simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Babai:BookUnion ܗܕܐ ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘܬ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܃ ܕܥܒܝܕ
Babai:BookUnion ܐܦܢ ܓܝܪ ܐܫܬܡܗ ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܃
Babai:BookUnion ܓܝܪ ܢܘܗܪܐ ܂ ܡܛܠ ܡܥܠܝܘܬܐ ܕܟܝܢܗ ܂
Babai:BookUnion ܂ ܡܢܗܘܢ ܓܝܪ ܡܛܠ ܫܘܠܛܢܗ ܘ̣ܡܪܘܬܗ ܘܒܛܝܠܘܬܗ
Babai:BookUnion ܡܫܟܚܝܢ ܠܗ ܂ ܡܛܠ ܕܐܦܠܐ ܗ̣ܘ ܪܚܝܩ
Babai:BookUnion ܢܓܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܡܛܠ ܗܢܐ ܗ̇ܘ ܕܡܬܝܠܕ
Babai:BookUnion ܬܐ ܢܚܐ ܂ ܡܛܠ ܪܘܚܗ ܕܥܡܪܐ ܒܟܘܢ
Babai:BookUnion ܘܥܠܘܗܝ ܐܡ ܪܐ ܡܛܠ ܫܘܝܘܬ ܨܒܝܢܐ ܂
Babai:BookUnion ܕܩܘܕܫܐ ܃ ܐܠܐ ܡܛܠ ܠܐ ܡܣܝܟܘܬܐ ܕܟܝܢܐ
Babai:BookUnion ܢܓܢ ܥܠܝܟܝ ܂ ܡܛܠ ܝܝ ܗܢܐ ܗ̇ܘ
Babai:BookUnion ܢܣ̣ܒ ܡܢܗ ܂ ܡܛܠ ܕܟܠ ܡܢܗ ܘܟܠ
Babai:BookUnion ܂ ܠܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܫܪܝ ܕܢܒܪܐ ܒܪܝܬܐ
Babai:BookUnion ܐܠܗܝܐ ܐܒܐ ܂ ܡܛܠ ܒܛܝܠܘܬܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܘܦܘܪܢܣܘܗܝ̈
Babai:BookUnion ܒܪܐ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܐܘܟܦܢܗ ܘܝܨܝܦܘܬܗ ܕܠܘXܘܢ
Babai:BookUnion ܕܠܘXܘܢ ܃ ܐܘ ܡܛܠ ܒܣܝܡܘܬܗ ܘܛܒܘܬܗ ܃
Babai:BookUnion ܗܘܐ ܘܡܐܣܐ ܃ ܡܛܠ ܕܐܠܗܐ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ
Babai:BookUnion ܟܠܗ̇ ܡܕܒܪܢܘܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܂ ܘܐܠܐ
Babai:BookUnion ܗܘ̣ܬ ܒܬܠܝܬܝܘܬܐ ܝ ܡܛܠ ܢܣܝܒܘܬܐ ܃ ܘܐܦܠܐ
Babai:BookUnion ܣܓܝܕܬܐ ܕܗܘ̣ܬ ܝX ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܢ ܘܚܘܕܬܐ ܕܟܠ
Babai:BookUnion ܝܝ ܒܕ̈ ܠܝܬܗܘܢ ܡܛܠ ܚܕܝܘܬܐ ܂ ܘܠܐ