simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܛܝܒܘܬܐ : ܡܗܡܝܢ
IsaacAnt:memHom ܪܒܢܐ̈ . ܐܦܠܐ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ : ܢܛܪܝܢ
IsaacAnt:memHom ܨܒܝܢܗܘܢ ܢܬܬܠܡܕ ܀ ܡܛܠ ܕܣܩܪܘ ܠܚܕܕܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܒܥܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܪܚܡܘ ܡܡܘܢܐ :
IsaacAnt:memHom ܩܪܝܢ ܠܗ ܀ ܡܛܠ ܕܢܨܒܘ ܒܐܪܥܬܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܠܗ ܒܐܪܥܬܐ̈ . ܡܛܠ ܕܒܢܘ ܕܝܪܬܐ̈ :
IsaacAnt:memHom ܗܠܝܢ ܕܐܬܝܒܫܘ : ܡܛܠ ܥܘܠܢ ܐܬܩܫܝ .
IsaacAnt:memHom ܒܛܝܠܐ ܗܘ : ܡܛܠ ܢܘܓܪܐ ܕܗܘܐ ܠܗ
IsaacAnt:memHom : ܒܓܘ ܕܝܪܐ ܡܛܠ ܥܡܠܗ . ܒܪ
IsaacAnt:memHom ܀ ܘܕܠܐ ܗܘܘ ܡܛܠ ܚܫܚܘ : ܐܠܐ
IsaacAnt:memHom ܚܫܚܘ : ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܩܘܘܢ . ܠܬܒܥܬܐ
IsaacAnt:memHom ܢܚܬܐ ܢܨܛܒܬ : ܡܛܠ ܐܬܐ ܕܫܘܠܛܢܗ ܀
IsaacAnt:memHom ܕܡܝܟ ܪܥܝܢܢ ܀ ܡܛܠ ܡܝܬܐ ܒܟܝܢܢ :
IsaacAnt:memHom ܀ ܐܘ ܕܒܟܐ ܡܛܠ ܚܒܪܗ : ܒܟܝ
IsaacAnt:memHom : ܒܟܝ ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ ܢܦܫܟ . ‏
IsaacAnt:memHom ‏ ‏ܘܐܢ ܒܟܝܬ ܡܛܠ ܢܦܫܟ : ܒܟܝܟ
IsaacAnt:memHom ܬܫܒܘܚܬܗ . ܘܝܪܒܢܢ ܡܛܠ ܗܕܐ : ܕܢܣܩ
IsaacAnt:memHom ܚܝܠܟ : ܘܣܥܘܪܝܗܝ ܡܛܠ ܡܪܟ . ܐܢ
IsaacAnt:memHom : ܡܠܐ ܚܨܪܐ ܡܛܠ ܐܘܪܚܟ . ܡܢ
IsaacAnt:memHom ܀ ܠܐ ܬܒܛܠ ܡܛܠ ܥܡܠܟ : ܬܫܡܫܬܐ