simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ps [AB] ܪܘܚܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܢܩܘܡܘܢ
P:Ps [AB] ܕܙܕܝܩܐ̈ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܗܘ ܡܪܝܐ
P:Ps [AB] ܡܢ ܐܘܪܚܗ : ܡܛܠ ܕܥܕ ܩܠܝܠ ܝܩܕ
P:Ps [AB] ܘܕܡܟܬ ܘܐܬܬܥܝܪܬ : ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܣܡܟܢܝ .
P:Ps [AB] ܐܠܗܝ ܘܦܪܘܩܝܢܝ : ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܚܝܬ ܠܟܠܗܘܢ
P:Ps [AB] ܐܫܟܒ ܘܐܕܡܟ : ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܡܪܝܐ ܒܠܚܘܕܝ
P:Ps [AB] ܡܠܟܝ ܘܐܠܗܝ : ܡܛܠ ܕܠܘܬܟ ܗܘ ܡܨܠܐ
P:Ps [AB] ܠܟ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܢܬ ܕܠܐ
P:Ps [AB] ܕܒܪܝܢܝ ܘܒܙܕܝܩܘܬܟ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝ̈ ܬܪܘܨ ܩܕܡܝ
P:Ps [AB] ܐܘܪܚܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܦܘܡܗܘܢ ܟܐܢܘܬܐ
P:Ps [AB] ܕܚܘܩ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ ܕܡܪܡܪܘܟ .
P:Ps [AB] ܫܡܟ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈
P:Ps [AB] ܪܚܡ ܥܠܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܟܪܝܗ ܐܢܐ :
P:Ps [AB] : ܐܣܢܝ ܡܪܝܐ ܡܛܠ ܕܙܥܘ ܓܪܡܝ̈ .
P:Ps [AB] ܠܢܦܫܝ : ܘܦܪܘܩܝܢܝ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܟ .
P:Ps [AB] ܛܝܒܘܬܟ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܒܡܘܬܐ ܕܘܟܪܢܟ
P:Ps [AB] ܥܒܕܝ̈ ܫܘܩܪܐ : ܡܛܠ ܕܫܡܥ ܡܪܝܐ ܩܠܐ
P:Ps [AB]     ܡܛܠ ܕܚܒܠ ܥܘܠܐ ܘܒܛܢ
P:Ps [AB] ܬܩܢܬ ܬܫܒܘܚܬܟ : ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܝܟ̈ : ܕܢܬܒܛܠ
P:Ps [AB] ܕܡܬܢܩܡ . ܡܛܠ ܕܚܙܘ ܫܡܝܟ̈ ܥܒܕܐ