simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
ChronMin ܕܥܒ̣ܕ ܠܝܒܠܘ ܕܡܬܬܘܝܢܘܬܐ ܂ ܘܐܩܝܡ̣ܬ̇ ܣܘܢܗܕܘܣ ܡܛܠ ܕܩܘܪܘܣ ܘܗ̇ܝܒܐ ܕܐܘܪܗܝ ܀ ܐܘܛܘܟܐ ܕܝܢ ܐܬܩܒܠ̣
ChronMin ܐܒܗܘܗܝ̈ ܕܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ ܩܨܪܐ̈ ܂ ܝ ܘܩ̇ܪܝܢ ܗܘܘ ܠܗ ܡܛܠ ܕܐܣܛܘܪܬܝܣ ܒܟܠܗܝܢ ܥܕܬ̈ ܐ ܕܡܕܢܚܐ ܂ ܩܨܪܐ ܕܝܢ ܡܬܩܪܐ
ChronMin ܩܛܝܢܘܬ ܐ ܘܝܒܝܫܘܬܐ ܕܦܪܨܘܦܗ ܂ ܝܝ ܘܐܦ ܟܕ ܪܒ̣ܐ ܡܛܠ ܐܬܕܒ̇ܩ ܒܗ ܫܡܐ ܗܢܐ ܡܢ ܛܠܝܐ̈ ܚܒܪܘܗܝ̈ ܒܢܝ̈ ܒܝܬ ܣܦܪܐ̈
ChronMin ܕܐܚܪܡ ܢܦܫܗ ܘܕܓܠ ܂ ܘܐܬܢܕܕ ܡܢ ܟܠܢܫ ܂ ܘܐܦ ܙܐܢܘܢ ܡܢ ܡܛܠ ܚܠܦܘܗܝ ܝܘܚܢܢ 1ܕܛܝܒܪܝܐ ܂ 2ܘܗܢܐ ܡܢ ܟܠܢܫ ܐܣܬ̣ܢܝ ܂
ChronMin ܂ · ܕܟܪܝܗ ܗܘܐ ܒܗܪܣܝܣ̈ ܕܢܣܛܘܪܝܘܣ ܂ ܩܡ ܕܝܢ ܫܢܝܢ̈ ܂ ܙ ܂ ܡܛܠ ܀ 1ܠܗܢܐ ܫܕܝܗܝ ܡ̇ܠܟܐ ܠܐܟܣܘܪܝܐ ܠܐܘܟܝܛܐ ܕܦ̇ܘܢܛܘܣ
ChronMin ܕܠܐ ܫܠ̣ܡ ܥܡܗܘܢ ܠܝܘܠܦܢܐ ܕܢܣܛܘܪܝܣ ܂ ܗ̣ܘ ܝ ܕܝܢ ܡܚܕܐ ܡܛܠ ܒܗ ܂ ܘܕܚܩܘܗܝ ܡܢ ܟܠܗ̇ ܐܣܟܘܠܐ ܇ ܘܗ̇ܝ ܕܫܪܝܪܐ ܐܝܬܝܗ̇
ChronMin ܕܦܩ̣ܕ ܥܠܘܗܝ ܕܢܬܦܣ̣ܩ ܠܫܢܗ ܂ ܘܗܘ̣ܐ ܒܕܘܟܬܗ ܦܘܠܐ ܗ̇ܘ ܡܛܠ ܕܝܢ ܣܐܘܪܐ ܡܗܝܡܢܐ ܫ̇ܢܝ ܡܢ ܐܢܛܝܘܟ ܡܢ ܕܚܠܬܐ ܕܡ̇ܠܟܐ ܂
ChronMin ܚܘܦܛܗ̇ ܕܡ̇ܠܟܬܐX ܬܐܘܕܪܐ ܕܣ̇ܓܝ ܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ ܠܗ ܡܛܠ ܡܛܠ ܂ ܟܕ ܝ ܐ̇ܟ̣ܦ ܠܗ ܒܟܬܝܒܬܗ̈ ܝܬܝܪܐܝܬ ܠܡܪܝ ܣܐܘܪܐ ܇
ChronMin ܢܟܦܘܬܗ ܘܢܟܝܚܘܬܗ ܂ ܘܐܚܝܕܐ ܗܘܬ ܒܚܘܒܗ ܣ̇ܓܝ ܪܘܪܒܐܬ ܂ ܡܛܠ ܇ ܡܛܠ ܚܘܦܛܗ̇ ܕܡ̇ܠܟܬܐX ܬܐܘܕܪܐ ܕܣ̇ܓܝ ܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ ܠܗ
