simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܩܪܢܐ ܕܦܪܣܝܐ ܒܝܕ ܗ̇ܝ ܕܡܨܥܪ ܐܢܬ ܠܡܠܬܐ ܕܐܠܗܐ : ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܚܪܢܝܬܐ̈ : ܘܠܡܠܬ ܣܦܝܩܬܐ ܕܫܘܥܝܬܐ̈ ܕܐܬܒܓܠܬ ܡܢܟ
- ܗܢܐ ܡܓܪ ܐܢܐ ܪܘܚܝ ܕܐܦܝܣܟ ܕܠܐ ܬܩܘܡ ܒܪܥܝܢܐ ܕܗܢܘܢ ܡܛܠ ܡܠܟܐ ܐܡܪ ܚܐܣ ܐܢܐ ܥܠ ܣܝܒܘܬܟ ܘܡܪܗܛܝܟ̈ ܕܥܡ ܐܒܝ ܘܕܥܡܝ
- ܕܝܢ ܟܘܬܝܢܐ ܕܝܫܘܥ ܐܠܘܐ ܦܪܘܩܢ : ܕܥܠܝܘ̇ ܗܠܝܢ ܕܙܩܦܘ ܡܛܠ . ܐܠܐ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܠܦܣܩܐ̈ ܕܓܙܪ ܕܝܢܐ̈ ܕܫܢܕܐ̈ ܣܒܠܝܢ̈ ܀
Ἀποκάλυψις Ἰωάννου ܕܐܬܐ ܝܘܡܐ ܪܒܐ ܕܪܘܓܙܗܘܢ . ܘܡܢܘ ܡܫܟܚ ܠܡܩܡ ܀   ܘܡܢ ܒܬܪ ܡܛܠ ܘܫܘܥܐ̈ ܕܦܠܘ ܥܠܝܢ ܆ ܘܛܫܘ ܠܢ ܡܢ ܩܕܡ ܐܦܘܗܝ̈ ܕܐܡܪܐ .
- ܕܡܠܼܐ ܗܘܼܐ ܥܠܘܗܝ ܚܡܬܐ ܘܪܘܓܙܐ . ܘܒܬܪ ܝܘܡܬܐ̈ ܕܢܚܬ ܡܛܠ ܡܢ ܩܕܡܘܗܝ . ܘܦܩܕ ܕܠܐ ܢܬܚܙܐ ܩܕܡܘܗܝ ܒܗܿܘ ܝܘܡܐ .
Liber Graduum ܕܣܓܕܘ ܠܥܓܠܐ ܘܚܠܦܘܗܝ ܒܥܓܠܐ ܡܝܬܐ . ܘܟܕ ܚܙܐ ܡܘܫܐ ܡܛܠ ܐܡܪ ܠܗ : ܦܩܘܕ ܠܠܘܝܐ̈ ܚܪܒܝܢ ܠܐܚܝܗܘܢ̈ ܘܠܐܒܗܝܗܘܢ̈ :
- ܓܝܪ ܪܫܝܥܐ̈ ܐܢܗ̣ܘ ܕܗܠܝܢ ܕܥܠܡܐ ܬܬܠ ܠܡܣܟܢܐ̈ ܆ ܠܐ ܡܛܠ . ܠܡܣܟܢܐ̈ ܠܕܘܟܪܢܗ . ܗܠܝܢ ܕܝܢ ܡܛܠ ܢܟܦܐ̈ ܐܡ̇ܪܝܢܢ .
Κατὰ Λουκᾶν ܡܠܟܘܬܐ ܕܐܠܗܐ ܇ ܘܠܐ ܢܩܒܠ ܒܐܥܦܐ̈ ܣܓܝܐܐ̈ ܒܗܢܐ ܙܒܢܐ . ܡܛܠ ܕܫܒܩ ܒܬܐ̈ : ܐܘ ܐܒܗܐ̈ : ܐܘ ܐܚܐ̈ : ܐܘ ܐܢܬܬܐ : ܐܘ ܒܢܝܐ̈ ܇
Liber Graduum ܕܢܣܓܘܢ ܢܒܥܘܢ ܘܢܬܟܫܦܘܢ ܡܢܗ : ܐܣܢܩ ܐܢܘܢ ܡܪܢ . ܒܗܠܝܢ ܡܛܠ . ܘܕܣܢܝܩܝܢ ܥܠ ܐܣܝܘܬܐ ܕܐܕܡ ܠܐ ܣܢܝܩ ܗܘܐ ܥܠܝܗ :
Liber Graduum ܕܚܛܐ ܠܗ . ܘܗܟܢܐ ܐܬܐ ܒܥܓܠ ܠܗܘ ܦܘܩܕܢܐ : ܕܚܫܘܒ ܠܟܠܢܫ ܡܛܠ ܓܝܪ ܕܠܐ ܢܬܕܒܪ ܠܗ ܠܨܒܝܢܗܘܢ ܒܝܫܐ ܦܩܕܗ ܫܠܝܚܐ ܗܕܐ ܠܘ
S. Cyrilli Alexandrini Commentarii in Lucam ܟܢܫܐ ܂ ܐܬܐܡܪ ܠܗ ܕܝܢ ܂ ܕܐܡܟ ܘܐܚܝܟ̈ ܩܝ̇ܡܝܢ ܠܒܪ ܘܨܒܝܢ ܡܛܠ ܕܢ ܠܘܬܗ ܐܡܗ ܘܐܚܘܗܝ̈ ܆ ܘܠܐ ܡܫܟܚܝܢ ܗܘܘ ܕܢܡܠܠܘܢ ܥܡܗ
Le commentaire sur Genèse-Exode 9,32 du manuscrit (olim) Diyarbakir 22 ܕܣܢܝܩܝܢ ܗܘܘ ܥܠ ܟܗܢܐ̈ ܘܥܠ ܠܘܝܐ̈ ܕܒܐܝܕܝܗܘܢ̈ ܢܐܠܦܘ ܡܛܠ ܐܢܘܢ ܒܝܣܪܝܠ . ܒܗ̇ܝ ܕܠܘܝ ܒܟܠܗ ܝܣܪܝܠ ܡܙܕܪܥ ܗܘܐ .
