simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
SevAnt:CathHom ܗܘܝ ܪܗ̣ܢܝܢ ܐܢܝܢ ܡܛܠ ܟܠ ܐܡ̇ܪܝܢܢ ܐܢ̣ܝܢ
SevAnt:CathHom ܕ ܐܦ ܠܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܝܟ ܚܕܐ
SevAnt:CathHom ܕܢܬ̣ܒܛܢ ܘܢܬܝܠܕ ܇ ܡܛܠ ܕܝܢ ܚܕܝܘܬܐ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܝ ܐܝܬܝܗ̇ . ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܕܝ̇ܬܐ .
SevAnt:CathHom ܐܫ̣ܬܠܚ̇ܬ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ
SevAnt:CathHom ܠܢܣܛܘܪܝܘܣ ܩ̇ܪܝܐ ܇ ܡܛܠ ܡܛܥܝܢܘܬܐ ܡ̇ܢ ܘܫܘܦܪܪ̣ܝܩܘܬܐ
SevAnt:CathHom ܢܣ̣ܒܪ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܇ ܡܛܠ ܫ̣ܘܝܘܬܐ ܘܗܝܟܕܗܝܘܬܐ ܕܐܝܩܪܐ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘ ܡܠܬܐ : ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܐܦܠܐ ܐܕܡ
SevAnt:CathHom ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ ܇ ܡܛܠ ܕܦ̣ܣܝܩ ܗ̣ܘ ܒܬܪܥܝܬܗ
SevAnt:CathHom ܝܝ ܢܛ - ܡܛܠ ܕܠܫܬܐܣܬܐ̇ ܡܢ ܗܢܐ
SevAnt:CathHom ܚܐ ܡ̇ܢ ܆ ܡܛܠ ܕܠܗܠܝܢ ܕܕܚܝܩܝܢ̈ ܗܘܝ
SevAnt:CathHom ܕܒܩܪܒܐ ܘܣܢܝܐܐ̈ ܠܐܠܗܐ ܡܛܠ ܚܛ̣ܝܬܐ ܇ ܗܕܐ
SevAnt:CathHom ܗ̣ܘ ܐܡܝܪ ܆ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܒܗ̇ܝ ܕܐܠܗܐ
SevAnt:CathHom ܐܚܐX ܡ̇ܝܢ ܆ ܡܛܠ ܟܝܬ ܕܒܗ ܟܕ
SevAnt:CathHom ܟܕ ܗ̣ܘ ܇ ܡܛܠ ܙܗܪܐ ܘܢܘ̣ܗܪܐ ܠܐ
SevAnt:CathHom ܘܠܘ ܐܚܪܢܐ ܆ ܡܛܠ ܣܘܡܩܘܬܐ ܕܕܡܐ ܇
SevAnt:CathHom ܆ X X ܡܛܠ ܕܝܠܢܝܘܬܐ ܘܚܬܬܝܬܘܬܐ XXXX
SevAnt:CathHom ܘܟܕ ܡܬ̇ܢܚܪ ܐܟܚܕܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܡ ܥܝܕܐ
SevAnt:CathHom ܪܡ̣ܙܗܝܢ ܕܡܠܐ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܫܟܚܐ ܕܐܚܪܢܝܐܝܬ
SevAnt:CathHom ܒܫܪܪܐ ܒܪܢܫܐ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܗ̣ܘ ܟܕ