ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܆ ܗܢܘܢ ܕܡܬܡܫܚܝܢ ܐܝܟ ܢܡܘܣܐ ܗܘܝܢ ܗܘܘ ܡܠܟܐ ܕܦܠܫܬܝܐ̈ ܇ ܗܢܐ ܕܐܝ̣ܟ ܐ̇ܡܪܬ ܐܬܩܝܡ ܡܢ ܪܘܡܝܐ̈
P:Mark [AB] ܥܠ ܝܫܘܥ . ܐܬܝܕܥ ܗܘܐ ܠܗ ܓܝܪ ܫܡܗ . ܘܐܡܪ ܗܘܐ . ܝܘܚܢܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܒܡܫܚܐ ܟܪܝܗܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܘܡܐܣܝܢ ܗܘܘ ܀ ܘܫܡܥ ܗܪܘܕܣ
P:PsSol [AB] ܥܠ ܫܡܝܐ ܘܥܠ ܐܪܥܐ . ܘܕܐܢ ܡܠܟܘܬܐ̈ ܘܪܝܫܢܐ̈ . ܗܘ ܕܡܩܝܡ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܝܕܥ ܕܡܪܝܐ ܗܘ ܐܠܗܐ . ܪܒܐ ܘܥܫܝܢܐ ܘܚܝܠܬܢܐ . ܘܗܘܝܘ
P:Kings [AB] ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ : ܘܬܩܘܡܝ ܩܕܡ ܡܠܟܐ : ܘܬܗܘܐ ܠܗ ܡܠܟܐ . ܘܐܡܪܘ ܠܗ ܥܒܕܘܗܝ̈ : ܗܐ ܥܒܕܝܟ̈ ܩܕܡܝܟ : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ
ActsMari ܦܪܚܬ ܣܒܪܬܐ ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐܐܝܟ ܡܐ ܕܝܠܦܢܢ ܡܢ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܠܗܘܢ ܗܟܢܐ . ܠܘ ܒܠܚܘܕ ܕܨܝܕ ܩܘܛܢܐ . ܐܠܐ ܘܐܦ ܨܝܕ
JacSer:memHolySunPente ܨܝܕ ܝܠܘܕܗ ܕܢܫܕܪ ܗܘܐ ܙܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܟܢܫܘ ܠܚܕܐ ܥܕ ܐܬܐ ܠܗܘܢ ܙܝܢܗ ܕܒܪܐ 135 ܣܠܩ ܒܪ
JacSer:memResur ܩܛܝܠܐ ܩܡ ܗܘܐ ܒܚܝܠܐ ܡܢ ܓܘ ܩܒܪܐ ܘܚܒ ܐܒܕܢܐ ܘܠܐ ܩܡ ܡܠܟܐ ܕܡܝܬܒ ܗܘܐ 10 ܘܐܦܩܬ ܡܢܗ ܐܣܝܪܐ̈ ܕܒܠܝܘ ܒܝܬ ܚܫܘܟܐ̈
GeorgArabs:HomMarSevAnt ܩܪܒ ܘܐܡܪ ܠܗ : ܕܠܐ ܣܟ ܢܦܠ ܠܒܗ ³⁰⁷ܕܡܠܟܐ ܥܠ ܓܘܕܦܘܗܝ̈ . ܡܠܟܐ ܡܚܣܕ ܘܡܨܚܐ ܠܗ ܠܡܪܝܐ ܨܒܐܘܬ . ³⁰⁰ ܘܫܡܥ ܕܘܝܕ ܘܠܘܬ
Shub:BookGifts ܩܫܝܐ ܇ ܗ̇ܘ ܕܒܠܥ ܡܠܟ̇ܐ ܣܓܝܐܐ̈ ܘܠܐ ܣܒܥ . ܒܕܚܙܐ ܠܡ ܡܠܟܐ ܙܟܝܗ ܠܚܙܩܝܐ ²⁹ܟܕ ܠܐ ܫܚܝܩ . ܘܐܟܠ ܚܝܠܗ ܕܣܢܚܪܝܒ
EliaNis:Chron ܪܒܐ ܃ ܡܢ ܐܓܪܬܐ ܕܟܬ̣ܒ ܠܘܬ ܐܦܝܣܩܘܦܐ̈ ܐܝܠܝܢ ܕܠܐ ܐܬ̣ܘ ܡܠܟܐ ܃ ܐܠܐ ܡܢ ܗܠܝܢ ܕܣܓܝ ܩܕܡܝܢ̈ ܡܢܗܘܢ ܀ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JacSer:memZacchTaxColl ܪܒܐ ܕܢܫܪܐ ܨܐܕܝ ܠܐ ܦܬܚ ܐܢܐ ܬܘܒ ܠܚܛܗܐ ܕܡܢܗ ܢܥܘܠ 330 ܡܠܟܐ ܬܪܥܝ̈ ܐܘ ܢܫܬܡܫ ܪܘܫܥܐ ܣܢܝܐ ܒܓܘ ܐܦܕܢܝ̈ ܬܪܥܐ ܕܥܠ ܒܗ