simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Cyr:ComLuke ܐܢܫ ܘܣ̇ܓܝ ܟܐܢܐܝܬ ܡܛܠ ܗ̇ܢܘܢ ܕܡܢ Xܣܪܐܝܠ
Cyr:ComLuke ܝ ܕܐܫܬܡܗ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܐܫܬܡܠܝܬ ܗܕܐ
Cyr:ComLuke ܡܬܥܪܩܢܐ̈ ܢܬܪܡܘܢ ܃ ܡܛܠ ܕܠܟ ܐܟܐܒܘ ܐܘ
Cyr:ComLuke ܡܢ ܐܠܗܐ ܂ ܡܛܠ ܐܝ̇ܕܐ ܥܠܬܐ ܂
Cyr:ComLuke ܣ̇ܒܝܢ ܐܢܬܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܫܐܝܬ ܫ̇ܐܠܝܢ ܐܢܬܘܢ̣
Cyr:ComLuke ܙܪܥܐ ܕܫ̇ܘܚ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܛܡܝܪ ܗܘܐ ܒܩܘܠܥܐ̇
Cyr:ComLuke ܕܠܘܬܟܘܢ ܥܒܕܢܢ̣ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܙܕܩ̇ ܕܕܠܐ
Cyr:ComLuke ܕܥܠ ܨܠܝܒܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܥܕܪܐ ܗܘܬ
Cyr:ComLuke ܗܘ̣ܬ ܕܨܠܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܚܢܢ ܢܐܠܦ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂ ܡܛܠ ܚܨܝܦܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ
Cyr:ComLuke ܬܠܬܐ ܠܚܡܐ̇̈ ܂ ܡܛܠ ܕܪܚܡ̇ܝ ܐܬ̣ܐ ܠܘܬܝ
Cyr:ComLuke ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂
Cyr:ComLuke ܕܐܝܬܘܗܝ ܪܚܡ̇ܗ̣ ܂ ܡܛܠ ܝܨܝܦ̇ܘܬܗ ܢܩܘܡ ܘܢܬܠ
Cyr:ComLuke ܗܟܝܠ ܕܢܣܝܘܢܐ ܡܕܡ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܢܐܬܐ̣
Cyr:ComLuke ܒܬܪܥܐ ܐܠܝܨܐ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܩܛܝܢ ܬܪܥܐ ܘܐܠܝܨܐ
Cyr:ComLuke ܛ̇ܘܒܝܗܘܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܪܕܝܦܝܢ̈ ܡܛܠ ܟܐܢܘܬܐ̣ ܂ ܕܕܝܠܗܘܢ
Cyr:ComLuke ܘܡܣܠܝܐ ܃ ܘܕܗ̇ܘܐ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܠܬܐ ܒܟܘܠ
Cyr:ComLuke ܦܩ̣ܕ ܕܢܘܣܦ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܝܢ
Cyr:ComLuke ܠܢ ܚܛܗܝܢ̈ ܇ ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܫܒܩܝܢܢ