simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JacSer:memHomCreat : ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚ̇ܕܬ ܨܠܡܗ ܕܐܬܚ̇ܒܠ
PhiloxMab:TenMem ܘܒܙܬܐ ܕܫܡܪܝܢ ܩܕܡ ܡܠܟܐ ܕܐܬܘܪ . ܗܕܐ
IsDr&ḤenAdiab:Treatises . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܠܟܐ ܟܕ ܐܣܬܟܠ ܪܒܘܬ
EliaQarṭ:memPhiloxMab ܕܢܗܘܐ ܚܣܝܐ ܒܦܘܩܕܢ ܡܠܟܐ ܐܢܣܛܘܣ ܟܐܢܐ ܗ̇ܘ
P:Kings [AB] : ܢܒܥܘܢ ܠܡܪܝ ܡܠܟܐ ܥܠܝܡܬܐ ܒܬܘܠܬܐ :
JacSer:memCreatAdam&RaisDead ܪܒܐ ܢܚܬ ܒܪ ܡܠܟܐ ܢܚܕܬ ܨܠܡܗ ܕܐܬܚܒܠ
EliaNis:Chron ܘܒܗ̇ ܗ̣ܦܟ ܒܣܝܠܝܘܣ ܡܠܟܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡ[ܢ ]ܐܬܪܐ
P:4Macc [AB] ܡܕܒܪܢܗ̇ ܕܡܝܬܪܘܬܐ . ܡܠܟܐ ܕܝܢ ܕܥܠ ܚܫܐ̈
sugWorld ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ
Ps-MaruMayph:Canons ܟܗܢܐ̈ XX ܠܘܬ ܡܠܟܐ . Xܘܐܥܝܪ ܐܠܗܐ
FindCross-JudKyr ܠܐܠܗܐ ܡܪܝ ܩܘܣܛܢܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܟܪܣܛܝܢܐ ܒܫܢܬܐ ܕܝܢ
ThdrMops:ComGospJohn ܃ ܕܠܝܬ ܠܢ ܡܠܟܐ ܐܠܐ ܐܢ ܩܣܪ
JnMaron:Expos ܡ̣ܐܡܪܐ ܕܠܘܩܒܠ ܓܪܛܝܢܘܣ ܡܠܟܐ ܐܝܬܝܗ̇ ܠܟܪܣܝܣ ܗܕܐ
ChronMin ܚܘܝܚܐܝܬ ܬܒ̣ܥ ܡܢ ܡܠܟܐ ܣܝܓܝXܠܝܢ1 ܂ ܂
P:2Chr [AB] ܘܡܢܗܘܢ ܗܘܘ ܥܡ ܡܠܟܐ ܒܐܘܪܫܠܡ .
Nars:memNativEpiphPassResurAscen ܐܢܫܐ : ܕܨܒܐ ܡܠܟܐ ܕܢܩܝܡ ܨܠܡܗXX ܒܓܘ
Eph:madNativ ܡ̇ܛܝܬ ܐܢܐ ܕܚܠܦ ܡܠܟܐ ܗ̇ܘܝܬ ܢܓܪܐ ܬܓܐ
sugMary&Magi ܦܪܣ ܕܢܬܛܝܒܘܢ ܕܕܢܚ ܡܠܟܐ ܕܠܗ ܢܣܓܕܘܢ ܩܪܬ
JulRom ܗܕܐ ܐܬܟܣܝܬ ܡܢ ܡܠܟܐ [A lost folio
Ps-Ath:Virg . ܡܛܠ ܕܢܬܪܓܪܓ ܡܠܟܐ ܠܫܘܦܪܟܝ ܘܬܘܒ ܐܡܪ