simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Gen [AB] : ܘܩܕܫܗ : ܡܛܠ ܕܒܗ ܐܬܬܢܝܚ ܡܢ
P:Gen [AB] ܠܐ ܝܥܐ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܚܬ ܡܪܝܐ
P:Gen [AB] ܬܐܟܘܠ ܡܢܗ . ܡܛܠ ܕܒܝܘܡܐ ܕܬܐܟܘܠ ܡܢܗ
P:Gen [AB] ܬܬܩܪܐ ܐܢܬܬܐ : ܡܛܠ ܕܡܢ ܓܒܪܐ ܢܣܝܒܐ
P:Gen [AB] ܢܣܝܒܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܢܫܒܘܩ ܓܒܪܐ
P:Gen [AB] ܬܡܘܬܘܢ . ܡܛܠ ܕܝܕܥ ܐܠܗܐ ܕܒܝܘܡܐ
P:Gen [AB] ܕܡܢܗ̇ ܐܬܢܣܒܬ . ܡܛܠ ܕܥܦܪܐ ܐܢܬ ܘܠܥܦܪܐ
P:Gen [AB] ܕܐܢܬܬܗ ܚܘܐ : ܡܛܠ ܕܗܝ ܗܘܬ ܐܡܐ
P:Gen [AB] ܨܘܬܝܢ̈ ܠܡܐܡܪܝ . ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܩܛܠܬ ܒܨܘܠܦܬܝ̈
P:Gen [AB] ܒܫܘܩܦܝ̈ . ܡܛܠ ܕܚܕ ܒܫܒܥܐ ܢܬܦܪܥ
P:Gen [AB] ܫܡܗ ܫܝܬ : ܡܛܠ ܕܝܗܒ ܠܝ ܐܠܗܐ
P:Gen [AB] ܠܐܠܗܐ ܘܠܝܬܘܗܝ : ܡܛܠ ܕܢܣܒܗ ܐܠܗܐ .
P:Gen [AB] ܒܐܢܫܐ ܠܥܠܡ : ܡܛܠ ܕܒܣܪܐ ܗܘ :
P:Gen [AB] ܡܢ ܒܬܪܟܢ : ܡܛܠ ܕܥܠܘ ܒܢܝ̈ ܐܠܘܗܝܡ
P:Gen [AB] ܠܦܪܚܬܐ ܕܫܡܝܐ : ܡܛܠ ܕܐܬܬܘܚܬ ܕܥܒܕܬ ܐܢܘܢ
P:Gen [AB] ܠܐܪܥܐ ܕܐܬܚܒܠܬ : ܡܛܠ ܕܚܒܠ ܟܠ ܒܣܪ
P:Gen [AB] ܥܠ ܩܕܡܝ : ܡܛܠ ܕܐܬܡܠܝܬ ܐܪܥܐ ܥܘܠܐ
P:Gen [AB] ܒܝܬܟ ܠܩܒܘܬܐ : ܡܛܠ ܕܠܟ ܚܙܝܬ ܕܙܕܝܩ
P:Gen [AB] ܐܪܥܐ . ܡܛܠ ܕܡܟܐ ܠܫܒܥܐ ܝܘܡܝܢ̈
P:Gen [AB] ܠܘܬܗ ܠܩܒܘܬܐ : ܡܛܠ ܕܡܝܐ̈ ܐܝܬ ܗܘܘ