simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarKoni:Schol ܕܝܢ ܢܛܘܪܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܠܢܛܘܪܬܐ ܕܐܪܥܐ ܐܫܬܕܪܘ
BarKoni:Schol ܘܣܓܝX 1ܪܢܡܗ̇ ܠܐܢܬܬܐ ܡܛܠ ܫܘܦܪܗ̇ ܂ ܘܒܚܕ
BarKoni:Schol ܐܫܠܡ ܬܫܥܝܬܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܨܝܐ ܗܘܬ
BarKoni:Schol ܂ ܘܗܕܐ ܥ̇ܒܕ ܡܛܠ ܡܟܝܢܘܬܐ ܕܡܘܫܚܬܐ̈ ܂
BarKoni:Schol 1ܡܠܝܠܐ̈ ܕܚܪܫܐ̈ ܝ ܡܛܠ ܕܡܝܘܬܐ ܕܣܘܥܪܢܐ ܂
BarKoni:Schol ܗܝܝܢẌ ܙܡܝܪܬܗ̈ ܘܡܚܬܚܬܢ̈ ܡܛܠ ܕܥܠ ܙܢܝ̈ ܙܡܪܐ
BarKoni:Schol ܨܐܕܝܗ̇ ܂ ܘܒܪܟܗ̇ ܡܛܠ ܕܩܒܠܬܗ ܐܝܟ ܕܠܐܠܝܐ
BarKoni:Schol · ܡܨܪܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܨܠܝ ܘܡܝܬ ܚܝܘܬܐ̈
BarKoni:Schol ܗܘܘ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܡ̣ܪ ܠܗܘܢ ܕܒܐܘܪܝܐ
BarKoni:Schol · ܕܡܠܟܐ ܂ ܡܛܠ ܕܒܫܘܠܡ ܚܝܘܗܝ̈ ܐܣܬܥܪ
BarKoni:Schol ܡܕܝܢܬܐ ܂ ܚܕܐ ܡܛܠ · ܝ· ·
BarKoni:Schol ܒܝܫܘܬܗܘܢ 2ܕܥܡܡܐ̣̈ ܘܕܬܪܬܝܢ̈ ܡܛܠ ̤ ܝ ܂
BarKoni:Schol ܗܪܟܐ ܕܝܢ ܒܕܒܐ ܡܛܠ ܡܬ ܂ ܢܘܬܗ̇
BarKoni:Schol ܕܡܢ ܝܡܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܕܡܢ ܥܠܡܐ ܐܝܬܝܗܝܢ
BarKoni:Schol ܡܢ ܚܕܕܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܠܐ ܫܠܡܝܢ ܢܡܘܣܝܗܘܢ̈
BarKoni:Schol ܠܒܟ ܣܠܩ ܂ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܚ̣ܙܐ ܗܘܐ
BarKoni:Schol ܕܗܘܝܘ ܕܪܝܘܫ ܂ ܡܛܠ ܕܒܝܢܬ ܝܘܒܠ ·
BarKoni:Schol 13ܛܡܪܝ̣̈ 1ܝ ܂ ܡܛܠ ܕܛܡܝܪܝܢ ܘܡܣܬܪܝܢ ܂
BarKoni:Schol ܐܟܬܒܝ ܫܠܝܡܘܢ ܂ ܡܛܠ ·ܝXX ·ܝ ܕܐܦ
BarKoni:Schol ܒܛܢܐ ܡܛܪܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܡܫܒܗ̇ ܥܙܝܙܐ ܕܠܘܩܒܠ