simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܐܫܬܡܗܬ ܒܕܚܠܬܗ ܕܐܠܗܐ
P:Ecclus [AB] ܘܠܐ ܬܪܦܝܗ̇ . ܡܛܠ ܕܬܬܚܟܡ ܒܐܪܚܬܟ̈ .
P:Ecclus [AB] ܐܘܪܚܬܟ̈ . ܡܛܠ ܕܒܢܘܪܐ ܡܬܒܩܐ ܕܗܒܐ
P:Ecclus [AB] ܥܢܝܗܝ . ܡܛܠ ܕܚܢܢܐ ܗܘ :
P:Ecclus [AB] ܠܪܘܚܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܪܒܘܬܗ :
P:Ecclus [AB] ܫܡܥܘ ܘܥܒܕܘ . ܡܛܠ ܕܬܚܘܢ ܚܝܐ̈ ܕܠܥܠܡ
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܢܐܬܝܢ̈ ܥܠܝܟ ܟܠܗܝܢ
P:Ecclus [AB] ܒܨܥܪܗ ܕܐܒܘܟ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܗܘܐ ܐܝܩܪܐ
P:Ecclus [AB] ܚܛܗܝܟ̈ . ܡܛܠ ܕܡܓܕܦ ܡܢ ܕܫܐܛ
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܪܚܡܘܗܝ̈
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܕܣܓܝ ܡܢܟ ܐܬܚܘܝ
P:Ecclus [AB] ܠܟ . ܕ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܝܢ̈ ܐܢܘܢ ܪܥܝܢܝܗܘܢ̈
P:Ecclus [AB] ܠܗ̇ ܐܣܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܡܢ ܢܨܒܬܐ ܒܝܫܬܐ
P:Ecclus [AB] ܕܥܠܡܐ . ܡܛܠ ܕܗܦܟܐܝܬ ܐܗܠܟ ܥܡܗ
P:Ecclus [AB] . ܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܗܬܬܐ ܕܒܪܝܐ
P:Ecclus [AB] . ܕ ܡܛܠ ܕܒܡܐܡܪܐ ܗܘ ܡܬܝܕܥܐ
P:Ecclus [AB] ܡܨܐ ܚܝܠܝ . ܡܛܠ ܕܡܪܝܐ ܬܒܘܥܐ ܗܘ
P:Ecclus [AB] ܠܝ ܡܕܡ . ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܢܓܝܪ ܪܘܚܐ
P:Ecclus [AB] ܬܘܣܦ . ܡܛܠ ܕܪܚܡܐ̈ ܘܪܘܓܙܐ ܥܡܗ
P:Ecclus [AB] . ܡܛܠ ܕܡܢ ܫܠܝܐ ܢܦܩ