simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܚܕܬܐ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ . ܠܘ ܕܠܐ ܝ̇ܕܥ ܗܘܐ ܠܝܘܣܦ ܇ ܡܠܟܐ ܆ ܘܐܝܟܢܐ ܒܝܕ ܥܘܕܪܢܐܐܠܗܝܐ X ܐܫܬܪܬܚܘ . [8]ܗ̇ܝ ܕܩܡ
P:Rom [AB] . ܘܡܢܘ ܩܕܡ ܝܗܒ ܠܗ ܆ ܘܟܢ ܢܣܒ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܢܗ ܁ ܘܟܠ ܒܗ ܂ ܡܠܟܐ . ܡܢܘ ܓܝܪ ܝܕܥ ܪܥܝܢܗ ܕܡܪܝܐ . ܐܘ ܡܢܘ ܗܘܐ ܠܗ ܒܥܠ
BarKoni:ScholUrm ܡ̣ܢ ⁰ܚܘܝܐ . XXܟܕ ܠܐ X ܕܚܠܬ ܐܘ X ܙܥܬ ܠܘ ܕܘܡܪܐ ⁴ ܗ̣ܝ : ܡܠܟܐ ܕܠܐ ܢܥܪܩܘܢ ܡܢܗ ⁸ܐ ܕܡܢ ܢܘܟܪܝܐ . ܗ̇ܝ ܕܝܢ ܕܚܘܐ ܕܩܒܠܬ X
BarAphton:ActsSev ܕܐܝܣܪܐܝܠ ܠܛܠܝܗ ܕܐܠܝܫܥ ܐܡܪ ܆ ܐܫܬܥܐ ܠܝ ܗܠܝܢ ܕܥܒܕ ܡܠܟܐ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܘܬܕܡܪܬܘ̈ ܕܗ̇ܘ ܬܒܥ ܐܢܬ ܠܢ ܆ ܐܟܙܢܐ ܕܒܙܒܢ̇
P:Acts [AB] ܕܡܨܪܝܢ . ܘܐܩܝܡܗ ܪܝܫܐ ܥܠ ܡܨܪܝܢ ܂ ܘܥܠ ܒܝܬܗ ܟܠܗ . ܀ . ܀ . ܡܠܟܐ ܐܘܠܨܢܘܗܝ̈ . ܘܝܗܒ ܠܗ ܛܝܒܘܬܐ ܘܚܟܡܬܐ ܂ ܩܕܡ ܦܪܥܘܢ
JacSer:memElishKgMoabSacrSon ܕܡܘܐܒ ܕܕܒܚ ܒܪܗ ܥܠ ܫܘܪܐ 1 ܟܬܒܐ ܡܢܗܪ ܥܝܢܐ̈ ܕܢܦܫܐ ܡܢ ܡܠܟܐ ܒܗ ܐܬܢܚܡܘ 94 ܫܠܡ . ܡܐܡܪܐ ܩܝܙ ܕܬܪܝܢ ܕܥܠ ܐܠܝܫܥ ܘܥܠ
JacSer:memLord'sPrayer ܪܒܐ ܘܝܪܒܐ ܢܦܫܟ ܕܠܐܝܕܐ ܡܫܘܚܬܐ ܡܛܐ ܕܚܝܚܟ ܒܪ ܐܠܗܐ ܡܠܟܐ ܠܟ ܕܬܕܥ ܡܢ ܐܢܬ ܘܟܡܐ ܪܒ ܐܢܬ 225 ܗܝ ܡܠܦܐ ܠܟ ܕܐܝܬ ܠܟ ܐܒܐ
Ps-Zach:EccHist ܡܗ ܡܢܐ ܂ ܘܕܪܫܐ̈ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܪܗܘܡܐ ܇ ܕܡܠܦ ܬܘܠܡܕܐ ܘܟܡܕܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
JacSer:memJesus'Tempt ܢܦܩ ܡܪܘܕܐ 180 ܕܗܘ ܢܬܟܬܫ ܥܠ ܕܩܫܐ ܗܘܐ ܩܪܒܐ ܡܢܗ ܘܠܐ ܡܠܟܐ ܗܘܐ ܚܘܐ ܠܐ ܐܬܐ ܚܘܝܐ ܐܝܟ ܩܕܡܝܐ ܐܦܝܢ̈ ܒܐܦܝܢ̈ ܠܘܩܒܠ
JacSer:memPraisTab ܕܘܝܕ ܀ ܒܡܪܓܐ̈ ܒܥܠܡܐ ܟܘܒܐ̈ ܘܝܥܪܐ ܘܡܝܐ̈ ܒܝܫܐ̈ : ܡܠܟܐ ܚܝܐ ܐܝܬ ܒܟܬܒܐ̈ ܠܕܪܚܡ ܠܗ : ܘܠܗܘܢ ܩܪܐ ܡܪܓܐ̈ ܕܥܘܫܢܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܪܒܘܬ ܒܛܝܠܘܬܘ ܕܐܠܗܐ ܕܢܛܪ̈ ܬ ܠܗ̇ܢܘܢ ܬܠܬܐ ܡܠܟܐ ܕ ܠܗܘܢ ܠܪܫܝܥܐ̈ : ܟܕ ܗ̇ܘܝܢ ܕܘܡܪܐ ܠܟܠ ܒܣܪ . ܡܛܠ ܗܕܐ
