simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
EliaNis:Chron ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡ[ܢ ]ܐܬܪܐ ܕܒܘܠܓܪܐ̈ ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘܦܘܠܝܣ ܡܠܟܐ ܥܒܕܐܠܗ ܒܪ ܚܬܗ ܕܡܘܗܕܒ ܂ ܂ ܘܒܗ̇ ܗ̣ܦܟ ܒܣܝܠܝܘܣ
ComGenExod ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ ܒܡܕܝܢܬܐ ܕܢܗܘܐ . ܘܡܢ ܒܬܪ ܕܗܘܐ ܐܝܟ ܡܠܟܐ ܕܢܐܠܦ ܘܢܚܙܐ ܠܥܒ̇ܕܗ ܐܢ ܛܒ ܘܐܢ ܒܝܫ . ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ
P:2Chr [AB] ܒܐܘܪܫܠܡ . ܘܝܗܒ ܡܠܟܐ ܟܣܦܐ ܒܐܘܪܫܠܡ ܐܝܟ ܟܐܦܐ̈ : ܡܠܟܐ ܦܪܫܝܢ̈ ܘܐܩܝܡ ܐܢܘܢ ܠܙܘܓܐ̈ ܒܩܘܪܝܐ̈ . ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ
Nars:SancChurch ܟܠܬ ܩܘܕܫܐ ܀ 36 ܢܒܝܐ̈ ܟܐܢܐ̈ ܫܠܝܚܐ̈ ܙܗܝܐ̈ ܟܗܢܐ̈ ܡܠܟܐ ܕܪܐ̈ ܩܪܐ ܫܪܒܬܐ̈ ܠܚܠܘܠ ܚܝܐ̈ : ܘܐܣܡـܟ ܐܢܘܢ ܩܕܡ ܒܪܬ
Eph:memHom ܣܩܐ ܠܒ̣ܫ ܗܘܐ ܡܢܘ ܕܢܚܬܐ̈ ܡܥܛܦ ⁴ܗܘܐ XX 1ܐܢ ܛܡܐܬܐ̈ ܡܠܟܐ XX9ܠܒܥܝܪܐ ܚܣܠܘ ܡܢ ܡܝܐ̈ ܡܢܘ ܕܚܡܪܐ ܫ̇ܬܐ ܗܘܐ ܐܢ
Ath:ExposPs ܪܒܐ ܥܠ ܟܠܗ̇ ܐܪܥܐ . ܗ̇ܘ ܕܠܫܐܕܐ̈ ܪܫܢܐ̈ ܒܝܫܐ̈ ܣ̇ܚܦ ܡܠܟܐ ܕܙܟܘܬܐ ܢܣܩܘܢ ܠܐܠܗܐ ܡܪܚܡܢܐ ܘܕܚܝܠܐ . ܕܐܝܬܘܗܝ
JacSer:memSimPetGetBehMe ܕܠܐ ܢܚܫ ܗܘܐ ܒܪܐ ܒܙܩܝܦܐ 275 ܘܕܝܕܥ ܗܘܐ ܒܪܗ̇ ܕܒܬܘܠܬܐ ܡܠܟܐ ܠܙܩܝܦܘܬܐ ܚܘܝܐ ܕܐܒܚ ܡܘܬܐ ܠܐܕܡ ܒܝܬ ܐܝܠܢܐ̈ ܝܗܒ ܗܘܐ
JacSer:memPalmSun ܙܩܝܦܐ ܕܠܐ ܬܫܒܘܚܬܐ 215 ܘܒ݂ܝܕ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܗܝܕܝܢ ܡܠܟܐ ܘܕܫܬܩܘ ܐܢܫܐ ܟܐܦܐ̈ ܙܥ ܗܘܝ̈ ܠܡܫܒܚܘ ܕܠܐ ܢܦܘܫ ܗܘܐ
P:Luke [AB] ܕܝܗܘܕܐ ܆ ܟܗܢܐ ܚܕ ܕܫܡܗ ܗܘܐ ܙܟܪܝܐ . ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܒܝܬ ܡܠܟܐ ܫܪܪܐ ܕܡܠܐ̈ ܕܐܬܬܠܡܕܬ ܠܗܝܢ ܀ ܀ ܗܘܐ ܒܝܘܡܬܗ̈ ܕܗܪܘܕܣ
AnṭTagr:FifBookRhet : ܘܒܗ̇ܝ ܦܠܚܐ ܘܦܠܚܐ . ܟܕ ܕܐܝܟܢܐ ܕܐܝܟܢ ¹⁰⁹ܐܬܬܩܢܝ̈ ܡܠܟܐ ܒܟܬܘ̇X ܘܒܦܝܢܟܐ ܘܒܡܓܠܐ : X⁰⁸ܒܗܢܝܢ ܡ̇ܢ ܓܒܪܐ
