simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:Disc ܫܡܥܗ ܕܢܡܘܣܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܝܬܐ ܠܘܬ ܥܒܕܐ̈
PhiloxMab:Disc ܥܠܝܗ̇ ܕܫܬܐܣܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܐܬܪܟܢܬ
PhiloxMab:Disc ܓܠܐ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܓܠܐ .
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܠܢ ܕܢܦܪܫ
PhiloxMab:Disc ܕܡܢ ܒܬܪܟܢ . ܡܛܠ ܕܙܕܩ ܠܗ ܠܗܘ
PhiloxMab:Disc ܘܠܘܬ ܚܕܕܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܣܝܐ ܕܓܕܫ
PhiloxMab:Disc ܐܢ ܢܨܒܐ . ܡܛܠ ܕܩܛܝܪܐ ܕܚܫܘܗܝ̈ ܕܒܪ
PhiloxMab:Disc ܨܝܕ ܦܓܪܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܣܝܡ
PhiloxMab:Disc . ‏ ‏ܐܦ ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܡܢܕܪܝܫ
PhiloxMab:Disc ܕܠܐ ܡܬܡܠܠܐ ܆ ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܠܬܗ ܕܦܪܘܩܢ
PhiloxMab:Disc ܕܝܗܒ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܗܟܢܐ ܡܣܒܪ ܥܠܘܗܝ
PhiloxMab:Disc ܚܢܢ ܒܗܝܡܢܘܬܐ ܆ ܡܛܠ ܕܡܢ ܐܠܗܐ ܐܡܝܪܢ̈
PhiloxMab:Disc ܗܕܡܐ̈ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܥܝܢܐ ܇
PhiloxMab:Disc ܕܥܝܢܐ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܐܕܢܐ ܇
PhiloxMab:Disc ܕܐܕܢܐ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܚܟܐ ܕܦܓܪܐ
PhiloxMab:Disc ܕܪܘܚܢܝܬܐ̈ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܓܦܐ̈
PhiloxMab:Disc ܦܪܚܝܢ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܪܓܠܐ̈
PhiloxMab:Disc ܡܬܬܙܝܥܝܢ . ܘܠܘ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܠܗܘܢ ܗܕܡܐ̈
PhiloxMab:Disc ܇ ܗܐ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܗܝܡܢܘܬܐ
PhiloxMab:Disc ܠܐ ܡܬܒܥܝܐ . ܡܛܠ ܕܚܙܬܐ ܕܥܝܢܐ ܚܙܝܐ