simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
JnEph:EccHist ܐܝܟ ܗܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܠܟܠ ܐܢ ܂
JnEph:EccHist ܕܝܢ ܐܡ̣ܪ ܂ ܡܛܠ X ܝܐ ܕܝܢX
JnEph:EccHist ܆ ܘܫ̇ܪܝܘ ܠܡ̇ܡܠܠܘ ܡܛܠ ܫܝܢ̣ܐ ܇ ܘܐܫܬܪܝ
JnEph:EccHist ܠܡܕܝܢܬܐ ܗ̇ܝ ܂ ܡܛܠ ܕܐܬ̇ܡ̣ܠܟ ܆ ܕܗܕܐ
JnEph:EccHist ܟܠܗ̇ ܂ ܘܒ̣ܪܒܪܝܐ̈ ܡܛܠ ܕܠܐ ܝX ܝ̇ܕܥܝܢ
JnEph:EccHist ܗܘܐ ܠܗ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܟܕ ܐܡ̣ܠܟ
JnEph:EccHist ܘܗܠܝܢ ܐܬ̇ܕܟܪܬ ܆ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܬܐ̇ܒܠܬ ܘܒ̇ܟܝܬ
JnEph:EccHist ܘܐܡ̣ܪ ܠܘܬܢ ܂ ܡܛܠ ܕܬ̣ܕܥܘܢ ܥ̣ܠܬ̇ ܐܒܠ̣ܐ
JnEph:EccHist ܂ ܕܗܐ ܝܠ̇ܦܝܢܢ ܡܛܠ ܩ̣ܣܪ ܕܗܘܐ ܒܝܬ
JnEph:EccHist ܫܩ̇ܠ ܐܢܬ ܂ ܡܛܠ ܕܠܘ ܘܢܘ̇ܛܪܐ ܕܚܝܝܟܘܢ̈
JnEph:EccHist ܘܛܥ̣ܝܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܚ̇ܫܚܢ̈ ܠܢܝ̣ܫܗܝܢ
JnEph:EccHist ܕܐܝܬ ܠܗܘܢ ܝ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܂ ܘܟܕ
JnEph:EccHist ܐܦܝ̈ ܝX ܗܝܡܢܘܬܗܘܢ ܡܛܠ ܕܢ̇ܕܥ ܐܦ ܗ̣ܘ̣
JnEph:EccHist ܠܐ ܡܫ̣ܟܚܝܢܢ ܂ ܡܛܠ ܕܩ̇ܒܠܢܢ ܐܓܪܬܐ̈ ܆
JnEph:EccHist ܂ ܘܟܕ ܩ̣ܣܪ ܡܛܠ ܐ̇ܪܡ̣ܢܝܐ̈ ܡܬ̇ܥܣܩ ܗܘܐ
JnEph:EccHist ܠܐ ܝܗ̇ܒܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܫܬ̇ܒܗܪܝܢ ܗܘܘ ܐܝܙܓܕ̈
JnEph:EccHist ܟܠ ܚܕ ܡܢܗܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܬ̇ܬܚܬ ܐ
JnEph:EccHist ܠܬܪܝܗܘܢ̈ ܓ̇ܒܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕ ܢ ܕܥܠ
JnEph:EccHist ܐ ܢܫܠܡ ܇ ܡܛܠ ܗܝ̇ ܕܡܢ ܒܥܠܕܒܒܐ̈
JnEph:EccHist ܚܢܢ ܕ ܢ ܡܛܠ ܕܚܬܝܬܐ ܬ ܒܗܠܝܢ