simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnSol:OntheSoul ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܠܒܪ ܐܢܫܐ ܒܠܚܘܕ
JnSol:OntheSoul ܥܒܘܕܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܕܒܗ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܡܕܡ
JnSol:OntheSoul ܓܘܝܘܬܐ ܕܐܪܙܗܘܢ ܕܟܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܗܢܐ ܡܚܦܐ ܐܠܗܐ
JnSol:OntheSoul ܡܬܙܝܥܢ̈ ܗܘܝ̈ ܒܒܥܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܪܡ ܗܘ ܟܝܢܗܝܢ
JnSol:OntheSoul ܚܟܡܬܐ ܕܗܢܐ ܥܠܡܐ ܡܛܠ ܕܪܡ ܗܘ ܟܝܢܗܘܢ
JnSol:OntheSoul ܡܢ ܟܠܗܘܢ ܟܝܢܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܬܝܩܪ ܒܝܕ ܢܦܫܐ
JnSol:OntheSoul ܠܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܓܝܐܬܐ̈ ܒ̇ܥܝܢܢ ܕܢܫܡܥ
JnSol:OntheSoul ܐܘܣܒܝܣ ܐ̇ܡܪ . ܡܛܠ ܡܢܐ ܗܢܐ ܦܘܩܕܢܐ
JnSol:OntheSoul ܠܐ ܡܬܕܝܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܐ ܐܢܫ
JnSol:OntheSoul ܠܝ ܫܡܥ . ܡܛܠ ܕܡܥܠܝ ܗܘ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܐܣܟܝܡܐ ܕܐܓܝܪܐ ܕܦ̇ܠܚ ܡܛܠ ܐܓܪܗ . ܕܗܘ
JnSol:OntheSoul ܐ̇ܡܪ ܐܢܐ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܡ̇ܢ ܕܐܝܬܘܗܝ
JnSol:OntheSoul ܕܡܪܚܡܢܘܬܗ ܕܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܐܢܗܘ ܕܢܬܐܡܪ
JnSol:OntheSoul ܕܐ̇ܡܪ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܕܡ ܕܐܚܝܕܝܢ
JnSol:OntheSoul ܒܪܥܝܢܐ ܕܠܐ ܣܒܪܐ ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܪܓܫ ܕܐܝܬ
JnSol:OntheSoul ܣܥܘܪܘܬܐ ܕܐܬܘܬܐ̈ ܡܩܒܠ ܡܛܠ ܕܗܢܝܢ ܗܠܝܢ ܡܫܬܒܚܢ̈
JnSol:OntheSoul ܫܝܛܐ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܠܘ ܡܛܠ ܕܫܝܛܝܢ ܠܒܘܫܝܗܘܢ̈ ܐܬܒܣܝܘ
JnSol:OntheSoul ܠܐ ܐܪܓܫܘ . ܡܛܠ ܕܪܒܐ ܗܝ ܡܢ
JnSol:OntheSoul ܚܟܡܬܐ ܕܐܪܙܘܗܝ̈ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܝܠܐ ܕܐܬܘܬܐ̈
JnSol:OntheSoul \ܘܡܩܪܒ ܠܫܪܪܐ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܚܝܐ̈ ܕܗ̇ܘ