Philoxeni Mabbugensis tractatus tres de Trinitate et Incarnatione ܕܢܫܬܕܪ ܂ ܘܠܐ ܐܬܝ ܂ ܂ ܕ ܝX ܣܦܪܐ ܕܐܦ ܟܠ ܚܕ ܡܢ ܢܒܝܐ̈ ܡܛܠ ܂ ܕܐܝܬܘܗܝ ܐܠܗܐ ܡܠܬܐ ܂ ܘܐܚܪܢܐ ܒܪܐ ܕܛܝܒܘܬܐ ܕܗܘ̣ܐ
Πρὸς Ῥωμαίους ܗܢܐ ܠܝܬ ܠܟ ܡܦܩ ܒܪܘܚܐ ܂ ܐܘ ܒܪ ܐܢܫܐ ܁ ܕܐܢ ܚܒܪܗ : ܒܗܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܠܗܝܢ ܆ ܐܠܐ ܐܦ ܡܫܬܘܬܦܝܢ ܠܐܝܠܝܢ ܕܗܠܝܢ ܥܒܕܝܢ ܀
Liber Graduum ܕܡܬܗܦܟܝܢ ܙܝܙܢܐ̈ ܘܗܘܝܢ ܚܛܐ̈ . ܫܒܝܠܐ ܕܝܢ ܕܡܣܛܐ ܠܟ ܡܛܠ ܚܛܐ̈ ܥܡ ܙܝܙܢܐ̈ . ܡܛܠ ܕܠܐ ܝܕܥܝܢ ܐܢܬܘܢ ܐܝܢܘ ܙܝܙܢܐ .
- ܕܕܪܐ̈ ܒܢܘ ܠܗܘܢ ܡܫܡܫܢܐ̈ ܚܕܪܝ̈ ܐܘܪܫܠܡ . ܘܐܬܕܟܝܘ ܡܛܠ ܢܛܦܐ . ܛ ܘܡܢ ܒܝܬ ܓܠܓܠܐ : ܘܡܢ ܢܚܠܐ ܕܓܒܥ : ܘܡܢ ܥܪܡܘܬ :
- ܕܛܒ ܗܘܐ ܠܢ ܒܡܨܪܝܢ : ܘܢܬܠ ܠܟܘܢ ܡܪܝܐ ܒܣܪܐ ܕܬܐܟܠܘܢ . ܡܛܠ ܡܛܠ ܕܒܟܝܬܘܢ ܩܕܡ ܡܪܝܐ ܘܐܡܪܬܘܢ : ܡܢ ܕܝܢ ܐܘܟܠܢ ܒܣܪܐ :
Epistulae Quotquot Supersunt ܕܒܗ̇ ܨܝܪ ܡܫܝܚܐ̇ ܂ ܕܠܐ ܡܩ̇ܒܠ ܫܪܒܗ ܬܘܣܦܬܐ ܕܕܪܘܫܐ̈ ܂ ܡܛܠ ܐܦ ܠܐ ܪܡܙܐ ܐܘ ܂ ܝ X ܢܙܠܐ̇ ܂ ܡܨܐ ܕܢܘܣܦ ܐܝܢܐ ܕܩܢ̣ܐ ܠܗ̇ ܂
- ܕܗܘܝܘ ܬܒܘܥܐ ܕܗܠܝܢ . ܘܕܐܢܫ ܢܥܪܘܩ ܐܘ ܢܬܦܠܛ ܡܢܗ ܠܐ ܡܛܠ ܥܒܕܝܢ ܚܢܢ . ܐܠܐ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝܡܐ . ܗܘ ܕܫܠܝܛ ܥܠ ܟܠ ܚܝܠ .
La polémique antijulianiste, II.B: L’Adversus apologiam Juliani. ܕܝܢ ܕܒܡܐܡܪܐ ¹ܐܚܪܢܐ ܕܐܬܟܬܒ ܡܢܝ : ܐܡܪܬ ܕܟܕ ܚ̇ܐܫ ܠܐ ܡܛܠ ܡܫܝܚܐ . ܗܫܐ ܟܕ ܨ̇ܒܐ ܐܢܬ ܕܬܦܘܩ ܪܘܚܐ : ܟ̇ܬܒ ܐܢܬ ܗܠܝܢ ܀