simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:LuqJul ܕܡܬܝܗܒܢ ܠܒܘܚܪܢܗ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܟܕ ܝܨܝܦܘܬܐ
SevAnt:LuqJul ܕܝܢ ܐܡܪܬ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܢܫ ܟܕ
SevAnt:LuqJul ܦܬܓܡܐ̈ ܪܫܝܡܝܢ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܥܘܕܪܢܗ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:LuqJul ܟܕ ܐܬܐܠܨܘ X ܡܛܠ ܬܪܥܝܬܐ̈ ܕܐܒܗܬܐ̈ ܩܕܝܫܐ̈
SevAnt:LuqJul XܝX -- ⁶ܪܐܠܝܩܪܢܩܘ ܡܛܠ ܚܒܠܐ ܕܚܛܝܬܐ ܡܢ
SevAnt:LuqJul ܥܡ ܫܘܦܪܟ . ܡܛܠ ܣܘܓܐܐ ܕܚܛܗܝܟ ܥܠ
SevAnt:LuqJul ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ . ܡܛܠ ܕܚܒ̣ܠ ²ܟܠ ܒܣܪ
SevAnt:LuqJul ܚܛܝܬܐ ܀ XXXX ܡܛܠ ܚܒ̇ܠܐ ܕܚܫܐ̈ ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܥܕܝܠܐ̈ ܡܢ ܡܦܩܢܐ ܡܛܠ ⁶ܠܐܘܬܗ ܕܡܘܫܐ ܀
SevAnt:LuqJul ܬܢܝܢ ]ܢܡܘܣ[ܐ ¹ ܡܛܠ ܡܘܬܗ ܕܡܘܫܐ .
SevAnt:LuqJul . ܡܢ ܕܢܝܐܝܠ ܡܛܠ ܗܠܝܢ ܬܠܬܐ ܛܠܝܐ̈
SevAnt:LuqJul ܐܫܬܟܚܬ ܒܗ . ܡܛܠ ܕܗܝܡܢ X ¹0ܘܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢ̣ܐ ܐܡ̣ܪ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܠܐ ܡܬܩܛܥܐ
SevAnt:LuqJul ܐܝܟ Xܢ ܕܒܗ̇ܬ ܡܛܠ ⁸ܫܘܡܗܗ̇ ܕܡܠܬܐ ܆
SevAnt:LuqJul - . . ܡܛܠ ܫܪܝܐ ܓܡܝܪܐ ܕܒܚܒ̇ܠܐ
SevAnt:LuqJul ܡܢ ܡܗܝܡܢܐ̈ . ܡܛܠ ܒܣܪܗ ܩܕܝܫܐ ܕܡܪܢ
SevAnt:LuqJul ܠܐ ܥܕܝܠܐ̈ . ܡܛܠ ܫܘܝܘܬ ܟܢܝܟܘܬܐ ²ܕܒܣܪܐ
SevAnt:LuqJul ¹¹ܘܫܒܥܐ ܕܐܬܟܬܒ . ܡܛܠ ܒܬ ܘܠܬܐ ܩܕܝܫܬܐ
SevAnt:LuqJul X -- ⁷ ܡܛܠ ܗܟܝܠ ¹ܕܚܬܝܬܐܝܬ ܬܬܕܝܢ
SevAnt:LuqJul ܠܝ ܩܒܠܬ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܗ̇ ܚܦܛܬX