simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Shub:BookGifts ܒܣܒܪܟ ܘܒܕܘܒܪܟ . ܡܛܠ ܕܥܠܡܢ ܗܢܐ ܒܟܠ
Shub:BookGifts ܠܐ ܬܫܩܘܠܐܢܘܢ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܚܫܚܝܢ ܠܚܝܐ̈
Shub:BookGifts ܣܝܡܬܐ ܗܕܐ ܕܡܣܪܩܘܬܐ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܐܠܗܐ .
Shub:BookGifts ܡܢ ܚܝܐ̈ ܕܙܒܢܐ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܠܐ ܦܣܩ
Shub:BookGifts ܕܟܠ ܙܢܝܢ̈ ܣܝܒܪܘ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܕܪܝܫ ܚܝܝܗܘܢ̈
Shub:BookGifts ܩܠܐ ܕܬܘܕܝܬܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܣܝܒܪܘ ܗܘܘ
Shub:BookGifts ܐܠܗܐ ܗ̇ܢܘ . ܡܛܠ ܚܘܒܬܢ ܕܠܘܬ ܒܪܘܝܢ
Shub:BookGifts ܘܚܣܕ ܢܬܚܦܛ ܆ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ ܕܬܪܝܗܘܢ ܓܒܐ̈
Shub:BookGifts ܦܘܪܣܐ̈ ܣܛܢܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܚܝܩ ܡܢ
Shub:BookGifts ܢܫܘܛ ܘܢܣܠܐ ܠܐܢܫ ܡܛܠ ܣܟܠܘܬܐ ܘܠܐ ܪܕܝܘܬܐ
Shub:BookGifts ܪܫܝܡ ܕܘܟܪܢܗܘܢ . ܡܛܠ ܡܘܟܟܐ ܐܫܬܘܝܘ ܟܐܢܐ̈
Shub:BookGifts ܬܪܥܐ ܠܐܠܗܘܬܗ ܇ ܡܛܠ ܡܘܟܟܗ ܓܝܪ ܐܬܗܝܡܢ
Shub:BookGifts ܝܩܝܪܐ ܥܠ ܟܠ ܡܛܠ ܕܡܪܗ̇ ܝܩܪܗ̇ ܘܐܪܚܡܗ̇
Shub:BookGifts ܐܦ ܡܫܬܡܥܢܐ . ܡܛܠ ܕܡܟܝܟܘܬܐ ܒܡܫܬܡܥܢܘܬܐ ܡܬܢܨܚܐ
Shub:BookGifts ܫܐܕܐ̈ ܕܕܠܘܚܝܐ . ܡܛܠ ܕܒܗ ܪܕܦܝܢ ܡܫܝܢܘܬܐ
Shub:BookGifts ⁴⁴ܘܗ̣ܘܐ ܕܠܐ ܐܝܠ ܡܛܠ ܐܟܣܢܝܘܬܗ ܐܝܟ ܕܡܢ
Shub:BookGifts . ܐܫܬܡܥ ܐܦ ܡܛܠ ܝܚܝܕܝܗ ܬܗܝܪܐ ܕܢܩܪܒܝܘܗܝ
Shub:BookGifts ܇ ܘܝܗܒܗ ܠܡܘܬܐ ܡܛܠ ܚܘܒܐ ܕܠܘܬ ܒܪܝܬܗX
Shub:BookGifts ܥܨܐ ܨܒܝܢܗ̇ . ܡܛܠ ܕܠܗ̇ ܡܫܥܒܕ ܗܘ̣ܐ
Shub:BookGifts ܒܐܝܠܝܢ ܕܡܗܡܝܢ . ܡܛܠ ܕܟܠܢܫ ܠܗ ܗ̣ܘ