simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chrys:ComJohn1 ܠܗ ܠܘܬ ܡܪܢ ܡܛܠ ܚܘܒܗ ܡܘܕܥܐ ܆
Chrys:ComJohn1 ܐܦ ܗܪܟܐ ܇ ܡܛܠ ܕܥܠ ܚܠܝܨ ܘܬܗ
Chrys:ComJohn1 ܡܚܘܝܢ . XX1 ܡܛܠ ܕܚܕܐ ܙܒܢ ܢܦܫܗܘܢ
Chrys:ComJohn1 ܒܟܠܗܘܢ ܚܝܝܢ̈ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܟܠܙܒܢ ܠܡܫܡܥܗ
Chrys:ComJohn1 ܘܡܢ ܢܦܫܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܠ ܡܫܡܥܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܠܗܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܝܬ ܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
Chrys:ComJohn1 ܡܦܚܡ . ܠܘ ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܒܫܐ ܒܠܚܘܕ
Chrys:ComJohn1 ܗܢܝܝܢ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܠܘܬܢ ܡܕܡ ܕܚܠܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܚܠܝܡܝܢ ܒܪܥܝܢܝܗܘܢ̈ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡ̇ܪ .
Chrys:ComJohn1 ܢܙܕܗܪ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܗܘ̣ ܡܢ ܗܠܝܢ
Chrys:ComJohn1 ܕܒܫܐ ܠܦܘܡܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܗܘ ܛܒ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܠܝܢ ܕܡܬܡܠܠܢ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ
Chrys:ComJohn1 ܠܐ ܥܠܬ . ܡܛܠ ܕܐܢܬܘܢ ܬܬܛܝܒܘܢ .
Chrys:ComJohn1 ܣܦܩ ܥܕܢܐ ܙܥܘܪܐ ܡܛܠ X X3ܗܝܡܢܘܬܗ |ܪܒܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܕܐܝܬ ܠܢ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܬ ܓܪܐ
Chrys:ComJohn1 ܒܝܢܢ ܒܥܒ̇ܕܐ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܚܢܢ ܒܝܡܐ
Chrys:ComJohn1 ܢܐܡܪ ܩܕܡܝܟܘܢ ܆ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܠܘ ܗܘ̣
Chrys:ComJohn1 ܕܙܠܝܩܘܗܝ̈ ܕܫܡܫܐ ܢܗܝܕ̇ ܡܛܠ ܗܢܐ ܒܓܠܝܘܬܐ ܣܓܝܐܬܐ
Chrys:ComJohn1 ܠܝܬ ܠܗ ܠܘܬܢ ܡܛܠ ܫܒܝܚܘܬܐ ܕܟܝܢܗ .
Chrys:ComJohn1 ܠܡܕܡ ܕܒܪܐ . ܡܛܠ ܗܕܐ ܓܝܪ ܐܦ