simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܩܢܛܐ 1ܩܝ̇ܡܝܢ ܗܘ̣ܘ ܡܛܠ ܒܝܫܬܐ̈ ܕܝܗܘܕܝܐ̈ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܨܦܪܐ̈ ܕܫܚܝܡܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܠܘ ܝX ܗܢܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܝ ܚܕܐ ܆ ܡܛܠ ܕܬܪܢ ܕܘܒܪܐ̈ ܥ̣ܒܪܘ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܣܓܝܐܐ̈ ܂ ܝ- ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܕܬܡܢ ܝܕܝܥܝܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܡܢܝܢܐ̈ ܘܪܘܟܒܝܗܘܢ̈ ܕܡܫܡܗܝܢܢ ܡܛܠ ܡܚܝܠܘܬܢ ܂ ܒܗܝ̇
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܘ̣ܐ ܬܠܬ ܀ ܡܛܠ ܕܥܡܠܐ ܘܠܐܘܬܐ ܕܥܠܡܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܘܠܠܝܐ ܂ ܐܢ ܡܛܠ ܝܘܩܪܐ ܕܡܐܟܠܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܐܟܠܐ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܢܡܪܐ ܣܓܝܐܐ ܃
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܣܓܝܐܐ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܣܩܘܒܠܝܬܐ̈ ܕܓܕܫܢ̈ ܒܬܪܟܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܠܐ ܣ̣ܡ ܂ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܐܬܐܡܪܬ̤ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܕܐ ܝܢܝܒܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܐ ܦܪܘܣ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܫܗܪܐ ܕܫܐܠܬ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ X ܐܡܬܝ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܡܛܦܣܝܢ ܡܕܒܪܢܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܕܥܕܡܐ ܠܗܫܐ ܆
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܩܠܐ̈ ܕܫܗܪܐ ܀ ܡܛܠ ܕ·ܢ ܕܒܡܘܠܕܗ ܕܦܪܘܩܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܕܓܘܝܘܬܐ ܂ ܡܛܠ X ܕܝܢ ܕܐܪܙܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܗܢ̇ܘܢ ܝܘܡܬܐ̈ ܃ ܡܛܠ ܕܐܡܬܝ ܕܢܦ̇ܩ ܓܠܝܢܗ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܒܪܡ ܕ ܢ ܡܛܠ ܝܘܡܬܐ̈ ܫܚܝܡܐ̈ ܗܟܢ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܚܝܡܐ̈ ܗܟܢ ܂ ܡܛܠ ܡܙܡܘܪܐ̈ ܕܨܦܪܐ ܂
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܗܟܢܐ ܐܡ̇ܪܝܢ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܬܫܡܫܬܐ ܗܕܐ
Ps-GeorgArb:ComLiturgRit ܫܪܒܗ ܂ ܘܗܠܝܢ ܡܛܠ ܨܦܪܐ ܗܟܢ ܀