simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComGosp ܕܐܬܩܪܝܬ̇ ܡܕܝܢܬ ܩܘܕܫܐ̈ ܡܛܠ ܕܩܘܕܫܐ̈ ܕܐܠܗܐ ܡܠܝܐ
BarṢal:ComGosp ܠܕܐܪܐ ܬܪܝܢܐ ܂ ܡܛܠ ܕܥܝܕܐ ܗܘ ܠܕܐܪܪܐ̈
BarṢal:ComGosp ܬܡܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܨ ܒ̣ܐ ܕܢܥܒܕ
BarṢal:ComGosp ܕܢܩܝܦܢ̈ ܠܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣̇ܫܐ ܗܘ ܩܕܡܝܐ
BarṢal:ComGosp ܡܫܬܚܩܝܢ ܗܘ̣ܘ ܂ ܡܛܠ ܕܦܫܝܩ ܗܘ̣ܐ ܠܗ
BarṢal:ComGosp ܂ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܠܚܡܐ ܗܘ̣
BarṢal:ComGosp ܕܠܐ ܠܚܡܐ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ ܕܨܒ̇ܐ ܥܒ̇ܕ
BarṢal:ComGosp ܠܐ ܬܡܝܗܐ ܗܕܐ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ ܂
BarṢal:ComGosp ܟܬܝ̣ܒ ܕܟܦ̣ܢܘ ܂ ܡܛܠ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ ܗܘ̣ܘ ܂
BarṢal:ComGosp ܟܬܝܒ ܕܟܦ̣ܢ ܂ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܗܘ̣ܐ ܕܐܬܒܣܪ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܩܕܡܝܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܚ̣ܙܘ ܒܥܝܢܐ ܕܢܒܝܘܬܐ
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܝ ܂ X
BarṢal:ComGosp ܀ ܬܘܒ ܂ ܡܛܠ ܕܓܒܝܠܬܐ ܕܒܪܢܫܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܥܣܪܐ̈ ܀ ܬܘܒ ܡܛܠ ܕܐܪܒܥܝܢ̈ ܝܘܡܝܢ̈ ܒܠܥܬ̇
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܐܕܡ ܒܡܐܟܘܠܬܐ ܐܙܕܟܝ
BarṢal:ComGosp ܒܥܡ̇ܕܐ ܂ ܘܗܕܐ ܡܛܠ ܕܗܘ̣ܐ ܒܪܢܫܐ ܂
BarṢal:ComGosp ܂ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܐܫܬܠܚ ܐܕܡ ܡܢ
BarṢal:ComGosp ܂ ܘܗܕܐ ܥܒ̣ܕ ܡܛܠ ܕܚܙܝܗܝ ܠܬܟܬܘܫܗ ܕܥܣܩ
BarṢal:ComGosp ܚܢܢ ܢܙܟܝܘܗܝ ܂ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܥܒ̣ܕ ܒܝܫܐ
BarṢal:ComGosp ܡܢ ܪܘܚܐ ܀ ܡܛܠ ܐܝܕܐ ܥܠܬܐ ܐܩܦܗ̇