simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:Inc ܕܐܦܣܩܘܦܐ̈ ܕܐܠܟܣܢܕܪܝܐ . ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܘܕܢܚܗ
Ath:Inc ܙܥܘܪܝܬܐ̈ ܐܡܪܢܢ . ܡܛܠ ܛܥܝܘܬܐ ܕܥܡܡܐ̈ ܕܒܦܬܟܪܐ̈
Ath:Inc ܟܕ ܒܛܝܒܘܬܗ ܕܐܠܗܐ ܡܛܠ ܐܠܗܘܬܐ ܕܡܠܬܗ ܕܐܒܐ
Ath:Inc ܣܓܕܝܢ ܚܢܢ . ܡܛܠ ܕܬܘܒ ܝܬܝܪܐܝܬ ܡܢ
Ath:Inc X ܕܩܕܡܐܬܐܡܪ . ܡܛܠ ܕܐܦ ܠܥ̣ܠܬܐ ܕܓܠܝܢܗ
Ath:Inc ܕܐܒܐ ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܦܘܪܩܢܐ ܕܝܠܢ ܒܦܓܪܐ
Ath:Inc ܗܢܐ . ܠܘܩܕܡ ܡܛܠ ܒܪܝܬܐ ܕܟܘܠ ܡܕܡ
Ath:Inc ܘܣܗܪܐ . ܐܦ ܡܛܠ ܒܢܝܢܫܐ̈ ܙܪ .
Ath:Inc ܐܪܥܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܦܓܪܐ̈ ܐܢܫܝܐ̈ .
Ath:Inc ܣܝܡ ܩܝܣܐ . ܡܛܠ ܕܢܫܟܚ ܐܦ ܠܡܦܠܚ
Ath:Inc ܗܘܬ ܣܝܡܐ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܡܚܝܠܐ ܢܗܘܐ
Ath:Inc ܠܛܒܐ ܕܝܢ ܘܠܐ ܡܛܠ ܡܕܡ ܗ̇ܘܐ ܚܣܡܐ
Ath:Inc ܚܣܡܐ . ܒܕܓܘܢ ܡܛܠ ܕܠܐ ܚ̇ܣܡ ܒܡܕܡ
Ath:Inc ܕܡܠܬܐ ܕܝܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܡ̇ܢ ܕܛܠܢܝܬܐ̈
Ath:Inc ܕܡܠܐܟܐ̈ ܒܦܪܕܝܣܐ . ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܝ̣ܕܥ ܬܘܒ
Ath:Inc . ܕܠܡܢܐ ܟܕ ܡܛܠ ܡܬܒܪܢܫܢܘܬܗ ܕܡܠܬܐ ܣܝܡܐ
Ath:Inc ܠܡܐܡܪ . ܗܫܐ ܡܛܠ ܫܘܪܝܐ ܕܒܢܝ̈ ܐܢܫܐ
Ath:Inc ܕܟܕ ܐܡܪܝܢ ܚܢܢ ܡܛܠ ܕܢܚܗ ܕܦܪܘܩܢ ܕܠܘܬܢ
Ath:Inc . ܢܐܡܪ ܐܦ ܡܛܠ ܫܘܪܝܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ .
Ath:Inc ܫܘܪܝܐ ܕܒܢܝܢܫܐ̈ . ܡܛܠ ܕܬܕܥ ܕܥܠ̣ܬܐ ܕܝܠܢ