simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܨܠܘܬ̈ ܐ ܕܩܕܡ ܫܒܚܘ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܂ ܘܩܕܡ Xܝ ܡܠܟܐ ܒܫܫܠܬܐ̈ ܕ̣ܦܪܙܠܐ X ܂ ܠܐ ܐܡܪܝܢ ܒܢܬ̈ ܩܠܐ̈ ܗ̣ܠܝܢ ܩܕܡ
SevAnt:Epist ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܢܒܝܘܬܗ ܡܣܬܟܐ ܗܘܐ ܇ ܘ̇ܘ ܕܥܠ ܒܝܬ ܝܠܕܗ ܡܠܟܐ . ܒܕܕܚܠܘ ܡܝܢ ܪܒܐ : ܐܦܝܣܩܘܦܐ ܕܝܢ ܕܢܘܣܐ ܆ ܒܡܐܡܪܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܛܟܣܘ ܐܒܗܬ̈ ܐ ܠܗܕܐ ܥܘܢܬܐ ܕܒܣܠܝܩܐ̈ ܘܠܦܣܘܩܐ ܕܡ̣ܢ ܡܠܟܐ ܐ ܕܟܪܣܛܝܢܐ̈ ܂ ܘܐܢܫܝܢ ܐܡ̣ܪXܘ ]ܕܒܝܘܡܝ̈ ܒܣܝܠܝܣ
Tim1:Epist ܕܝܢ ܠܥ̇ܒܕܐ ܘܥ̇ܒܕܐ ܠܐܓܝܪܐ ܃ ܒܐܘܣܝܐ ܓܝܪ ܗ̣ܢܘܢ ܟܕ ܡܠܟܐ ܘܠܐܓܝܪܐ ܐܘܠܕܬ ܃ ܒܡܠܬܐ ܓܝܪ ܕܐܘܣܝܐ ܦܪܝܫܐ ܘܠܐ ܡܕܡ
BarṢal:ComGosp ܡܙܕܟܐ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܫܥܒܕܘܗܝ̈ ܀ ܬܘܒ ܂ ܗ̇ ܂ ܕܐܢ ܡܠܟܐ ܢܦܫܟ ܀ ܐܢܕܝܢ ܡܠܚܐ ܡܬܛܒܥ ܂ ܟܡܐ ܝܬܝܪܐܝܬ ܣܦܝܢܬܐ ܂ ܘܐܢ
Babai:BookUnion ܃ ܒܐܘܪܚܐ ܕܪܝܫܬܐ ܘܢܩܝܠܬܐ ܂ ܘܢܛܪ · ܙ ܝX · ܬܪܥܐ ܢܡܘܣܐ ܃ ܡܠܟܐ ܗܘܘ ܘܢ̇ܛܪܝܢ ܂ ܘܒܪܝܬܐ̈ ܡܣܟܝܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܕܢܐܬܐ ܡܫܝܚܐ
Chron1234 ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ ܕܚܠܬܗ ܂ Xܡܢ ܡܪܘܢ ܥܪܝܩ ܗܘܐ ܂ ܟܕ ܐܫܬܡܥ ܠܗ ܥܠ ܡܠܟܐ ܣܥ̣ܪ ܒܡܘܨܠ ܗܢܐ ܝܚܝܐ ܀ ܣܘܠܝܡܢ ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ
JnEph:ActsEastSaints ܕܐܕܘܡ ܘܐܡ̣ܪ ܆ ܕܠܐ ܥܡ ܪܒܐ ܬܬ . ܟܬܫܘܢ ܘܠܐ ܥܡ ܙܥܘܪܐ : ܡܠܟܐ ܚܠܝܡܐܝܬ . ܚܠܦ ܡܗܝܡܢܐ̈ ܡܠ ܇ ܟܕ ܐܝܟ ܗ̇ܝ ܕܟܬܝܒܐ ܕܦ : ܩܕ
Chron1234 ܗܪܟܐ ܠܐ ܟܬܒܢܗ ܂ ܡܛܠ ܕܥܠ ܫܪܒܐ ܕܗ ܡܢܘܬܐ ܟܬܝܒ ܗܘ̣ܐ ܒܗ ܡܠܟܐ ܚܢܢ ܕܝܢ ܕܫܥܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܠܨܢܢܚܐ ܕܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܬܟܬܒܝ̈ ܠܘܬ
Ps-Zach:EccHist ܡܗ ܡܢܐ ܂ ܘܕܪܫܐ̈ ܕܡܠܦܢܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂ ܪܫܐ ܕܬܡܢܝܐ ܡܠܟܐ ܦܛܪܝܪܟܐ ܕܪܗܘܡܐ ܇ ܕܡܠܦ ܬܘܠܡܕܐ ܘܟܡܕܐ ܕܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ
Ps-Zach:EccHist ܙܝܢܘܢ ܠܢܝܦܐܠܝܘܣ ܐܢܫ · ܕܐܦ ܗ̣ܘ ܛܪܝܕ ܗܘܐ ܠܗ ܠܦܛܪܘܣ ܂ ܡܠܟܐ ܕܡܥܡܘܕܝܬܐ ܂ ܘܡܢ ܗܕܐ ܐܬܬܙܝܥܘ ܕܝܪܝܐ̈ ܂ ܘܫܕܪܘ ܠܘܬ
JnEph:ActsEastSaints ܐܪܥܢܝܐ ܆ ܡܢ ܬܫܡܫܬܐ ܕܝܗ̣ܒ ܠܝ ܡ̇ܠܟܐ ܫܡ̇ܝܢܐ . ܠܐ ܡܠܟܐ ܘܝܗܝܒܐ ²ܠܝ ܐܝܕܐ ܕܐܘܫܛ ܠܡ̇ܢ ܕܣܢܝܩ ܆ ܠܐ ܐܢܬܘܢ ܘܠܐ
Ps-Dion:ChronZuq ܗܢܐ ܒܫܘܠܡܐ ܕܚܝܘܗܝ̣̈ ܂ ܠܐ ܐܢܫ ܢܬܥܣܩ ܥܠ ܩܘܠܣܘܗܝ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܕܫܕܪܗ̣ ܝ · ܠܘܝܘܗܝ ܟܕ ܚ̇ܙܩ ̤5ܐܢܗܘ̣ ܕܐܚܪܢܐ ܬ ܐܬܚܙܝ
BarṢal:ComGosp ܂ ܕ · ܒ· ܕܢܚܦܘܢ ܠܬܫܒܘܚܬܐ ܒܡܬܡܢܝܢܘܬܐ ܕܥܡ ܚܝܒܐ̈ ܂ ܡܠܟܐ ܗ̇ ܂ ܚܕܐ ܡ̇ܢ̣ ܕܐܟܘܬܗܘܢ ܠܡ ܐܫܬܟܚ ܒܡܪܕܐ ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ
Ps-Dion:ChronZuq ܟܕ ܐܡ̇ܪܝܢ ܃ ܕܗܫܐ ܠܡ ܕܡܝܬܬ ܗ̇ܝ ܕܒܝܬ ܩܕܝܫܐ̣̈ ܡ̇ܠܟܬܐ ܡܠܟܐ ܘܡܬܪܣܝܐ̣̈ ܂ ܐܢܫܐ̈ ܐܫܬܟ̣ܚܘ ܕܡ̇ܠܟܝܢ ܠܗ ܠܝܘܣܛܢܝܢܐ
JnEph:EccHist Xܠܝܒ̣ܪܝܘܣ ܘܥܠ ܙܒܢܐ ܕܡ̇ܘܬܗ ܀ ܐܬܟ̣ܪܗ ܕܝܢ ܛܝܒܪ·ܘܣ ܡܠܟܐ XX ܝX ܂ ܝXXX ܂ X - ܝ̇ܒXܢܝ̣ܠܘܬܐ ܝXܝX ܝܝXܛܝ̣ܠܘܬܐ ܕܥܠ
JacSer:Epist ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܟܕ ܥܘܬܪܐ ܪܒܐ ܩܢܐ ܗܘܐ ܂ ܥܕܡܐ ܕܢܛܥܐ ܡܠܟܐ ܘܕܐܠܗܐ ܂ ܡܐ ܓܝܪ ܕܘ ܕ ܝ ܐܝܟܢܐ ܕܡܢ ܠܥܠ ܐܡܪܬ ܠܟܝ̣ ܂
SevAnt:LuqGramm ܗ̇ܘ ܕܥܒ̣ܕ ܡܫܬܘܬܐ ܠܒܪܗ ܃ ܘܫ̣ܕܪ ܠܥܒܕܘܗܝ̈ ܠܡܩܪܐ ܡܠܟܐ X ܝ· ܥܠܘܗܝ ܇ ܥܠ ܗ̇ܝ ܕܐܬ̣ܕܡܝܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܫܡܝܐ ܠܒܪܢܫܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܐܝܪܘܕܝܣ ܂ ܟܕ ܐܡܠܟ ܫܢܝܐ̈ ·ܠܙ · ܂ ܐܚܪܢܐ̈ ܃ ܡܠܟܐ ܒܛܠܬ̇ ܡܠܟܘܬܐ ܕܝܘܕܝܐ̈ ܂ ܘܒܬܪܟܢ ܐܩܝܡ ܐܘܓܘܣܛܘܣ̣
ThdrMops:ComGospJohn ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ ܂ ܂ ܙ ܝXX ܂ ܕܒܝܕ ܗܕܐ ܢܟܚܕܘܢܝܗܝ ܂ ܕܐܦ Xܟܕ ܠܐ ܡܠܟܐ ܠܡܠܟܟܘܢ ܐܢܩܘܦ ܂ ܪܒܝܟܗܢܐ̈ ܕܝܢ ܦܢܝܘ ܦܬܓܡܐ ܃ ܕܠܝܬ ܠܢ