simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
LiberGrad ܙܢܝܬܐ̈ . ܡܡܠܠܐ ܡܛܠ ܗܢܐ ܛܘܒܢܐ ܕܠܐ
LiberGrad ܥܘܬܪܐ ܕܪܐܙܐ̈ ܀ ܡܛܠ ܕܛܘܒܢܐ ܗܢܐ ܠܐ
LiberGrad ܕܝܘܡܢ ܐܬܘܬܐ̈ : ܡܛܠ ܕܠܐ ܨܒܐ ܡܪܢ
LiberGrad ܕܢܥܒܕ ܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ : ܡܛܠ ܕܡܬܗܝܡܢ ܗܘ ܝܘܡܢ
LiberGrad ܘܠܐ ܫܚܩܘ ܪܥܝܢܗܘܢ ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܘ
LiberGrad ܕܢܛܪ ܡܠܬܝ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥ
LiberGrad ܥܡ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܪܗܛܢ ܠܢ ܟܠܢ
LiberGrad ܡܐܟܘܠܬܐ ܫܪܝܪܬܐ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܠܐ ܝܕܥܝܢܢ
LiberGrad ܘܠܗܘܢ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܦܪܫܢܐ̈ ܝܘܡܢ
LiberGrad ܐܝܟ ܕܫܒܩܢܢ . ܡܛܠ ܕܐܡܪ : ܕܡܐ
LiberGrad ܠܡ ܠܐ ܬܦܠܚܘܢ ܡܛܠ ܟܪܣܟܘܢ . ܐܝܠܝܢ
LiberGrad ܕܕܒܪ ܠܗܘܢ : ܡܛܠ ܕܠܩܪܒܐ ܕܠܒܪ ܙܟܐܘܗܝ
LiberGrad ܩܛܠܝܢ ܠܗܘܢ : ܡܛܠ ܗܢܐ ܨܒܝܢܗܘܢ ܘܚܐܪܘܬܗܘܢ
LiberGrad ܫܘܒܚܐ ܠܫܘܒܚܐ . ܡܛܠ ܕܥܡܨܘ ܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܘܣܟܪܘ
LiberGrad ܕܡܣܟܠ ܒܟ . ܡܛܠ ܕܗܠܝܢ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܕܩܕܩܐ̈
LiberGrad ܕܐܦܪܫ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܐܢܫܐ ܕܨܒܝܢ
LiberGrad ܫܒܩ ܠܗܘܢ ܕܢܬܓܡܪܘܢ ܡܛܠ ܕܡܣܒܪ ܠܗܘܢ ܕܐܢ
LiberGrad ܒܪܘܚܐ ܦܪܩܠܝܛܐ : ܡܛܠ ܕܡܣܓܐ ܡܡܟܟ ܢܦܫܗ
LiberGrad ܘܠܐ ܦܠܚ : ܡܛܠ ܕܒܛܝܠ ܠܗ ܥܠ
LiberGrad ܠܡܢ ܕܓܒܝܗܝ . ܡܛܠ ܕܡܫܡܫܢܗ ܕܡܪܢ ܩܕܡܘܗܝ