simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarḤadbš:FoundSch ܗ̇ܘ ܠܝܬ ܗܘܐ ܡܠܟܐ ³ܒܝܬ ܝܣܪܝܠ .
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܥܘ̣ܗܕܢܐ ܕܠܘܬ ܬܐܘܕܣܝܘܣ ܡܠܟܐ ܥܠ ܗܕܐ ܬܚܘܝ̣ܬܐ
BarṢal:ComGosp ܒܗܘܢ ܠܝܗܘܕܝܐ̈ ܠܐ ܡܠܟܐ ܘܠܐ ܢܒܝܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܣܦܝܢܬܐ ܂ ܘܐܢ ܡܠܟܐ ܡܙܕܟܐ ܂ ܟܡܐ
BarṢal:ComGosp ܕܥܠ ܐܠܗܐ ܘܥܠ ܡܠܟܐ ܂ ܕ ·
BarṢal:ComGosp ܘܒܬܪܟܢ ܐܩܝܡ ܐܘܓܘܣܛܘܣ̣ ܡܠܟܐ ܡܢ ܥܡܡܐ̈ ܠܐܝܪܘܕܝܣ
BarṢal:ComLiturg 1 ܝ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܂ ܗܟܢܐ ܐܢܢܦܘܪܐ
BarṢal:LuqArabs : ܒܝܘܡܝ̈ ܐܝܪܐܩܠܝܣ ܡܠܟܐ . ܘܐܝܬܘܗܝ ܡ̣ܢ
Basil:SyrHex ܠܒܪܗ ܐܝܬ ܠܗܝܢ ܡܠܟܐ . ܕܠܐ ܝܘܠܦܢܐ
CaveTreas ) ܘܬܡܢ ܐXܥܒܕ ܡܠܟܐ ܘܟܗܢܐ ܘܢܒܝܐ .
ChalcedWrit ܗܝܡܢܘܬܐ ܕܠܘܬ ܓܪܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܗܟܢܐ ܐܡ̣ܕ̇ ܢܛܪ
Chron1234 ܕܝܢ ܒܪܗ ܕܗܐܫܡ ܡܠܟܐ ܂ ܗ̇ܘ ܕܡܢ
Chron1234 ܕܐܓܪܬܐ̈ ܕܐܬܟܬܒܝ̈ ܠܘܬ ܡܠܟܐ ܗܪܟܐ ܠܐ ܟܬܒܢܗ
ChronEdes ܘܐܬܛܝܒ ܠܩܪܒܐ ܕܥܡ ܡܠܟܐ ܂ ܟܕ ܕܝܢ
ChronMin ܆ 5ܘܐܩܝܡܘ ܥܠܝܗܘܢ ܡܠܟܐ ܕܫܡܗ ܐܪܫܩܝ ܘܐܫܬܡܗܘ
ChronMin ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂
ComGenExod ܐܠܐ ܐܟܙܢܐ ܕܐܢܫ ܡܠܟܐ ܥܒ̇ܕܐ ܡܕܡ ܢܦܩܘܕ
Denḥ&AḥudTagr:Acts ܒܝܘܡܝ̈ ܟܘܣܪܘ ܣܒܐ ܡܠܟܐ ܕܦܪܣܝܐ̈ ܆ ܥܪܩ
DidascApost X⁵¹ܐܝܟ ܕܥ̣ܒܕ ܐܚܒ ܡܠܟܐ ܕܐܝܣܪܐܝܠ . ܘܥ̣ܒܕ
DionAr:MystWritings ܐܡܪ ܓܝܪ ܕܗ̣ܘ ܡܠܟܐ ܘܢܫ̇ܡܫ ܐܢܘܢX .