simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:ScholUrm ܓܠܝܢܐ̈ ܆ ܐܠܐ ܡܛܠ ⁵ܚܬܝܬܘܬܗܘܢ ܆ ⁶
BarKoni:ScholUrm ܒܪܝܬܗܘܢ ܕܡܠܐܟܐ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ Xܕܡܚܝܠ ܗܘܐ
BarKoni:ScholUrm X ܡܠܐܟܐ̈ . ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܚܝܠܐ̈ ܕܟܢܫܐ̈
BarKoni:ScholUrm ܟܠܗܘܢ X0ܟܝܢܐ̈ : ܡܛܠ ܕܐܫܬܥܝ ܥܠ ܗܘܝܐ
BarKoni:ScholUrm ܕܒܪܝܐ̈ ܐܢܘܢ : ܡܛܠ ܕܐܢ ܫܡܝܐ ܘܐܪܥܐ
BarKoni:ScholUrm ܛܝܒܘܬܐ ܐܠܗܝܬܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܐܠܨܐ ܗܘܬ
BarKoni:ScholUrm X0 ܟܠܗ̇ ܒܪܝܬܐ ܡܛܠ ܕܗܘܝܘ ܐܣܪܐ ܘܚܙܩܐ
BarKoni:ScholUrm ܚܘܝܢܢ . ⁹ܚܕܐ ܡܛܠ ܣܓܝܐܘܬ ܚܝܠܗ ܘܚܟܡܬܗ
BarKoni:ScholUrm ܕܥܒܘܕܐ . ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ܢܘܦܩܐ ܘܝܘܠܦܢܐ ܘܕܘܪܫܐ
BarKoni:ScholUrm ܡܬܚܙܐ . ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܥܠܡܐ ܡܦܬܟ ܘܡܫܚܠܦ
BarKoni:ScholUrm ܐܦ ܡܬܩܢܝܐ̈ ܆ ܡܛܠ ܗܢܐ ܝܘܠܦܢܐ X
BarKoni:ScholUrm ܡܚܝܢܝܢܢ . ܐܠܐ ܡܛܠ Xܕܗܢܐ ܐܣܪܐX ⁴ܩܒܠܬ
BarKoni:ScholUrm ܒܒܪܢܫܐ ܚܕ : ܡܛܠ ܕܐܦ ܥܒܘܕܗ ܚܕ
BarKoni:ScholUrm 5ܡܬܬܥܝܢܢ ܠܡܐܡܕ̇ ܚܕܐ ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܣܓܝܐܝܢ ܘܡܫܚܠܦܝܢ
BarKoni:ScholUrm ܠܚܟܡܬܗ ܕܦܩܚܐ : ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܚܕܐ ܕܠܐ
BarKoni:ScholUrm ܩܪܒܝܐ . ⁵⁹ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܗܝܢ ܩܒܝܥܝܢ ܫܘܦܪܝܗܝܢ̈
BarKoni:ScholUrm ܕܝܢ X ܘܠܚܛܝܬܐ ܡܛܠ ܚܐܪܘܬܗ : ܝܕܝܥܐ
BarKoni:ScholUrm ܘܒܟܬܒܐ ܘܒܥܝܕܐ : ܡܛܠ ܕܝܢ XX ܕܨܒܝܢܐ
BarKoni:ScholUrm XX ܡܨܝܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܡܒܕܩܢܐ ܗܘ
BarKoni:ScholUrm ܣܛܢܐ ܢܬܐܡܪ . ܡܛܠ ܗܟܝܠ ܕܐܬܚܙܝܬ ܡ̣ܢ