simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܕܠܐ ܝܕܥ ܗܘܐ ܡܘܫܐ ܕܒܝܕ ܝXX ¹ܪܢܨ ܠܥܓܠܐ . . . . ܠܗ ܡܛܠ ܦܘܩܕܢܐ̈ ܠܥܡܐ ܕܠܗ ܠܣܐܡ ܢܡܘܣܐ ܒܥܓܠܐ ܚܠܦܘܗܝ ܗܘܘ .
Eph:ComGen&Exd ܪܚܡܬ ܐܠܗܗܝܢ̣ . ܢܒܛܠܢ̈ ܠܒܥܠܝܗܝܢ̈ ܡ̣ܢ ܢܣܟܬܐ ܡܛܠ ܩܕܫܐ̈ ܕܢܫܝܗܘܢ̈ . ܕܕܠܡܐ ܒܚܘܣܢܐ ܕܩܕܫܝܗܝܢ̣̈ ܐܘ
Eph:ComGen&Exd ܕܕܡܘܬܐ ܗ̣ܘ ܕܡܫܟܢܐ ܕܒܫܡܝܐ ܀ [2]ܘܕܐܡܪ ܕܐܬܘܥܕ ܡܛܠ ܝ ܬܦܢܟܐ ܡܫܠܡܢܐ ܡܩܘܝܐ ܠܥܠܡ . ܘܕܢܐܩܪ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ .
Eph:ComGen&Exd ܕܡܘܫܐ ܠܡ ܕܐܣܩܢ ܡ̣ܢ ܡܨܪܝܢ̣ . ܠܐ XXX . X Xܝܕܥܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܠܐܗܪܘܢ ܕܢܥܒܕ ܠܗܘܢ ܐܠܗܐ̈ ܕܢܐܙܠܘܢ ܩܕܡܝܗܘܢ .
Eph:ComGen&Exd ܕܫܡܝ ܥܠܘܗܝ . ܠܦܘܬ ܕܕܘܟܬ ܐܠܗܐ ܡܡܠܐ ܗܘܐ . ܒܫܡ ܐܠܗܘܬܐ ܡܛܠ ܠܝ ܀ [3|ܕܗܐ ܡܫܕܪ ܐܢܐ ܡܠܐܟܝ ܩܕܡܝܟ ܐܙܕܗܪ ܡܢܗ
Eph:ComGen&Exd ܟܬܒܐ ܕܐܠܗܐ . ܢܐܩܪܘܢ ܒܥܝܢܝܗܘܢ̈ ܦܘܩܕܢܘܗܝ̈ ³ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܕܝܢ ܠܘܚܐ̈ ܕܟܬܝܒܢ̈ ܒܨܒܥܗ ܕܐܠܗܐ . ܕܐܦܢ
Eph:ComGen&Exd ܥܠܠܬܐ̈ ܕܐܣܬܩܒܠ ܀ ܡܕܒܚܐ ܕܐܕܡܬܐ ܬܒܢܐ . ܘܕܠܐ ܡܛܠ ܕܐܝܬ ܒܐܘܪܝܬܐ ܘܒܢܒܝܐ̈ . ܠܒܪ ܡ̣ܢ ܢܡܘܣܐ̈ ܕܐܬܚܕܬܘ
Eph:ComGen&Exd ܕܕܓܠ ܒܗ̇ ܡ̣ܢ ܒܬܪ ܕܣܒܥܗ̇ ܀ X ܝܝX . [2] ¹ܕܢܡܚܐ ܠܓܒܪܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܐܫܬܘܕܝ ܠܗ̇ ܟܕ ܪܓܗ̇ . ܠܥܡܐ ܢܘܟܪܝܐ ܠܐ ܢܙܒܢܝܗ̇ .
Eph:ComGen&Exd ܐܒܗܝܟܘܢ̈ ܕܒܝܬ ܐܒܪܗܡ ܘܐܝܣܚܩ ܀ [2]ܟܠܗܘܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܘܠܢܛܪܝ̈ ܦܘܩܕܢܝ̈ . ܐܝܟ ܝX X· ܗܕܐ ܕܥܒܕܬ ܠ̣ܟ ܘܠܥܡܟ .
