simtho
This action may take several minutes for large corpora, please wait.
Chronica Minora I ܠܗ ܒܢܕܘܝ ܠܟܘܣܪܘ ܡܛܠ ܥܠܠܬܐ̈ ܕܡܠܟܘܬ ܐ̣
Chronica Minora I ܂ ܘܐܚܪܬ ܐ ܡܛܠ ܡܐܟܠܩܪܨܗ ܕܛܝܡܬܐܘܣ ܢܨܝܒܝܐ
Chronica Minora I ܂ ܘܝܬܝܪܐܝܬ ܆ ܡܛܠ ܝ ܐܣܟܘܠܐ̈ ܡܫܡܗܬ
Chronica Minora I ܕܡܗ̣ ܘܡܝܬ ܂ ܡܛܠ ܕܕܚܠ ܡ̣ܢ ܡܠܟܐ
Chronica Minora I ܚܘܒܐ ܠܟܪܣܛܝܢܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܡܘܪܝܩܐ̣ ܂ ܐܠܐ
Chronica Minora I ܐܡܪܢܢ ܒܦܣܝܩܬܐ̣̈ ܂ ܡܛܠ ܕܝܬܝܪ ܡ̣ܢ ܫܡܫܐ
Chronica Minora I ܝ ܂ ܝ ܡܛܠ ܩܝܣܐ ܕܙܩܝܦܐ ܂
Chronica Minora I ܐܫܟܚܢܢ ܂ ܐܠܐ ܡܛܠ ܕܡܫܪܬܚ ܗܘ̣ܐ ܒܩܢܝܢܐ
Chronica Minora II ܂ ܘܢܚܣܘܢ ܥܠܝܗܘܢ ܡܛܠ ܣܒܪܐ ܕܩܝܡܬܐ ܕܡܝܬܐ̈
Chronica Minora II ܪܝܫ ܚܝܠܐ ܕܪܗܘܡܝܐ̈ ܡܛܠ ܗܕܐ ܂ ܘܗܘ̣ܐ
Chronica Minora II ܒܗ̇ܘ ܙܒܢܐ̣ ܂ ܡܛܠ ܩܛܠܐ ܥܠܝܒܐ ܕܛܠܝܐ̈
Chronica Minora II Xܝ ܢܦ̣ܠ ܐܝܬܝܗ̇ ܡܛܠ ܐܡܝܢܘܬܗ ܕܠܘܬ 1
Chronica Minora II ]ܩܕܡܐܝܬ ܠܪܫܝ[ܥܐ ]ܐܪܝܘܣ ܡܛܠ ܓܘܕܦܗ ܂ ܘܐܬܚܙܝ
Chronica Minora II ܝ X ܠܩܘܣܛܢܛܝܢܘ[ܦܘܠܝܣ ܡܛܠ ܐܬܢ]ܣܝܘ[ܣ ܀ ]
Chronica Minora II ܂ ܂ ܐ]ܐܛܝܣ ܡܛܠ ܂ ܂ ܂
Chronica Minora II ܂ ܗ̇ܘ ܓܝܪ ܡܛܠ ܕܒܪ ܂ [ܨ
Chronica Minora II ܡܪܘܢ ܂ ܂ ܡܛܠ ܗܝܡܢܘܬܐ ܂ ܘܟܕ
Chronica Minora II ܘܠܐ ܐܬܩܒܠ ܂ ܡܛܠ ܕܠܝܬ ܗܘܐ ܒܗ
Chronica Minora II ܡ̣ܢ ܫܘܪܐ ܂ ܡܛܠ ܕܟܕ ܥܪܩܝܢ̈ ܗ̇ܢܘܢ̣
Chronica Minora II ܂ ܀ ܝ ܡܛܠ ܕܝܢ ܕܒܫܢܬ ܬܪܬ̈