simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
sugTwoThieves ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ ܗܢܐ ܡܠܟܐ ܕܟܠ ܥܠܡܝܢ̈ ܡܬܝܚ
sugTwoThieves ܘܠܐ ܡܫܟܚܐ ܐܩܪܝܘܗܝ ܡܠܟܐ ܐܝܟ ܕܐܡܪܬ ܒܪܝܡܝܢܐ
sugTwoThieves ܡܠܐ . ܘܐܝܢܘ ܡܠܟܐ ܕܗܟܢ ܫܚܝܡ ܡܨܥܪ
sugTwoThieves ܕܢ ܚܝܒܗ ܘܐܠܘ ܡܠܟܐ ܗܘ ܠܐ ܐܫܠܡܗ
sugTwoThieves ܥܠܘܗܝ ܗܘ ܦܝܠܛܘܣ ܡܠܟܐ ܩܪܝܗܝ . ܒܣܦܪܐ̈
sugTwoThieves ܐܝܟ ܣܗܕܐ̈ ܕܟܬܒܗ ܡܠܟܐ ܘܐܢܬ ܡܬܚܪܝܬ ܒܪܣܡܠܐ
sugTwoThieves ܒܪܣܡܠܐ ܫܟܒ ܠܗ ܡܠܟܐ ܕܗܝܡܢܬ ܒܗ ܡܢ
sugWorld ܫܕܐ ܓܐܪܐ ܒܠܒܐ ܡܠܟܐ ܕܗܕܡܐ̈ . ܘܗܐ