simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Ath:ExposPs ܡܙܡܪܝܢ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܟܕ ܡܢ ܗܠܝܢ
Ath:ExposPs ܕܐܝܬ ܠܗ . ܡܛܠ ܕܐܝܟ ܕܒܒܝܬ ܐܣܝܐ
Ath:ExposPs ܡܫܡܗ ܠܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܪܫܥܘ ܒܫܦܝܪܘܬ ܕܚܠܬܐ
Ath:ExposPs ܥܠܘܗܝ ܕܢܘܒܕܢܝܗܝ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܟܕ ܫܟܒ
Ath:ExposPs ܡܪܝܐ ܠܚܣܝܗ . ܡܛܠ ܗ̇ܝ ܕܠܘ ܥܠ
Ath:ExposPs ܘܬܫܪܐ ܒܗܘܢ . ܡܛܠ ܕܐܢܬ ܬܒܪܟ ܠܙܕܝܩܐ̈
Ath:ExposPs ܠܐ ܢܡܘܣܝܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܫܡ̣ܥ ܩܠܐ ܡܪܝܐ
Ath:ExposPs ܘܬܬܪܨ ܐܘܪܚܐ ܠܙܕܝܩܐ̈ ܡܛܠ ܕܐܦܢ ܐܝܬܘܗܝܐܠܗܐ ܢܓܝܪ
Ath:ExposPs ܒܟܠܝܘܡ ܥܠ ܡܣܟܠܢܐ̈ ܡܛܠ ܣܒܪ ܕܬܝܒܘܬܗܘܢ .
Ath:ExposPs ܡܫܬܒܚ ܐܠܗܐ . ܡܛܠ ܕܗ̇ܘ ܕܡܢ ܟܢܫܐ̈
Ath:ExposPs ܡܫ̣ܠܡ ܠܬܫܢܝܩܐ̈ ܕܠܥܠܡ ܡܛܠ ܕܙܕܝܩ ܗܘ ܡܪܝܐ
Ath:ExposPs ܐܢ ܐܬܬܙܝܥ . ܡܛܠ ܗܢܐ ܥܠ ܪܚܡܝܟ̈
Ath:ExposPs ܕܚܠܬܐ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܟܬܪ ܒܠܐ
Ath:ExposPs ܕܝܗܘܕܝܐ̈ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܩܝܡܬܐ ܕܡܢ ܒܝܬ
Ath:ExposPs ܒܥܠܕܒܒܐ̈ ܕܐܝܕܟ . ܡܛܠ ܕܢܦܫܐ ܕܟܠܚܕ ܡܢ
Ath:ExposPs ܛܘܫܝܗ . ܘܬܘܒ ܡܛܠ ܕܥܡܘܛܐܝܬ ܣܝܡܝܢ XX
Ath:ExposPs ܒܬܪܟܢ ܢܦܪܥܢܝ . ܡܛܠ ܕܥܡ ܚܣܝܐ ܚܣܝܐܝܬ
Ath:ExposPs ܐܢܗܪ ܒܬܝܒܘܬܐ . ܡܛܠ ܕܚܫܘܟ ܗܘܐ ܒܚܛܝܬܐ
Ath:ExposPs ܥܡܡܐ̈ ܠܝܪܬܘܬܗ . ܡܛܠ ܕܒܢܝܐ̈ ܠܡ ܗܘܘ
Ath:ExposPs ܗܠܝܢ ܕܐ̇ܡܪ ܗܘܐ ܡܛܠ ܐܝܠܝܢ ܕܗܝܡܢܘ ܒܗ