simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:memTrin&Inc ܩܪܝܗܝ ܒܕܘܟ ܟܬܒܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܘ ܪܘܚܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܦ ܪܘܚܐ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܐܦ ܒܗܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܬܪ ܡܢ ܕܟܠܗܘܢ̇ ܡܛܠ ܕܛܒ ܡܢ ܟܠܗܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܘܒܪܢܫܐ ܂ ܝܝ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ ܕܐܝܬ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܫܘܚܠܦܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܢ ܢܗܘܐ ܂
PhiloxMab:memTrin&Inc ܐܡ̣ܪ ܠܘܬ ܐܒܘܗܝ ܡܛܠ ܬܠܡܝܕܘܗܝ̈ ܂ ܕܗܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝ ܂ ܐܬܚܫܒ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܠܗܐ ܃
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢ ܟܬܒܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܡܘܗܒܬܐ ܕܪܘܚܐ ܐܘ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܗܒܝܢ ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܕܡܚܝܠ ܗ̇ܘ ܕܝܗ̇ܒ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܩܢܘܡܐ ܘܟܝܢܐ ܂ ܡܛܠ Xܐܢ ܗ̇ܙ ܕܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܠXܪ ܡܢܗ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܐܬܝܕܥ ܒܠܥܕܝܗ̇
PhiloxMab:memTrin&Inc ܡܢܗܘܢ ܝܝ ܗܘܝܘ ܡܛܠ ܕܐܚܪܬܐ ܗܝ ܕܢܬܓܠܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܟܠ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܂ ܐܠܐ ܗܪܛܝܩܘ̈ ܡܛܠ ܕܣܡܝܐ̈ ܐܢܘܢ̇ ܘܐܝܟ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝ ܂ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܠܬܐ ܒܣܪܐ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܡܢ ܐܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ ܒܪܐ ܕܡܬܝܠܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܥܕܬܐ ܡܬܟܪܙܐ ܂ ܡܛܠ ܕܝܕܝܥܐ ܕܠܗ̇ܝ ܒܠܚܘܕ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܕܐܝܬܘܗܝ ܕܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܒܗܬܘ ܠܗܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܝܝ ܐܢܫܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܢ ܬܪܢ̈ ܢܣܬܒܪܘܢ
PhiloxMab:memTrin&Inc ܗܘ̣ܐ ܘܘܪܣܐ ܕܢܬܝܠܕ ܡܛܠ Xܐܬܓܫܡ ܂ ܕܐܠܘ