simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܟܕ ܡܬܕܡܪܝܢ ܒܦܪܨܘܦܐ̈ ܡܛܠ ܝܘܬܪܢܐ̈ ܃ ܗ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ̈ ܠܗܘܢ ܂ ܡܛܠ ܕܒܣܪܢܝܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܘܕܒܣܪ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܡܢܝܢܝܐ̈ ܘ̇ܝ ܠܗܘܢ ܡܛܠ ܕܒܐܘܪܚܐ ܕܩ̇ܐܝܢ ܐܙ̣ܠܘ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܫ̇ܘܐ ܠܩܒܘܪܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܩܛܠܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܩܛܠ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܬܪܬܝܢ̈ ܕܝܐܬܝܩܐܣ̈ ܂ ܡܛܠ ܕܒܬܫܒܘܚܬܐ ܘܒܐܝܩܪܐ ܐܬܐܡܪܝ̈
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܘܩܒܠ ܡܝܟܐܝܠ ܡܠܐܟܐ ܡܛܠ ܩܒܘ̣ܪܬܐ ܕܡܘܫܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ܢܘ ܕܐܟܙܢܐ ܕܣܕܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܦܚܙܘܬܐ ܝ̣ܩܕܘ ܒܗ̇
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗܢܐ ܓܐܝܘܣ ܂ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ ܘܥܠ ܕܐܝܬܘܗܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܕܡܘܬܐ ܡܬܩܪܐ ܃ ܡܛܠ ܕܡܪܗ ܡܐܝܬ ܟܕ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̣ܘ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܡܝܬܪܘܬܗ̇ ܕܗܕܐ ܩܘܪܝܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܥܠ ܚܘܒܐ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܝ̣ܬܘܗܝ ܚܙܩܐ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܗ ܝܕܥܬܐ ܂ ܡܛܠ ܕܢܪܡܐ ܠܟܣܦܐ ܐܘܟܝܬ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܒܕܝܢܐ ܢܙܕܕܩ ܂ ܡܛܠ ܕܐܢ ܡ̣ܢ ܬܐܪܬܢ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܃ ܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܕܫܡܐ ܕܪܘܚܐ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܗ̇ ܂ ܠܘ ܡܛܠ ܕܒܟܝܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܐܢܫ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܠܐ ܚܫܘܫܐ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܢܛܪ ܢܦܫܗ ܂
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܡܚܕܐ ܒܒܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܐܢ ܒܪܐ ܠܝܬ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܟܠܗܘܢ ܩ̇ܪܐ ܥܠܝܡܐ̈ ܡܛܠ ܕܛܥܢܘ ܢܝܫܐ ܝ
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܪܓܝܓܬܐ̈ ܘܫܪܟܐ ܕܚܫܐ̈ ܡܛܠ ܕܟܠܗ̇ ܕܒܥܠܡܐ ܃
BarṢal:ComApoc&CathEpis ܘܐܦ ܒܕܪܓܐ ܂ ܡܛܠ ܕܗ̣ܘ ܐܒܐ ܗ̇ܘ