simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ThdrMops:ComGospJohn ܨܒ̇ܐ ܐܢܬ ܃ ܡܛܠ ܕܠܗܘ̇ ܕܡܙܕܩܦ ܆
ThdrMops:ComGospJohn ܡܐ ܠܟ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܙܒܢܐ ܣܓܝܐܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܫܒܢܢ ܠܐܠܗܐ ܀ ܡܛܠ ܓܝܪ ܪ ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܢܬܩܒܥܢ̈ ܒܙܩܝܦܐ ܕܕܠܡܐ ܡܛܠ ܫܘܝܘܬ ܚܫܐ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܬܘܒ ܆ ܡܛܠ ܕܠܨܠܝܒܗ ܕܡܪܢ ܐܠܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܝܝ ܙXXX · ܡܛܠ ܓܝܪ ܗ̇ܘ ܕܡܙܕܩܦ
ThdrMops:ComGospJohn ܣܡܐ ܕܬܘܕܝܬܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܬ̇ܒܥ
ThdrMops:ComGospJohn ܒܡܠܬܗ ܆ ܕܠܘ ܡܛܠ ܒܘܣܪܢܐ ܠܐ ܐܬܕܟܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܟ̇ܦܪ ܒܗ ܂ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܬܥܗܕ ܝܝ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܢܚܙܘܢܝܗܝ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܬܥܣܩܘ ܗܢܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܐܦ ܝܗܘܕܝܐ̈ ܒܙܒܢ ܡܛܠ ܦܪܘܩܐ XX ܕܡܢ̣ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܚܘܝ ܦܪܘܩܐ ܂ ܡܛܠ 1ܕܝܢ ܕܟܪܘܙܐ̈ ܥܬܕ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܟܕ ܩ̇ܢܛܝܬܘܢ ܡܛܠ ܗ̇X ܂ ܙ
ThdrMops:ComGospJohn ܐܚܝܕܝܢ ܗܘ̣ܘ ܬܪܥܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܠܬܐ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܃
ThdrMops:ComGospJohn ܘܫܐ̣ܠ ܫܠܡܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܚܙܬܐ ܬܡܝܗܬܐ
ThdrMops:ComGospJohn ܠܗܘܢ ܘܩܪܝܒ ܂ ܡܛܠ ܂ XܝX ܂
ThdrMops:ComGospJohn ܫܐ ܗ̇ܘ ܕܐܬܢܣܒ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܗ̇ܘ
ThdrMops:ComGospJohn ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܂ ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܫܘܬܦܘܬܗ ܕܟܝܢܐ ܐ̣ܡܪ
ThdrMops:ComGospJohn ܗܟܝܠ ܐܦ ܗܪܟܐ ܡܛܠ ܕܩܕܡܐܝܬ̇ ܚܘܝ ܢܦܫܗ
ThdrMops:ComGospJohn ܂ ܐܢ ܗܟܝܠ ܡܛܠ ܕܐܢܬܬܐ ܗ̣ܝ ܠܐ