Eph:ComGen&Exd ܬܪܥܝܬܐ ܕܝܢ ܕܐܡ̣ܪ ܕܐܬܪܥܝܘ ܝXX . X ¹ܥܠܝܗܘܢ . ܐܘ ܡܛܠ ܐܠܗܐ̈ ܕܗܠܝܢ ܠܣܓܘܕܝܗܘܢ̈ ܠܡܥܒܕ ܠܐ ܡܫܟܚܝܢ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܐܓܪ ܠܗܝܢ ܥܡܗܘܢ ܠܐ ܚܫܒܘ ]ܗܘܘ [ܐܢܝܢ ܠܐܬܘܬܐ̈ . ܘܡܛܠ ܡܛܠ ܠܗܘܢ ܐܡܝܢܬܐ̈ . ܕܥܢܢܐ ܘܥܡܘܕܐ . ܘܕܡܢܢܐ ܘܕܣܠܘܝ . ܐܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܡܥܛܐ ܥ̇ܛܐ ܐܢܐ ܕܘܟܪܢܗ ܕܥܡܠܝܩ . ܟܬܘܒ ܠܡ ܕܢܫܡܥܘܢܗ ܡܛܠ ܡܪܝܐ ܠܡܘܫܐ . ܟܬܘܒ ܗܢܐ ܕܘܟܪܢܐ ܝXX . X ܒܣܦܪܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܢܣܪܚ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܢܝܚܐ ܀ ܗܟܢܐ X ܐܬܝܗܒܬ ܫܒܬܐ ܡܛܠ ܡܛܠ ܠܝܬܝܪܐ . ܥܡܠܐ ܕܝܢ ܕܥܡܠܝܢ ܗܘܘ X X X . X0ܒܗ ܒܡܢܢܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܥܒܕܐ̈ . ܘܐܓܝܪܐ̈ ܘܬܘܪܐ ܘܚܡ̇ܪܐ . ܠܐ ܕܝܢ ܢܛܪܘܗ̇ ܗܘܘ . ܡܛܠ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܢܣܪܚ ܗܘܐ ܐܢܘܢ ܢܝܚܐ ܀ ܗܟܢܐ X ܐܬܝܗܒܬ ܫܒܬܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܠܐ ܐܡܘܬ ]ܡܢ[ ܝ ¹ . X¹ܐܝܕܝܗ]ܘܢ̈ . [ܗܒ ܠܗܘܢ ܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܒܨܠܘܬܗ . ܡܢܐ ܐܥܒܕ ܕܥܕ ܩ]ܠܝܠ [ܪܓܡܝܢ ܗܘܘ ܠܝ . ܕܐܦܢ
Eph:ComGen&Exd ܕܝܢ ܗܠܝܢ ܕܗܘܝ ܒܡܨܪܝܢ ܘܒܝܡܐ̣ . ܗܝܡܢܘ ܥܡܐ ܒܡܪܝܐ ܡܛܠ ܐܝܟ ܕܚܙܘ ܡܨܪܝܐ̈ ܠܒܢܝ̈ ܥܒܪܝܐ̈ ܕܩܦܝܢ ܒܣܦܬܗ ܕܢܗܪܐ .
Eph:ComGen&Exd ܥܡܘܕܐ ܕܢܘܪܐ ܕܠܗܘܢ ܡܢܗܪ ܗܘܐ ܀ X ܗܘܬ ܕܝܢ ܗܕܐ ܇ ܠܕܘܚܠܐ ܡܛܠ ܝܘܡܝܢ̈ ܘܠܝܠܘܢ̈ . ܠܒܢܝ̈ ܐܝܣܪܐܝܠ ܕܝܢ ܢܗܝܪ ܗܘ̣ܐ .
Eph:ComGen&Exd ܬܝܒܘܬܐ ܕܡܨܪܝܐ̣̈ . ܠܠܝܐ ܟܠܗ ܠܐܝܬ ܒܗ ܪܘܚܐ ܕܫܘܒܐ . ܡܛܠ ܝܡܐ ܕܝܢ ܗ̇ܘ ܕܒܪܦܦ ܥܝܢܐ ܕܢܬܦܠܓ ܡܫܟܚ ܗܘ̣ܐ̣ .
Eph:ComGen&Exd ܕܬܒܘ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܣܒܪܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܒܘܟܪܝܗܘܢ̈ ܡܝܬܝܢ ܀ ܡܛܠ ܥܠ ܝܡܐ . ܘܟܕ ܗܦ̣ܟ ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܗ ܟܬ̣ܒ ܕܐܪܟܢ ܡܘܫܐ XX . ܠܐ
Eph:ComGen&Exd ܕܣܒܪܘ ܕܟܠܗܘܢ ܐܝܟ ܒܘܟܪܝܗܘܢ̈ ܡܝܬܝܢ ܀ [6]ܫܩܠܘ ܕܝܢ ܡܛܠ ܬܘܒ ܠܕܘܟܬܗ ܟܬ̣ܒ ܕܐܪܟܢ ܡܘܫܐ XX . ܠܐ ܡܛܠ ܕܬܒܘ . ܐܠܐ