simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SynWestSyr . ܡܕܡ ܡܕܡ ܡܛܠ ܚܪܬܐ . X0
SynWestSyr ܕܢܘܗܪܐ ܫܡܥܘ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܩܕܡ ܬܚܡ
SynWestSyr . ܘܒܟܝܐ . ܡܛܠ ܕܪܥܘܬܐ̈ ܫܡܥܘ ܐܢܝܢ
SynWestSyr . ܘܐܝܠܝܢ ܕܡܬܪܕܦܝܢ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܐܚܘܢ .
SynWestSyr ܠܡܐܠܪ . . ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝ ܠܗ ܙܒܢܗ̇
SynWestSyr ܬܟܘܦܝ ܚܨܐ . ܡܛܠ ܕܟܢܫܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܢܣܬܪܚܘܢ
SynWestSyr ܠܝܘܡܐ ܕܐܒܕܢܐ . ܡܛܠ ܛܡܐܘܬܗ̇ . ܗܝܕܝܢ
SynWestSyr ܐܘܪܚܐ̈ ܕܐܫܝܕܘܬܐ . ܡܛܠ Xܕܐܘܪܚܗ ܒܛܥܝܘܬܐ .
SynWestSyr ܐܪܙܐ̈ ܕܥܕܬܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܒܪܬ
SynWestSyr ܠܢ ܝܫܘܥ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ
SynWestSyr ܕܐܦ ܐܢܬܘܢ ܫܐܠܬܘܢ ܡܛܠ ܩܢܘܢܐ̈ ܥܕܬܢܝܐ̈ ܡܫܠܡ
SynWestSyr ܒܝ ܘܢܫܬܒܚ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܡܨܥܬ ܟܢܫܐ̈
SynWestSyr ܘܒܫܘܒܗܪܐ ܢܛܥܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܝܢXX ܐܡ̇ܪ ܐܢܐ
SynWestSyr ܘܡܢ ܣܡܠܐ . ܡܛܠ ܓܒܪܐ̈ ܘܡܛܠ ܢܫܐ̈
SynWestSyr ܟܬܢܐ ܕܟܝܐ . ܡܛܠ ܕܕܠܐ ܡܘܡܐ ܐܝܬܘܗܝ
SynWestSyr ܕܢܗܘܐ ܥܡܗܘܢ . ܡܛܠ ܬܟܫܦܬܐ ܫܘܝܬ ܒܪܬ
SynWestSyr ܢܐܟܘܠ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܢ ܛܥ̇ܡ ܐܘ̇
SynWestSyr ܥܕܝܠܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܗܘܢܐ . ܘܡܛܠ
SynWestSyr ܠܐ ܡܬܚܫܚܢ̈ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܬܬܥܝܕ̇ X0
SynWestSyr ܆ ܐܝܟܢܐ ܕܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢ̇ܓܣ .