JacSer:memJephDaught ܒܥܡܐ ܕܢܐܪܘܥ ܐܢܘܢ 310 75 ܐܬܠܒܛܘ ܗܘܘ ܚܝܠܘܬܐ̈ ܥܠ ܡܠܟܐ ܒܙܘܙܐ̈ ܕܢܥܠܘܢ ܠܐܪܥܐ ܕܒܢܝ̈ ܝܥܩܘܒ ܘܠܐ ܐܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
ActsMarBenh&Sar ܙܟܝܐ . ܐܡܠܟ ܒܬܪܗ ܝܘܠܝܢܘܣ ܗܘ ܪܫܝܥܐ . ܗܘ ܕܟܕ ܝܬܒ ܥܠ ܡܠܟܐ ܡܢ ܗܪܟܐ . ܀ ‏ ‏ 3 ܟܕ ܕܝܢ ܡܝܬ ܩܘܣܛܘܣ ܒܪܗ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
P:Cor [AB] ܕܝܢ ܝܗܒ ܐܢܐ ܆ ܐܝܟ ܓܒܪܐ ܕܐܬܚܢܢܬ ܡܢ ܐܠܗܐ ܕܐܗܘܐ ܡܗܝܡܢ ܡܠܟܐ ܐܠܗܐ ܀ ܥܠ ܒܬܘܠܘܬܐ ܕܝܢ ܆ ܦܘܩܕܢܐ ܡܢ ܐܠܗܐ ܠܐ ܐܚܝܕ ܐܢܐ .
Chron1234 ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܚܠܬܗ ܂ Xܡܢ ܡܪܘܢ ܥܪܝܩ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܣܥ̣ܪ ܒܡܘܨܠ ܗܢܐ ܝܚܝܐ ܀ ܣܘܠܝܡܢ ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܢܚܕܬ ܨܠܡܗ ܕܐܬܚܒܠ ܗܘܐ 195 ܒܥܬܐ ܪܒܬܐ ܥܒܕ ܥܠ ܥܪܒܐ ܡܠܟܐ ܪܒܘܬܗ ܘܩܕܝ ܫܦܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܫܦܠܐ ܪܒܐ ܕܨܠܡܐ ܪܒܐ ܢܚܬ ܒܪ
Eph:madCrucifix ܘܐܬܢܒܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ ܩܝܦܐ ²0 X 1ܫܕܐܘܗ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܠܫܡܥܘܢ ܗ̇ܘ ܪܒܟܘܡܪܐ̈ 11ܡܢܗܘܢ ܫܩܠܘ ܘܫܕܘ ܥܠ ܒܪ
IšoMerv:ComOT ܕܒܒܠ ܠܕܒܠܬ . ܐܬܐܣܪ ܓܝܪ ܡܢ ܒܢܝ̈ ܥܡܗX ܗܝܕܝܟ ܟܕ ܐܡܪܘ ܡܠܟܐ ܆ ܐܦ ܠܐܪܡܝܐ ܐܚܬܘܗܝ ܥܡܗܘܢ ܇ ܟܕ ܐܣܝܪ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܆ ܠܘܬ
JacSer:memPartakHolyMyst ܠܒܢܝ̈ ܐܪܙܗ̇ 647 10 ܘܥܡܗܘܢ ܒܥܝܐ ܕܬܚܕܐ ܝܘܡܢ ܣܓܝܐܝܬ ܡܠܟܐ ܐܝܢܐ ܕܟܦܢ ܠܐ ܬܡܐܢ ܠܗ ܕܢܐܬܐ ܥܡܗ̇ ܚܠܘܠܐ ܥܒܕܬ ܟܠܬ
SevAnt:CathHom : ܡ̣ܠܟܐ ܕܝܠܝ ܢܫܦܪ ܥܠܝܟ : ܘܚܛܗܝܟ̈ ܒܡܪܚܡܢܘܬܐ̈ ܦܪܘܝ ܡܠܟܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܒܠܝܥܝܢ ܒܚܫܐ ܗܢܐ : ܘܐܡ̇ܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܗܕܐ