simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memProphElij ܠܒܢܘܗܝ̈ ܐܢ ܒܝܬ ܡܠܟܐ ܐܦܠܐ ܥܡܝܪܐ ܐܪܦܝ
Eph:madCrucifix ܘܫܕܘ ܥܠ ܒܪ ܡܠܟܐ ܘܐܬܢܒܝܘ ܥܠܘܗܝ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܗܘܬ ܐܠܦܗ ܕܫܠܡܘܢ ܡܠܟܐ ܆ ܐܚܪ̈ ܛܘܪܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܪܒܘܬ
SilwQard:ScholUrmApp . ܐܝܟ ܕܘܝܕ ܡܠܟܐ : ܘܓܕܫܐ ܝܚܝܕܝܐ
P:3Macc [AB] ܓܕܫ ܕܢܬܩܛܠ ܚܠܦ ܡܠܟܐ . ܗܘܐ
BarKoni:Schol ܝ ܂ ܓܝܪ ܡܠܟܐ ܕܥܠ ܫܡܗ ܒܢܗ̇
JacSer:memPresentLord ܒܣܕܪܐ̈ ܕܫܝܘܠ ܕܡܛܐ ܡܠܟܐ ܐܢ ܪܓܫܝܢ ܒܝ
P:Mark [AB] ܘܫܡܥ ܗܪܘܕܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܝܫܘܥ .
JacSer:memJudgSolom ܘܐܪܥܐ ܘܙܥܘܪܝܢ ܠܟ ܡܠܟܐ ܕܪܘܡܐ ܕܟܠܗܘܢ ܡܠܟܐ̈
JacSer:memTransfig ܢܐܬܘܢ ܗܠܝܢ ܥܒܕܝ̈ ܡܠܟܐ ܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ ܘܐܝܟܢ
DionAr:MystWritings ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܘܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢX .
JacSer:memPraisTab ܩܪܐ ܡܪܓܐ̈ ܕܥܘܫܢܐ ܡܠܟܐ ܕܘܝܕ ܀ ܒܡܪܓܐ̈
ActsMarMaʿIn ܘܣܘܟܠܗ ܫܦܪ ܠܫܒܘܪ ܡܠܟܐ ܆ ܘܥܒܕܗ ܠܗ
IšoMerv:ComOT ܐܫܬܕܪܘ ܡܢ ܒܠܕܢ ܡܠܟܐ ܕܒܒܠ . X
Eph:madNativ ܡ̇ܛܝܬ ܐܢܐ ܕܚܠܦ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘܝܬ ܢܓܪܐ ܬܓܐ
Eph:madVirg ܥܠ ܩܠܐ ܕܟܠܬ ܡܠܟܐ 1ܦܓܪܐ ܫܠܘܚܝܗܝ ܠܒܪܢܫܐ
P:Neh [AB] ܒܫܢܬ ܥܣܪܝܢ ܠܐܪܛܚܫܫܬ ܡܠܟܐ : ܚܡܪܐ ܡܫܩܐ
P:Gen [AB] ܘܫܡ ܐܢܬܬܗ ܕܢܚܘܪ ܡܠܟܐ ܒܪܬ ܗܪܢ :
JacSer:memWomJesusMet ܕܡܫܝܢ ܗܘܐ ܀ ܡܠܟܐ ܕܐܬܪܐ ܛܪܘܕ ܢܘܟܪܝܐ