simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarBahl:SyrLex ܡܡܠܠܐ̈ ܕܝܘܢܝܐ̈ : ܡܛܠ ܕܚܡܫܐ ܡܡܠܠܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܘܢܩܒܬܐ ܦܝܢܝ . ܡܛܠ ܕܝܘܢܝܐ̈ ܬܪܝܢ̈ ܫܡܗܐ̈
BarBahl:SyrLex ܡܠܦܢܐ̈ ܕܝܢ ܕܥܕܬܐ ܡܛܠ ܕܚܪܘ ܘܚܙܘ ܕܐܢ
BarBahl:SyrLex ܗܝ . ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܥܠܬܐ ܕܕܐܝܟ ܗܕܐ
BarBahl:SyrLex ܒܨܚ ܐܬܩܪܝ ܐܐܪ ܡܛܠ ܡܬܬܙܝܥܢܘܬܗ ܀ ܐܐܪܣ
BarBahl:SyrLex ܡܬܩܪܐ ܘܡܬܦܫܩܝܢ ܡܣܟܢܐ̈ ܡܛܠ ܡܣܟܢܘܬ ܬܪܥܝܬܗܘܢ ܒܬܘܕܝܬܐ
BarBahl:SyrLex ܐܕܫ ܐܕܫܝܢ̈ . ܡܛܠ ܬܚܬܝܘܬܗ ܕܡܢ ܓ̇ܢܣ
BarBahl:SyrLex ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܒܘܫܐ ܐܝܬܘ .
BarBahl:SyrLex ܕܦܪܝܣ ܥܠ ܣܓܝܐܐ̈ ܡܛܠ ܕܚܒܘܫܐ ܐܝܬܘ ܕܟܠܗܘܢ
BarBahl:SyrLex ܗ̇ܘܐ ܦܘܪܥܢܗ . ܡܛܠ ܕܒܡܚܘܬܐ ܪܗܛ ܐܝܟ
BarBahl:SyrLex ܐܕܫܝܢ ܐܝܬܘ . ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܡܕܡ ܐܚܪܢܐ
BarBahl:SyrLex ܙܗܝܬܐ̈ ܕܢܦܠܝ̈ ܒܚܪܝܢܐ ܡܛܠ ܪܝܫܢܘܬܐ النسوة العفيفات
BarBahl:SyrLex ܡܦܣܢܘܬܐ ܕܡܬܝܗܒܐ ܒܟܬ ܡܛܠ ܡܕܡ ܀ ܐܘܝ
BarBahl:SyrLex ܩܪܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܒܥܓܠ ܩ̇ܛܠ ܟܠܒܐ̈
BarBahl:SyrLex ܐܘܪ̈ܣܛܐ̈ ܘܦܘܠܐܪܐ̈ ܡܛܠ ܕܗܢܘܢ ܡܚܒܝܢ ܗܘܘ
BarBahl:SyrLex ܕܗܘ ܟܘܒܐ ܕܓܡܐܬ̈ ܡܛܠ ܕܐ̇ܟܠܝܢ ܠܗ ܓܡܠܐ̈
BarBahl:SyrLex ܚܝܠܬܢܝܬܐ ܘܡܪܝܪܬܐ ܡܬܚܫܚ ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܬܬܨܝܕ ܒܥܠܕܒܒܗ
BarBahl:SyrLex ܘܗܕܐ ܝܬܝܪ ܚܬܝܬܬܐ ܡܛܠ ܕܓܒܪܐ ܒܥܒܪܝܐ ܐܝܣ
BarBahl:SyrLex ܕܡܢ ܣܓܝܐܐ̈ ܗ̇ܘܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܀ ܐܝܣܝܟܝܘܣ
BarBahl:SyrLex ܕܫܝܫܝ ܘܐܚܝܡܢ . ܡܛܠ ܕܓܢܒܪܐ ܒܥܒܪܝܐ ܐܝܩ