simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chron1234 ܘܕܪܘܟܬܐ̈ ܘܙܡܪܬܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܫܪܝܚܐ ܗܘܐ
Chron1234 ܀ ܩܦܗ ܀ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܘܝ̈ ܒܝܘܡܬܗ̈
Chron1234 ܡܫܬܘܐ ܡܢܗ ܂ ܡܛܠ ܒܥܠܕܒܒܘܬܗ ܕܠܡܪܘܢ ܂
Chron1234 ܘܠܓܝܘܪܓܝ ܕܪܡܣܘܩܝܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܥܕܡܐ ܠܝܘܡܢܐ
Chron1234 ܫܓܝܫܢ̈ ܗܘܝ̈ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܒܐܘܠܨܢܐ ܣܓܝܐܐ
Chron1234 ܗܐܫܡ ܥܡܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܣܘܠܝܡܢ ܥܡ
Chron1234 ܀ ܩܥܕ ܀ ܡܛܠ ܡܣܩܬܗ ܕܡܪܘܢ ܠܡܥܪܒܐ
Chron1234 ܇ ܘܐ̇ܚܕܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܒܝܬܝܘܗܝ̈ ܘܐܢܫܘܬܗ
Chron1234 X ܕܡܕܝܢܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕ ܂ ܡܦܩܕ
Chron1234 ܬܗܘܐ ܡܠܟܘܬܐ ܂ ܡܛܠ ܗܕܐ ܐܡܠܟܘܗܝ ܕܪܡܣܘܩܝܐ̈
Chron1234 ܚܫܚܬܐ ܡܠܟܝܬܐ ̤ ܡܛܠ ܗܕܐ ܡܢ ܩXܡ
Chron1234 ܫܪܐ ܥܠܝܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫ̇ܠܡܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܐܡܝܪܐ ܕܚܡܨ ܂ ܡܛܠ ܕܢܬܝܦ ܗܘܐ ܒܬܪ
Chron1234 ܒܡܕܒܪܐ ܒܐܠܒܟܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܪܚ̇ܡ ܗܘܐ ܫܥ̇ܝܐ
Chron1234 ܥܠ ܡܠܟܘܬܗ ܂ ܡܛܠ ܝ ܕܒܪ ܐܡܬܐ
Chron1234 ܡܕܝܢܬܐ ܫܕܪ ܂ ܡܛܠ ܕܒܗ̇ ܟܢܝܫܝܢ ܗܘܘ
Chron1234 ܠܗ ܡܠܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܡܠܟܐ ܠܒܪ ܡܢ
Chron1234 ܒܪ ܡܪܘܢ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܛܝܒܪܝ ܐܡ̇ܪ
Chron1234 ܫܕܪ ܠܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠܗܘܢ ܛܝܝܐ̈ ܪܓܠܐ̈
Chron1234 ܝX ܡܘܣܠܡ ܇ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܢܫܘܙܒ ܐܬܪܗ