simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
PhiloxMab:ComProJohn ܗܢܐ ܕܫܠܝܚܐ ܠܘ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܐܡ̣ܪ ܕܐܫܬܘܬܦܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܥܠ ܒܢܝܐ̈ . ܡܛܠ ܠܡ ܕܒܢܝܐ̈ ܐܫܬܘܬܦܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܝܢ̣ܐ ܗ̇ܘ ܕܢܦ̣ܩ ܡܛܠ ܚܛܝ̣ܬܐ ܥܠ ܒܪܢܫܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܐܡ̣ܪ ܐܟܚܕܐ ܡܛܠ ܪܝܫܐ ܘܗܕܡܘܗܝ̈ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܦܫܐ ܘܠܫܐܕܐ̈ . ܡܛܠ ܕܓܠܝܐܝܬ ܐܡ̣ܪ ܚܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܗ̣ܘܝܘ ܟܕ ܗ̣ܘ
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܢܒܝܐ ܐܫܥܝܐ ܡܛܠ ܒܪܐ ܣܡܗ̇ ܘܐܡ̣ܕ̇
PhiloxMab:ComProJohn ܕܢܒܝܐ̈ ܓܠܘ ܠܢ ܡܛܠ ܕܡܘܬܗ̈ ܆ ܫܠܝܚܐ̈
PhiloxMab:ComProJohn ܆ ܗܟܢܐ ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܕܢܠܦ ܕܐܫܬܚܠܦ ܣܡ
PhiloxMab:ComProJohn ܐܢܫܐܝܬ : ܘܠܡܐܡܪ ܡܛܠ ܐܝܬܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܘܝܚܝܕܝܬܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܘܗܠܝܢ ܩܠܝܠ ܐܬܐܡܪ ܡܛܠ ܟܝܢܐ . ܕܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܗܟܝܠ ܘ̇ܠܐ ܕܬܬܐܡܕ̇ܐܦ ܡܛܠ ܐܬܘܬܐ̈ ܗ̇ܢܝܢ ܕܥܒ̣ܕ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܐ ܡܬܕܪܟܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܢܘ ܚܝܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܡܬܐܡܪܢ ܬܕܡܪܬܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܐ ܡܬܕܪܟܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܙܢܐ ܕܗܘܝܗ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܡܢ ܗ̇ܢܝܢ
PhiloxMab:ComProJohn ܕܠܐܐܫܬܚܠܦ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܡܬܗܝܡܢܢ ܕܗܘܝܢ̈ ܇
PhiloxMab:ComProJohn ܐܫܬܚܠܦ . ܘܠܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܡܬܬܘܕܐ ܕܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn . ܕܠܐ ܕܢܒܥܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܫܠܝܛ ܆
PhiloxMab:ComProJohn ܘܐܝܟ ܕܣ̇ܒܪ ܐܢܐ ܡܛܠ ܗܕܐ . ܒܚܝܠܐ
PhiloxMab:ComProJohn ܠܗ̇ ܠܪܒܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܕܥܒ̣ܕ ܒܝܕ