simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
IšoMerv:ComOT ܣܦܪܐ ܗܢܐ . ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ
IšoMerv:ComOT ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܢܦܩܘ ܒܢܝ̈ ܝܣܪܝܠ
IšoMerv:ComOT ܠܗ ܚܕܬܐ . ܡܛܠ ܕܗܢܘ ܒܥܠܕܒܒܗܘܢ ܩܕܡܝܐ
IšoMerv:ComOT ܕܡܠܟܘܬܐ ܕܐܬܪܒܝ ܒܗ ܡܛܠ ܐܠܗܐ ܕܐܒܗܘܗܝ̈ .
IšoMerv:ComOT ܠܗ ܐܠܗܐ ܆ ܡܛܠ Xܝܟ ܕܒܢܘܪܐ ܒܟܘܪܗ̇
IšoMerv:ComOT ܓܝܪ ܗ̣ܝ ܣܡܝܘܬܐ ܡܛܠ ܫܘܒܚܗ ܗ̣ܘܬ .
IšoMerv:ComOT ܙܠ ܠܡܨܪܝܢ ܆ ܡܛܠ ܕܡܝܬܘ ܘܕܫܪܟܐ .
IšoMerv:ComOT ܘܕܫܪܟܐ ܕܬܡܢ ܆ ܡܛܠ ܕܚܠܬܗ ܕܡܢ ܦܪܥܘܢ
IšoMerv:ComOT . ܟܕ ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܡܪܬ ܗܕܐ ܆
IšoMerv:ComOT ܠܚܘܛܪܗ ܕܡܘܫܐ̣ . ܡܛܠ ܥܒܕܘܗܝ̈ ܕܐܫܬܡܫܘ ܒܗ
IšoMerv:ComOT ܛܘܪܗ ܕܐܠܗܐ̣ . ܡܛܠ ܓܠܝܢܗ ܕܥܠܘܗܝ .
IšoMerv:ComOT ܘܠܐܘܪܫܠܡ ܡܕܝܢܬܗ ܆ ܡܛܠ ܗܝܟܠܐ ܕܒܗ̇ .
IšoMerv:ComOT . ܝܘܢܝܐ . ܡܛܠ ܕܐܢܕܬܘܢ ܠܪܫܢ ²ܩܕܡ
IšoMerv:ComOT ܡܠܟܐ̈ ܇ ܐܘ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܝܪܘܬܐ ܕܐܘܚܕܢܗܘܢ
IšoMerv:ComOT -- ²ܠܩܫܝܫܘܬܟX¹ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܬܪܬܝܢ̈ . ܐܘ
IšoMerv:ComOT ܡܢܗ ܇ ܚܕܐ ܡܛܠ ܕܢܬܠ ܐܬܪܐ ܘܠܕܒܬܪܗ̇
IšoMerv:ComOT ܠܫܡܘܥܐ̈ ܒܙܒܢܗܝܢ ܆ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܐܡܪܬ ܠܥܠ
IšoMerv:ComOT ܕܠܘܝ ܦܫ . ܡܛܠ ܕܗܕܐ ܗܘ̣ܬ ܝܨܝܦܘܬܗ
IšoMerv:ComOT ܗܘܘ ܠܡܝܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܪܥܝܢ ܗܘܘ
IšoMerv:ComOT ܆ ܕܠܐ ܢܬܝܥܢܘܢ ܡܛܠ ܕܙܥܘܪ ܇ ܘܠܐ