ChronMin ܕܐܬܛ ܂ ܝܒ ܗܘܐ ܬܡܢ ܒܡܕܝܢܬ ܡܠܟܘܬ ܐ ܃ ܘܝܕܥ̣ ܗܘܐ ܠܡ̇ܠܟܐ ܡܛܠ ܝܝ ܓܒܪܐ ܡܝܬܪܐ ܘܕܚ̇ܠ ܠܐܠܗܐ ܡܪܝ ܐܢܬܝܡܘܣ ܕܛܪܒܙܘܢܛܐ
ChronMin ܕܒܪ ܠܫ̇ܢܗ ܐܝܬܘܗܝ ܗܘܐ ܂ ܘܫ̇ܪܝ ܡ̇ܒܙܚ ܒܪ[ܝXܫXܝ̈ ܡܛܠ ܐܬܥ̇ܠܝ ܂ 1ܐܬܩ̇ܒܠ ܕܝܢ ܝ ܐܓܝܦܛܐ ܒܐܝܩܪܐ ܡܢ ܡ̇ܠܟܐ̣ ܂
ChronMin ܕܡܢ ܡܕܝܢܬܐ̈ ܡܒܥܕܬܐ̈ ܐܝܬܝܗܘܢ ܗܘܘ̣ ܂ ܘܒܐܬܪܘܬ̈ ܐ ܡܛܠ ܐܟܣܘܪܝܐܣ̈ ܕܝܠܗܘ̣ܢ̣ ܠܐ ܣ̇ܦܩܝܢܢ ܝX ܠܡܣܡ ܘܠܡܪܫܡ̣ ܂
ChronMin ܕܡ̇ܚܒܐ ܗܘܬ XܠܗXܝ ܘܠܐ · ܙ X ܐܪܓ̣ܫ ܡܠܟܐ ܂ ܘܐܬܝ̇ܩܪ ܡܛܠ ܘܐܬܛ ܂ ܫܝX ܡܢ ܡܠܟܬܐ ܬ ܐ̇ܕܪܐ ܐܢܬܬܗ ܕܝܘܣܛܝܢܢܐ ܂
ChronMin ܕܨܒܐ ܕܢܟܢܫ ܣܘܢܗܕܘܣ ܘܢܩܝܡ ܠܗܪܣܝܣ̈ ܕܡܪܘܢܝܐ̈ ܝ ܩܡܘ ܡܛܠ ܒܪܗ ܂ ܘܐܡܠܟܘ ܠܦܝܠܝܦܩܘܣ 5ܚܕܐ ܘܦܠܓܗ̇ ܂ ܘܠܗܢܐ
ChronMin ܬܘܪܨܐ [ܕ]ܩܢܘܢܐ̈ [ܥܕXܬܢܝܐ̈ ܀ ܘܒܫܢܬ ܂ ܐ̇ ܡܛ ܂ ܥܢ̣ܕ ܡܛܠ [ܒܕܝܪ]ܐ ܕܐܪܒܝܢ ܕܒܡܥܪܒܐ ܥܡ [ܡܪ]ܝ ܐܬܢܣ ܦ[ܛܪܝܪܟܐ
ChronMin ܗ̇ܝ ܕܥܕ[ܟܝܠ ܗ̣ܘ ܓܘ]ܪܓܝ ܂ ܚܘܪܐ̈ ܠܒܝܫ ܗܘ[ܐ ܟܕ ܒܬܓܡܐ ܡܛܠ ܠܐܢܫܐ̈ ܪܕܝܐ̈ ܘܕ[ܪܝܫܐ̈ ܝܝ ܘܢܣXܪܚ ܠܒܢܝ̈ ܥܠܡܐ ܂
ChronMin ܕܠܐ ܝ ܣ̇ܝܡܐ ܠܝ ܕܐܠܘܨ ܠܐܢܫ ܒܩܛܝܪܐ 3ܕܢܫܬܥܒܕ ܠܝ ܂ X ܡܛܠ ܘܟܕ ܫܐܠܗ ܕܥܠ ܡܢܐ ܠܐ ܫܩܝܠܬ ܥܡXܟ ܣܝܓܠܝܢ ]ܡܢܢ ܆ ܐܡ̣ܪ
ChronMin ܕܩ̇ܕܝX ܚܪ ܒܣܕܩܐ ܗ̇ܘ ܕܥܬܝܕ ܗܘ[ܐ ܕܢܗܘ]ܐ ܡܛܠܬܗ̇ ܂ ܡܛܠ ܩܪܣܗ ܆ ܐܗܡܝ ܡܢ ܗ̇ܝ [ܕܢܦܣܩ 3]ܡܕܡ ܡܛܠܬܗ̇ ܡܕܒܪܢܐܝܬ ܂
ChronMin ܐܠܗܐ ܐܝܬܝܗ̇ [ܚܬܝ[ܬܘܬܐ ܂ ܂ ܂ ܂ 1ܠ ܂ ܂ ܐܠܐ ܕܡܢ ܚܣܡܐ ܡܛܠ ܘܢ̣ܦܨ ܡܐܢܘܗ[ܝ̈ ]ܘܐܡ̣ܪ ܕܗܫܐ ܝܕܥ̇ܬ ܇ ܕܠܐ ܒܐܠܗܐ ܐܘ
ChronMin ܕܠܘ ܕܟܐܢܘܬ ܐ ܠܡ ܐܝܬܝܗ̇ [ܕܐܝܟ ܝܪܬܘܬܐ ܢܬܬܚܕ ܝܝ ܐܬܪܐ ܡܛܠ [ܠܐܬܪܐ ܐܚܪܢܐ ]ܘܡܢ ܥܘܡܪܐ ܐܚܪܢܐ ܠܟܘܢ ܕܝܠܟܘܢ