JacSer:memJesus'Tempt ܡܢ ܒܝܬ ܐܒܘܗܝ ܕܢܣܝܥ ܗܘܐ ܠܦܠܚܐ ܫܦܠܐ ܕܚܘܝ ܚܨܐ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܒܓܘ ܐܓܘܢܐ ܠܗܘ ܙܝܥܬܐ ܪܓܠܐ ܕܫܪܥܬ݀ ܡܢ ܬܟܬܘܫܐ ܢܦܩ ܒܪ
P:3Macc [AB] . ܗܘܐ ܗܘܐ ܕܝܢ ܩܪܒܐ ܥܫܝܢܐ . ܘܨܒܘܬܗ̈ ܕܐܢܛܝܘܟܣ ܣܓܝ ܡܠܟܐ ܕܦܛܘܠܡܐܘܣ ܠܓܒܪܐ ܚܕ ܡܣܟܢܐ . ܘܠܗ ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ
MartOrient ܗ̇ܘ ܪܒܐ . - ܒܥܣܪܝܢ̈ ܘܚܡܫܐ ܒܟܢܘܢ ܐܚܪܝ ܕܩܕܝܫܐ ܒܒܘܠܐ ܡܠܟܐ XX XX ܐܬܟܢܫܘ . ܘܕܫܦܝܪ ܕܚܠܬܐ ܬܐܘܕܘܣܝܘܣ
PhiloxMab:TenMem ܘܡܪܐ ܘܪܫܐ . ܘܗܝܪܝܢ ܫܩܠ ܠܗܐ ܫܒܝܚܬܗ̈ ܘܚܠܛ ܐܢܝܢ̈ ܡܠܟܐ ܚܕ ܥܡ ܕܝܠܗ . ܚܘܐ ܗܟܝܠܐܝܟܐ ܣܬܓܕ ܗ̇ܘ ܒܪܢܫܐ ܘܗܘܐ
SilwQard:ScholUrmApp : ܘܓܕܫܐ ܝܚܝܕܝܐ ܚܘܪܘܬܐ X ܒܚܠܒܐ . ܘܒܕܓܘܢ ܟܠ ܕܝܚܝܕܝܐ ܡܠܟܐ ܕܓܘܐ ܐܝܟ ܟܠܗ̇ ܚܘܪܘܬܐ ܘܐܘܣܝܐ ܝܚܝܕܝܬܐ . ܐܝܟ ܕܘܝܕ
JacSer:memHolySunPente ܨܝܕ ܝܠܘܕܗ ܕܢܫܕܪ ܗܘܐ ܙܝܢܐ ܕܪܘܚܐ ܠܥܒܕܐ̈ ܕܝܠܗ ܡܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܘܟܢܫܘ ܠܚܕܐ ܥܕ ܐܬܐ ܠܗܘܢ ܙܝܢܗ ܕܒܪܐ 135 ܣܠܩ ܒܪ
IšoAdiab:Epist ܕܝܠܝ ܛܒܐ ܕܠܘܬܗ ܂ ܘܡܢ ܡܚܦܛܢܘܬܐ ܂ ܕܒܕܚܠܬ ܐܠܗܐ ܃ ܗ̇ܝ ܡܠܟܐ ܕܡܬܩܪܐ ܐܦܣܩܘܦܐ ܕܪܘܐܪܕܫܝܪ ܂ ܕܟܕ ܬܩܪܘܢ ܬܕܥܘܢ ܕܡܢ
JacSer:memElijFireDown ܥܝܕܘܗܝ̈ ܒܝܫܐ̈ ܠܐ ܐܪܦܝ ܗܘܐ ܐܘܪܚܐ ܦܬܝܠܬܐ ܕܪܫܬ݀ ܗܘܬ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܡܢ ܛܠܝܘܬܗ ܒܩܨܡܐ̈ ܕܫܐܕܐ̈ ܐܬܪܒܝ ܗܘܐ ܘܕܗܘܐ
ChalcedWrit ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܢܛܪ ܫܘܚܠܦܐ ܕܐܠܗܘܬܐ ܘܕܒܣܪܐ . ܚܕ ܓܝܪ ܒܪܐ ܡܠܟܐ . ܗܐ ܓܝܪ ܒܡܐܡܪܐ ܕܬܪܝܢ̈ ܕܥܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܓܪܛܝܢܘܣ
IšoMerv:ComOT ܕܒܒܠ . X [13]ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܗܘ̣ܐ ܐܝܟ ܝܘܡܐ ܫܠܡܐ . ܗܢܘ . ܕܐܦ ܡܠܟܐ ܇ ܗܐ ܓܝܪ ܠܚܙܩܝܐ ܩܘܪܒܢܐ̈ ܘܕܫܢܐ̈ ܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܒܠܕܢ